Організація діяльності комісії соціального страхування в лікарні, участь в її роботі профспілкової організації

Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається комісією (або уповноваженим) із соціального страхування, що створюється на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Якщо чисельність працівників перевищує 15 осіб - створюють комісію із соціального страхування, якщо  15 і менше осіб, обирають уповноваженого із соціального страхування.

До складу комісії із соціального страхування входять представники адміністрації та застрахованих осіб (профкому).

Комісія із соціального страхування (далі — комісія) здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Комісія виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25 (далі — Положення №25).

Комісії створюють в організаціях незалежно від форм власності і господарювання.

У новоствореній організації комісію створюють у місячний строк після державної реєстрації організації.

Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Представником застрахованих осіб є профспілкова організація, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (наприклад, загальні збори трудового колективу).

Ані кількості членів комісії, ані строку, на який вони обираються, ані персонального складу комісії Положенням №25 не визначено.Тому кожна з представницьких сторін (адміністрація і профком) самостійно делегує членів до комісії — у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб в організації (абзац третій п. 1.3 Положення № 25). Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюють спільним рішенням представницьких сторін.

Наведемо варіант протоколу такого рішення:

 

 

Протокол спільного засідання

членів профспілкового комітету та представника роботодавця

щодо визначення строку повноважень

членів комісії з соціального страхування

та їх кількості.

 

ГОРОДОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

11.09.2012 №16 м. Городок

спільного засідання членів профспілкового комітету та представника роботодавця

Голова — Коваль М.К.

Секретар — Писаренко Л.П.

Присутні: зазначають членів профспілкового комітету та представників роботодавця (адміністрації). присутніх на засіданні

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення строку повноважень членів комісії із соціального страхування Городоцької ЦРЛ та їх кількості від адміністрації та застрахованих осіб.

 

1. СЛУХАЛИ:

Жилко С.Р., як представник роботодавця, повідомив, що у зв'язку із закін­ченням строку повноважень комісії із соціального страхування необхідно створити нову комісію для вирішення питань про призначення матеріального забезпечення та надан­ня соціальних послуг за рахунок коштів державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Строк повноважень попередньої комісії становив один рік, до комісії було делеговано по три представники від роботодавця та профспілкової організації. Жилко С.Р. запро­понував залишити кількість членів комісії і строк и повноважень без змін.

1. ВИСТУПИЛИ:

Богачук Л. С. — голова профспілкового комітету, яка підтримала пропозицію Жилко С.Р. щодо строку повноважень та кількості членів комісії із соціального страхування.

Голосували: «за» — одноголосно;

«проти» — немає;

«утримались» — немає.

1. УХВАЛИЛИ:

Делегувати до комісії із соціального страхування по три представники від кожної з представницьких сторін, встановити, що комісія виконує свої повноваження протягом одного року.

 

Голова __________Коваль М.К.

Секретар _________Писаренко Л.П.

 

Членам комісії надають повноваження, як правило, на один-три роки. Обмежень щодо мінімальної чи максимальної кількості членів комісії законодавством не встановлено.

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування організації оформлюють постановою виборного органу профспілкової організації (профкому).Наведемо варіант протоколу такого рішення:

 

Протокол засідання профспілкового комітету

про делегування представників застрахованих осіб

до складу комісії із соціального страхування організації.

 

ГОРОДОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

 

ПРОТОКОЛ

 

11.09.2012 №17 м. Городок

засідання профспілкового комітету

 

Голова — Коваль М.К.

Секретар — Сидорук П.В.

Присутні: зазначають членів профспілкового комітету, присутніх на засіданні

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про делегування представників застрахованих осіб до складу комісії із соціаль­ного страхування організації

1. СЛУХАЛИ:

Коваль М.К. — керуючись Положенням про комісію (уповноваженого) підпри­ємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального стра­хування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 № 25, та протоколом спільного засі­дання представників застрахованих осіб та роботодавця від 11.09.2012 №16 щодо об­рання членів комісії із соціального страхування строком на один рік у загальній кіль­кості шість осіб, по три особи від кожної із представницьких сторін, запропонувала персональний склад членів комісії від застрахованих осіб — Коваль М.К., Сидорук П.В., Романовський В.Л.

Голосували: «за» — одноголосно;

Голосували: «за» — одноголосно;

«проти» — немає;

«утримались» — немає.

1. УХВАЛИЛИ:

Делегувати до складу комісії із соціального страхування Коваль М.К., Сидорук П.В., Романовського В.Л. як представників застрахованих осіб строком на один рік з наданням відповідних повноважень.

Голова __________Коваль М.К.

Секретар _________ Сидорук П.В.

 

 

Рішення про делегування представників від роботодавця до комісії із соціального страхування оформлюють наказом головного лікаря.Наведемо варіант такого наказу:

 

Наказ про делегування

 представників від роботодавця

до комісії із соціального страхування

 

ГОРОДОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

 

НАКАЗ

 

11.09.2012 №117 м. Городок

Про делегування представників від роботодавця до комісії із соціального страхування

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими по­хованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ, Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлени­ми похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 № 25, та враховуючи спільне з проф­спілковим комітетом рішення щодо створення комісії із соціального страхування під­приємства у складі шести осіб із рівним представництвом від кожної сторони строком на один рік,

НАКАЗУЮ:

  1.Делегувати від роботодавця до комісії із соціального страхування Городоцької ЦРЛ таких представників:

Розгонюк М.М. — головного бухгалтера;

Сильченко А.А. — начальника відділу кадрів;

 Дику К.У. — економіста з праці.

 

Головний лікар  _____  Гапоненко Ц.Ф.

 

Головний бухгалтер (підпис)М.М.Розгонюк 27.09.2012

Начальник відділу кадрів (підпис)А.А. Сильченко  27.09.2012

Економіст з праці  (підпис)К.У Дика 27.09.2012

Роботодавець має сприяти роботі комісії, а саме — створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення засідань комісії (відповідно до п. 1.7 Положення № 25).

Якщо члена комісії із соціального страхування (уповноваженого із соцстраху) з будь-яких причин позбавлено повноважень, у т. ч. у зв’язку зі звільненням, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії. У разі тривалої відсутності члена комісії або уповноваженого із соціального страхування (відпустка для догляду за дитиною, хвороба тощо) також доцільно делегувати до комісії нового члена від відповідної сторони (обрати нового уповноваженого).

 

Наказ про делегування нового члена

до комісії із соціального страхування

у зв'язку зі звільненням члена комісії

 

ГОРОДОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

 

НАКАЗ

 

11.09.2012 №118 м. Городок

Про делегування нового представника від роботодавця до комісії із соціального страхування

 

Відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, устано­ви, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвер­дженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 № 25,

НАКАЗУЮ:

1.       Вивести зі складу комісії із соціального страхування Городоцької ЦРЛ Розгонюк М.М., головного бухгалтера, у зв'язку зі звільненням.

2.       Делегувати від роботодавця до комісії із соціального страхування Городоцької ЦРЛ Сірка С.М., лікаря-статистика до закінчення повноважень комісії.

 

Головний лікар  _____  Гапоненко Ц.Ф.

 

Лікаря статистик (підпис)С.М.Сірко 11.09.2012.

 

Як працює комісія із соціального страхування? Хто її очолює?

 

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирають голову комісії та його заступника. Положенням не встановлено, від якої саме сторони має бути обрано голову комісії, а лише зазначено, що заступник голови комісії має представляти іншу сторону. Тобто якщо голову комісії обрано від адміністрації лікарні, то його заступником має бути представник застрахованих осіб. Як засвідчує практика, нерідко головою комісії обирають голову чи представника профкому, а заступником — представника адміністрації.

Голова комісії та його заступник несуть відповідальність за невиконання своїх повноважень перед комісією. Їх може бути позбавлено цих повноважень за особистим проханням, за ініціативою більшості від загальної кількості членів комісії, а також за поданням робочого органу відділення Фонду.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам (п. 4.1 Положення).

Комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше половини її членів, у т. ч. представники кожної сторони. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За рішенням комісії з числа її членів можуть створюватися робочі групи для виконання певних завдань, що належать до окремих повноважень комісії.

Рішення про призначення матеріального забезпечення або відмову в його призначенні застрахованим особам оформлюється протоколом засідання комісії за підписами членів комісії (за відсутності комісії — рішенням уповноваженого із соціального страхування). Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства може бути оскаржено застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду за місцем обліку підприємства як страхувальника протягом п’яти днів з часу отримання повідомлення про таке рішення.

 

Повноваження комісії із соціального страхування

До основних обов’язків і повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства належать:

·         розгляд підстави і правильного видачі і заповнення листків непрацездатності та інших документів, за якими надається матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованим особам;

·         прийняття рішень про призначення матеріального забезпечення (або відмову в його призначенні) та надання соціальних послуг, передбачених Законом № 2240;

·         ухвалення рішення про припинення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (повністю або частково) у разі порушення застрахованою особою призначеного лікарем режиму (нез’явлення чи поява в нетверезому стані у призначений час на прийом до лікаря, виходу на роботу в період тимчасової непрацездатності, відмови від направлення на медико-соціальну експертну комісію, самовільного залишення закладу охорони здоров’я, від’їзду на лікування до іншого закладу охорони здоров’я без дозволу лікаря тощо);

·         здійснення контролю за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення;

·         здійснення контролю за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;

·         участь у перевірках цільового використання страхових коштів, які проводяться фахівцями Фонду;

·         ініціювання перед робочим органом відділення Фонду питання щодо відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з невиробничим травматизмом у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб;

·         ведення обліку осіб, які часто і тривалий час хворіють, а також осіб, які отримали невиробничі травми, здійснення аналізу, інформування та внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності на підприємстві роботодавцеві та представникові застрахованих осіб;

·         розгляд скарг застрахованих осіб на рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

 

З-поміж прав комісії (уповноваженого) із соціального страхуванняслід підкреслити право за потреби звертатися до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, їх заповнення, а також право перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем. Використання такого права не зайве, оскільки в подальшому дасть змогу уникнути фінансових і штрафних санкцій з боку Фонду при проведенні перевірки цільового використання своїх коштів.

 

Маршрут проходження листка непрацездатності.

 

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи (п. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105).

Бланк листка непрацездатності складається з трьох частин: корінець, лицьовий бік та зворотний бік. Корінець заповнюється і залишається у медичному закладі, у якому видано «лікарняний», тому перевіряємо правильність заповнення лицьового та зворотного боків.

Після отримання листка непрацездатності працівник повинен надати його працівнику лікарні, який веде табель обліку робочого часу(уповноваженій особі) для заповнення верхньої частини зворотної сторони листка непрацездатності та коригування табелю.

Залежно від особливостей функціонування закладу охорони здоров’ятабелювання може здійснюватися як уповноваженою особою, так і керівником працівника або працівником кадрової служби. Однак за будь-якого розподілу обов’язків, особа, яка веде табель обліку робочого часу, повинна звернути увагу на певні деталі.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, контролю за правильністю їх видачі визначені Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ України від 13.11.2001 №455 (далі — Інструкція №455).

Перелік осіб, які мають право видавати листки непрацездатності (п. 1.4 Інструкції №455):

·         лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров’я;

·         лікуючі лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінсоцполітики України;

·         лікуючі лікарі туберкульозних санаторно-курортних закладів;

·         фельдшери у місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах;

·         лікуючі лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці.

 

Увага!Видавати листки непрацездатності не мають права лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

Листок непрацездатності видається і закривається в одному лікувально-профілактичному закладі, крім випадків доліковування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. За наявності показань для подальшого лікування іншим лікувально-профілактичним закладом видається новий листок непрацездатності як продовження попереднього.

Листок непрацездатності у разі захворювання, травми, у т. ч. й побутової, видається в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Однак особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня (п. 2.6 Інструкції № 455).

У разі лікування в стаціонарі листок непрацездатності видається лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення за весь період стаціонарного лікування. У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах листок непрацездатності може бути продовжено на термін до трьох календарних днів з обов’язковим обґрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї (п. 2.9 Інструкції № 455).

 

Перевіряємо правильність заповнення листка непрацездатності:

Лицьовий бік листка непрацездатності має заповнити лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом (Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ України, Мінпраці України, ФСС з ТВП, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, далі — Інструкція № 532).

Необхідно звернути увагу на такі особливості заповнення лицьового боку листка непрацездатності, виданого працівнику:

·         має бути підкреслено слово «первинний» або «продовження». Якщо листок непрацездатності є продовженням, повинні зазначатися номер та серія попереднього листка непрацездатності;

·         назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я зазначаються повністю і повинні відповідати штампу та печатці закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;

·         дата видачі листка непрацездатності зазначається у такий спосіб: цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрами вказується рік;

·         прізвище, ім’я, по батькові працівника, вік (число повних років, зазначених цифрами) повинні відповідати його паспортним даним;

·         місце роботи (назва і місцезнаходження організації) зазначається повністю без скорочень;

·         у графі «Причина непрацездатності» обов’язково повинна бути підкреслена відповідна причина увільнення від роботи. Пункти 2, 4 не можуть містити виправлень;

·         обов’язково зазначається режим, який призначався хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо;

·         при порушенні хворим призначеного режиму у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначається дата порушення, засвідчена підписом лікаря, а в графі «Примітка» — вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.);

·         якщо тимчасова непрацездатність працівника настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» має бути підписаний головним лікарем. Підпис засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я;

·         у графі «Звільнення від роботи» записи у кожному рядку повинні підтверджуватися підписом та печаткою лікаря. У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками;

·         посада, прізвище лікаря, його підпис у графі «Стати до роботи» засвідчуються печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;

·         у разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового листка непрацездатності.

На бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень, які здійснюються шляхом закреслення неправильного запису та внесення правильного. Виправлення підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

 

Після перевірки радимо внести запис в журнал обліку листків непрацездатності. Ведення такої облікової форми законодавством не передбачено. Проте згідно зі статтею 739 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту України від 12.04.2012 № 578/5, журнали реєстрації листків непрацездатності зберігають в організаціях три роки після закінчення журналу.

Переваги ведення такого журналу беззаперечні. Особливо їх оцінюють в організаціях, де складанням табелів, заповненням розділів зворотного боку листків непрацездатності займаються працівники різних структурних підрозділів.

Фіксація дати подання листка непрацездатності у журналі мінімізує ризик виникнення конфліктної ситуації, якщо листок непрацездатності працівник подасть після проведення засідання комісії із соціального страхування, щодо строків виплати бухгалтерією матеріальної допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Також трапляються непоодинокі випадки втрати листків непрацездатності на етапах передавання їх від кадрової служби до представника комісії по соціальному страхуванню або до бухгалтерії.

Журнал обліку листків непрацездатності може містити такі графи:

·         номер за порядком;

·         дата надходження листка непрацездатності;

·         прізвище, ім’я, по батькові (або ініціали) працівника;

·         номер та серія листка непрацездатності;

·         медичний заклад, яким видано листок непрацездатності;

·         період тимчасової непрацездатності.

·         За потреби можна передбачити графи «страховий стаж» і «відсоток оплати».

На початку нового року нумерацію в журналі варто поновити. Якщо у журналі залишатиметься достатньо вільних сторінок для реєстрації листків непрацездатності у новому році (з урахуванням можливого збільшення кількості працівників), журнал можна продовжити, закривши попередній рік підсумковим записом (зафіксувавши, зокрема, кількість зареєстрованих у журналі листків непрацездатності, а за наявності помилок в обліку — вказавши їх із зазначенням причин). Завершення Журналу обліку листків непрацездатності може відбуватися аналогічно завершенню Журналів реєстрації наказів.

 

Варіант форми такого журналу

ЖУРНАЛ

обліку листків непрацездатності

 

з/п

 

Дата надходження листка непрацездатності

Прізвище,

ініціали

працівника

Номер та серія листка непрацездатності

Медичний заклад, яким видано листок непрацездатності

Період тимчасової непрацездатності

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступний етап - заповнення зворотного боку листка непрацездатності.

Зворотна сторона листка непрацездатності поділена на чотири частини, які мають заповнити: працівник, котрий веде табель (назвемо його умовно «табельник»), працівник кадрової служби (уповноважена особа), голова комісії (уповноважений) із соціального страхування (далі — комісія) та працівник бухгалтерії.

При заповненні першої частини зворотного боку листка непрацездатності табельник зазначає таку інформацію:

·         назва організації відповідно до установчих документів;

·         структурний підрозділ, посада та табельний номер працівника;

·         характер роботи (постійна, тимчасова або сезонна);

·         період, в який працівник не працював;

·         дата, з якої працівник став до роботи.

Після внесення зазначених відомостей табельник ставить свій підпис, розшифровує його (вказує ініціали та прізвище), зазначає дату заповнення листка непрацездатності.

Друга частина зворотного боку листка непрацездатності заповнюється працівником кадрової служби і містить відомості про страховий стаж, необхідні для визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності.

Працівник кадрової служби зазначає свою посаду, ставить підпис і розшифровує його.

Страховий стаж - період, протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (п. 1 ст. 21 Закону № 1105).

Заповнення третьої частини зворотного боку листка непрацездатності здійснюється комісією, повноваження якої визначено в Розділі ІІІ Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25 (далі — Положення № 25):

·         приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непраце­здатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків;

·         приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково);

·         перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;

·         здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам

У випадку ухвалення рішення про призначення допомоги голова комісії вказує розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) працівника залежно від страхового стажу. Якщо прийнято рішення про відмову в призначенні допомоги, зазначаються причини, якими зумовлене його прийняття.

Рішення комісії оформлюються протоколом в день їх прийняття (зразок – додаток 1).  Форму протоколу наведено у додатку до Положення № 25.

Четверта частина зворотної сторони листка непрацездатності заповнюється бухгалтерієюлікарні. До таблиці «Довідка про заробітну плату» заносять дані про нараховану заробітну плату в місяцях розрахункового періоду, на підставі яких розраховується середня заробітна плата. У таблиці «Належить до виплати» вказується, за який період виплачується допомога, кількість робочих днів, розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати і сума.

Зазначені дані засвідчуються підписами роботодавця та головного бухгалтера. Підпис роботодавця засвідчується печаткою організації та розшифровується.

 

На підставі рішення комісії про призначення матеріального забезпечення бухгалтерія нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок за формою, наведеною у додатку до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 № 26 (далі — Порядок № 26).

Порядком №26 визначені умови фінансування ФСС для надання матеріального забезпечення за такими видами:

·         допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

·         допомога по вагітності та пологах;

·         допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких зберігається в бухгалтерії лікарні, а другий подається до робочого органу ФСС. Заява-розрахунок підписується головним лікарем, головним бухгалтером та скріплюється печаткою.

Робочі органи ФСС здійснюють фінансування лікарні протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку (п. 8 Порядку № 26 та п. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок лікарні, бухгалтерія зобов’язана організувати виплату працівнику у найближчий день, установлений для виплати заробітної плати.

 

Наведемо окремі типові ситуації роботі комісії соціального страхування, та питання, з якими корисно ознайомитися.

 

Важливо дотримуватися строків розгляду документів для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах. Про це чітко вказується в Законі "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням":

- розгляд документів - не пізніше 10 днів з дня їх надходження;

- повідомлення про відмову - до 5 днів після винесення відповідного рішення; дається чи надсилається працівникові із зазначенням причин відмови.

Якщо ці строки не дотримано, працівник може звернутись із скаргою (можна додати копію листка непрацездатності) у виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яка є кожному районі, а також можна звернутись до інспекції з праці. Вони розберуться, як вплинути і яку міру відповідальності встановити.

 

Особливу увагу потрібно звертати на наявність підстав для видачі листка непрацездатності та правильність його заповнення медичним закладом, оскільки порушення вимог Інструкції № 455 або Інструкції № 532 є підставою для відмови в наданні працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Нагадаємо шість обставин, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається (ст. 23 Закону № 1105):

·         у разі одержання працівником травм або захворювання при вчиненні злочину;

·         у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

·         за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

·         за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

·         у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

·         за період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням

Комісія також приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення при порушенні працівником в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності режиму, встановленого лікарем, або неявці без поважних причин у призначений строк на медичний огляд. Працівник втрачає право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням комісії.

Достатньо неприємним є розгляд ситуацій, коли потрібно вирішувати наявність зв’язку між станом алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння та отриманою травмою або захворюванням. Наголошуємо – такий зв’язок встановлює лікар, а не комісія із соцстраху.

Деталізуємо: допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням (п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону №1105).

У разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з ним, робиться позначка про таке сп’яніння (п. 4.2. Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ України, Мінпраці України, ФСС з ТВП, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406).

Відповідна позначка в листку непрацездатності проставляється тільки після встановлення лікарем причинно-наслідкового зв’язку між станом сп’яніння та отриманими травмою або захворюванням. Коли такий зв’язок не встановлено, позначка проставлятися не повинна.

Працівник, який не погоджується з позначкою «алкогольне сп’яніння» у листку непрацездатності, має звернутися до адміністрації медичного закладу, оскільки наявність такої позначки зобов’язує комісію організації відмовити працівнику в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності.

У деяких листах ФСС з ТВП можна натрапити на наступні рекомендації: «Якщо застрахована особа надала для призначення допомоги листок непрацездатності з позначкою «алкогольне сп’яніння», комісія із соціального страхування організації повинна вжити необхідних заходів для з’ясування причин і обставин, за якими ця особа отримала травму або захворювання, що призвело до тимчасової непрацездатності та встановити наявність причинного зв’язку травми з вживанням алкоголю. Якщо такий зв’язок встановлено, комісія приймає рішення про відмову в наданні допомоги. У випадку, коли травма не пов’язана з вживанням алкоголю, допомога надається на загальних підставах (листи ФСС з ТВП від: 07.10.2011 № 2966-07, 26.02.2009 № 04-29-35, 23.01.2004 № 04-29-95, 01.12.2003 № 01-16-1569 та лист Мінпраці України від 22.10.2003 № 20-517).

Однакніякими листами не можуть встановлюватися нові норми права.

Отже, наявність причинно-наслідкового зв’язку між станом сп’яніння та отриманими травмою або захворюванням має встановлюватись виключно лікарем, а не комісією із соцстраху.

Щодо оформлення протоколу комісії із соцстраху про виплату допомоги на поховання: кого зазначати у графі «Прізвище, ім’я, по батькові» — померлого працівника чи його родича, який отримає допомогу на поховання?

Нагадуємо - у протоколі комісії (уповноваженого) із соціального страхування у розділі про призначення допомоги на поховання у графі «П.І.Б.» слід зазначати прізвище особи, яка здійснила поховання та звернулась за призначенням допомоги.

Допомогу надають застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання (ч. 3 ст. 27 Закону №1105).

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть (ч. 3 ст. 31 Закону № 1105).

У протоколі комісії (уповноваженого) із соціального страхування, зазначають: «Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила призначити допомогу на поховання…». У відповідній графі таблиці вказують прізвище, ім’я, по батькові особи, якій призначено допомогу на поховання.

 

Додаток 1

Додаток
до Положення

ПРОТОКОЛ N ___

засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого)

____________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
від "___" ____________ 20__ року

 

Присутні на засіданні:

П. І. Б.

Голова комісії/уповноважений/

Заступник голови

Члени комісії:

 

 

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія /уповноважений/ із соціального страхування вирішила:

I. Призначити допомогу:

1. По тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах

N
з/п

П. І. Б.

Номер страхового свідоцтва

Серія та номер листка непраце-

здатності

Причина непрацездатності: захворювання загальне - 1; наслідок аварії на ЧАЕС - 3; невиробничі травми - 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство - 6; санаторно-курортне лікування - 7; вагітність та пологи - 8; ортопедичне протезування - 9; догляд - 10

Первинний - 1; продовження - 2

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

з

по

разом

у т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На поховання

N
з/п

П. І. Б.

Номер

страхового

свідоцтва

Надані документи

Розмір допомоги

 

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги

П. І. Б.

Номер

страхового

свідоцтва

Серія, номер листка непрацездатності

Період непрацездатностіз - по

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої припиняється виплата допомоги

Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)

1. По тимчасовій непрацездатності

 

2. По вагітності та пологах

 

3. На поховання

 

х

х

х

х

III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

N
з/п

П. І. Б.

Табельний номер, посада

Подані документи (заява та дата її подання, форма N 070/о та дата її видачі)

Рекомендований профіль санаторію для лікування (для санаторію-
профілакторію - профіль лікування)

Інформація про виділену путівку

Розмір часткової оплати за путівку

Примітка

вартість

вид

номер та початок терміну дії

відсоток

сума

 

 

 

П. І. Б.

Підпис

Голова комісії/уповноважений/

 

Заступник голови

 

Члени комісії:

 

 

 

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.07.2013 р. N 378/18/99-13

Департамент соціального страхування та партнерства разом з виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянув звернення щодо створення комісії із соціального страхування підприємства та повідомляє таке.

Відповідно до ст. 50 Закону України від 18.01.2001 р. N 2240 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із загальнообов'язкового державною соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, яке затверджується правлінням Фонду. Таким нормативним документом є Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. N 25 (далі - Положення).

Відповідно до п. 1.4 Положення комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства.

Отже, для призначення матеріального забезпечення застрахованим особам на підприємстві у місячний строк після його державної реєстрації залежно від кількості працюючих створюється комісія із соціального страхування або обирається уповноважений із соціального страхування.

Якщо на підприємстві обраний уповноважений із соціального страхування підприємства і у зв'язку із збільшенням чисельності (понад 15 осіб працюючих за наймом) виникає зобов'язання створити комісію із соціального страхування підприємства, такий уповноважений буде виконувати покладені на нього обов'язки до моменту створення такої комісії.

Згідно з п. 1.3 Положення організація роботи комісії із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності - інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник).

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць.

Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони.

Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним (п. 4.1 Положення).

 

Директор Департаменту

О. Постоюк

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

12 березня 2015 року № 170/18/99-15

 

Департамент соціального страхування та партнерства Мінсоцполітики розглянув лист [...] та повідомляє.

Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, що виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Фондом соціального страхування України — після завершення процедури його реєстрації) починаючи з шостого дня непрацездатності, визначені статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон).

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Водночас оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 439 «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації».

Відповідно до зазначеного Порядку дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах:

60 відсотків середньої заробітної плати — особі, яка має страховий стаж до п’яти років;

80 відсотків середньої заробітної плати — особі, яка має страховий стаж від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати — особі, яка має страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати — особам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Отже, застрахованій особі, яка має страховий стаж 2 роки, перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються у розмірі 60 відсотків середньої заробітної плати, а допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, починаючи з шостого дня непрацездатності виплачується у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати.

Стосовно заповнення розділу «Призначена допомога» зворотного боку листка непрацездатності у випадку коли застрахована особа має страховий стаж 2 роки, зазначаємо таке.

Розділ «Призначена допомога» зворотного боку листка непрацездатності заповнюється комісією із соціального страхування або уповноваженою особою, на яку покладено призначення допомоги. Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.112004 за № 1456/10055, не визначено порядок здійснення записів у розділі «Призначена допомога» зворотного боку листка непрацездатності.

Враховуючи зазначене, на нашу думку, при заповненні листка непрацездатності у випадку коли застрахована особа має страховий стаж 2 роки, у розділі «Призначена допомога» зворотного боку листка непрацездатності зазначаються 60% та 50% і відповідна кількість робочих (календарних) днів.

 

Заступник директора Департаменту соціального страхування

та партнерства — начальник відділу М. Зацерковний

 

Додаток 3

 

Нормативна база, якою керуються комісія із соціального страхування.

 

Комісія із соціального страхування діє відповідно до частини 3 статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

 

В своїй діяльності комісія керується:

 

- Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ.

- «Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», затвердженого Постановою Правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 №25.

- «Порядком отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», затвердженим Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 №12.

- «Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності» (затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. №532/274/136-ос/1406)

- «Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» (затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 р. №455)

Закрита інформація, лише для зареєстрованих користувачів!

Просмотров: 7811 | Печать