Атестація робочих місць за умовами праці

Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.
Атестація робочих місць за умовами праці проводиться в усіх закладах чи установах охорони здоров’я незалежно від форм власності, у яких обладнання, реактиви та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Перелік документів стосовно атестації робочих місць

Інструкція МОЗ по заповненню Карти умов праці

Наказ МОЗ «Порядок складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці»

Наказ МОЗ «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процессу»

Основна мета проведення атестації

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками з реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.
Атестація робочого місця за умовами праці проводиться згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442 та згідно Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України №41 від 01.09.92.

Результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій (щорічна додаткова відпустка, доплата працівникам за умови праці, скорочена тривалість робочого тижня, видача молока та інших рівноцінних продуктів тощо), а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності.

Відповідно до п.4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації чи установі в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника.

Порядок проведення атестації

Для організації і проведення атестації головний лікар видає наказ, в якому: зазначаються підстава і завдання атестації; затверджуються склад, голова і секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження; встановлюються терміни і графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах; визначається взаємодія із зацікавленими державними органами і громадськими організаціями (експертизою умов праці, санітарно-епідеміологічною службою); визначаються установи для науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробці заходів щодо усунення шкідливих виробничих факторів.

До складу атестаційної комісії рекомендується включати заступників головного лікаря, працівників відділу кадрів, економістів, інженера з охорони праці, представників профкому.

Атестаційна комісія:
- здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах;
- формує необхідну правову і нормативно - довідкову базу і організує її вивчення; визначає й залучає в установленому порядку необхідні організації для виконанні спеціальних робіт;
- організує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлікацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;
- складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і безпечних факторів виробничого середовища та організує їх дослідження;
- установлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилення професія (посада) приводиться у відповідність до ЄТКД по фактично виконуваній роботі;
- складає «Карту умов праці» на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць;
- проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, професій та посад із несприятливими умовами праці;
- уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі;
- організує розробку заходів щодо поліпшення умов праці і оздоровлення працівників;
- виконує свої функції до призначення нового складу комісії при позачерговій атестації.

В лікувально-профілактичних закладах, як правило, проводиться атестація робочих місць працівників рентгенкабінетів, лабораторій поліклінік та стаціонарів, харчоблоків (кухарів, робітників кухні), машиністів по пранню білизни (машиністів з прання та ремонту спецодягу), електрогазозварників, електромонтерів, операторів котельні.

Документальне оформлення результатів атестації

Практика показує, що найбільш ефективним є залучення для проведення атестації організацій (санітарно-епідеміологічних станцій, науково-дослідних установ, експертно-технічних центрів тощо), які спеціалізуються на комплексному виконанні зазначених вище робіт, включаючи виконання санітарно-гігієнічних досліджень та оформлення результатів. Такі організації (а саме їх лабораторії) мають бути атестовані Міністерством охорони здоров'я України та акредитовані органами Держстандарту України.

Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи працівників у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

При цьому визначаються:
 • рівні запиленості та загазованості шкідливими хімічними речовинами;
 • рівні вібрації;
 • рівні звукового тиску (шуму, ультразвуку, інфразвуку);
 • рівні неіонізуючого випромінювання;
 • параметри мікроклімату у приміщенні та ззовні приміщення;
 • біологічні фактори;
 • важкість і напруженість праці, робоча поза;
 • рівні освітлення;
 • змінність роботи тощо.

За оцінку умов праці керівників підрозділів береться оцінка умов праці підлеглих працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених у Списках №1 і №2, як і їхні підлеглі протягом повного робочого дня. Під повним робочим днем слід розуміти виконання робіт, передбачених списками, протягом не менше 80 відсотків робочого часу, що має підтверджуватися відповідними документами.

Результати досліджень оформляються протоколами (форма яких затверджена наказом №91 Міністерства охорони здоров'я України від 21.04.1999 р.). У протоколах визначається гігієнічна оцінка умов праці шляхом співставлення фактично встановлених показників із нормативними, а також визначається рівень шкідливості та небезпечності кожного фактора виробничого середовища і процесу за критеріями, що визначені Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою МОЗ України від 27.12.2001 р. №528.
На підставі даних протоколів досліджень заповнюється один із основних документів атестації - Карта умов праці.

Карта умов праці оформляється на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних місць відповідно до вимог Інструкції по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць (затверджена за №06-4148 від 20.11.1992 р. Головним державним експертом України з умов праці і заступником Головного державного санітарного лікаря України від 27.11.1992 р.).

Карта умов праці є узагальнюючим документом результатів атестації, в якій зазначається сумарна кількість шкідливих або небезпечних факторів з кожного рівня відхилення від нормативу; надається гігієнічна оцінка умов праці, що визначає, до якого класу і якого рівня відносяться умови та характер праці на даному робочому місці; оцінюються технічний та організаційний рівні робочого місця; фіксується висновок комісії про віднесення робочого місця до конкретного виду умов праці: з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці; з шкідливими та важкими умовами праці; з шкідливими умовами праці тощо.

На підставі комплексної оцінки умов праці в Карті умов праці зазначаються рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, а також пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах.
Карта умов праці підписується всіма членами атестаційної комісії і з її змістом ознайомлюють працівників, зайнятих на робочому місці.

За результатами атестації складається перелік:
 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно з ст. 26 Закону України «Про підприємства», і ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
 • робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.
Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема, на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, підписує голова комісії за погодженням з профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по підприємству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.
Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються в лікарні протягом 50 років.
З результатами атестації ознайомлюють працівників, зайнятих на атестованому робочому місці. Карту підписують голова та члени комісії.

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування списків №1 і №2 виробництв, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи праці.
В міських та районних управліннях праці та соціального захисту населення, починаючи з 2000 року до складу відділів праці було введено посаду головного спеціаліста – експерта з умов праці, який контролює якість проведення атестації робочих місць. Контроль здійснюється шляхом проведення перевірок. За результатами перевірки оформлюється акт перевірки, встановлюються терміни усунення виявлених недоліків.
Методичну та консультативну допомогу можна отримати у відділі Державної експертизи умов праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації (Головний державний експерт з умов праці Хмельницької області Дудченко Микола Борисович, телефон/факс: (0382) 65-04-31, адреса - м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17/1 (6 поверх), кабінет №65.), в районних управліннях праці та соціального захисту населення.

Якщо атестацію не проводити, які можуть бути наслідки?

По-перше, якщо атестація не проводилася, але лікувальний заклад несе затрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг і т. д.), при пе¬ревірці можуть виникнути питання з приводу право¬мірності таких виплат.
По-друге, якщо лікувальний заклад не проведе атестацію і не надаватиме належні працівникам гарантії та виплачува¬тиме компенсації, то кожний «шкідливий» працівник може звернутися до суду і вимагати відшкодування мате¬ріальних і моральних збитків. У такому разі непроведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відпо¬відальності, але, навпаки, стане доказом його провини.
По-третє, непроведення атестації робочих місць є порушенням законодавства про охорону праці, зок¬рема Постанови № 442. Порушник - керівник може бути притягнений до адміністра¬тивної відповідальності у вигляді сплати штрафу від 2 до 5 НМДГ (ч. 2 ст. 41 КУпАП).

Важливим сьогодні є проведення атестації робочих місць у новостворених в результаті реформування галузі закладах охорони здоров’я, для того щоб працівники, які мали право на пільгову пенсію за Списками №№1,2 та на інші пільги та компенсації, не втратили цих пільг.

Перелік документів стосовно атестації робочих місць

Інструкція МОЗ по заповненню Карти умов праці

Наказ МОЗ «Порядок складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці»

Наказ МОЗ «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процессу»
Просмотров: 27329 | Печать