info » Статут: ІІІ. Члени Профспілки, їх права та обов`язки
18. Членами Профспілки можуть бути особи, які працюють в юридичних особах галузі охорони здоров’я, санаторно-курортній сфері незалежно від форм власності; особи, які працюють у суб’єкта підприємницької діяльності медичної галузі або які самостійно займаються медичною практикою та фармацевтичною діяльністю, особи які навчаються або працюють у навчальних медичних закладах різних рівнів акредитації, а також особи, пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, які визнають і виконують Статут Профспілки та беруть участь у роботі однієї з її первинних організацій, сплачують членські внески у встановленому цим Статутом порядку.
Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які працюють у закладах охорони здоров’я або навчаються у медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації.
Членство в Профспілці не може бути обмежене расовою належністю, мовою, статтю, релігійними або політичними переконаннями, соціальним станом.

19. Членство в Профспілці є добровільним. Набуття членства в Профспілці здійснюється в індивідуальному порядку за заявою особи, яка бажає вступити до Профспілки.
Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається не пізніш як за місяць з дня подання заяви на зборах профспілкової групи, первинної організації профспілки або на засіданні виборних органів первинної профспілкової організації.
Членство у Профспілці визнається з дня прийняття нею відповідного рішення про прийняття в члени Профспілки.

20. Члену Профспілки видається профспілковий квиток не пізніш як через місяць після прийняття до Профспілки. Профспілковий квиток зберігається у члена Профспілки.

21. Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній організації профспілки за місцем основної роботи або навчання. Облік членів Профспілки веде виборний орган первинної профспілкової організації, профорганізатор чи профспілковий представник відповідно до Інструкції, що затверджується Центральним комітетом Профспілки.
Якщо за основним місцем роботи чи навчання первинна профспілкова організація не створена, член Профспілки може перебувати на обліку в іншій організації Профспілки.

22. Вихід із членів Профспілки відбувається в індивідуальному порядку за особистою заявою члена Профспілки. Припинення членства в Профспілці настає після подання заяви та прийняття виборним органом первинної профспілкової організації рішення про припинення членства у Профспілці. Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.

23. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з підприємств, установ, організацій, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства, за умови взяття на профспілковий облік протягом одного місяця після працевлаштування.

24. Членство в Профспілці зберігається за:
 • непрацюючими пенсіонерами;
 • особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;
 • військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі;
 • сезонними працівниками;
 • особами, які тимчасово втратили роботу в зв’язку зі скороченням штатів, ліквідацією, реорганізацією юридичної особи, а також з інших поважних причин, визначених законодавством.
За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації зазначені особи можуть бути звільнені повністю або частково від сплати членських внесків до первинної організації Профспілки, де вони перебувають на обліку.

25. Усі члени Профспілки мають рівні права незалежно від національності, статі, політичних, релігійних переконань, соціального стану, інших відмінностей.

26. Профспілкове членство припиняється у випадках:
 • виходу з Профспілки за власним бажанням;
 • виключення з Профспілки;
 • звільнення з роботи у зв’язку з неналежним виконанням трудових обов’язків.

27. Член Профспілки має право:
1) на захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів через реалізацію Профспілкою статутних завдань і повноважень її виборних органів;
2) обирати і бути обраним (делегованим) до складу виборних органів Профспілки, делегатом з’їздів і конференцій, членом комісій і робочих груп, відповідно до норм цього Статуту;
3) вільно обговорювати на засіданнях профспілкових органів та в пресі всі питання роботи Профспілки, відкрито висловлювати власну думку і відстоювати її;
4) звертатися з метою захисту своїх прав та інтересів до всіх органів Профспілки із заявами, пропозиціями, запитаннями і вимагати від них аргументованих відповідей по суті свого звернення;
5) брати участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням;
6) особисто бути присутнім на профспілкових зборах, засіданнях виборних профспілкових органів, на яких розглядається питання про його діяльність і поведінку;
7) оскаржувати рішення зборів, профспілкового комітету, що стосуються його інтересів, до вищих за рівнем виборних органів;
8) користуватися разом із членами сім’ї культурно-спортивними закладами профспілки, одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок, грошову (благодійну) допомогу за рахунок Профспілки відповідно до встановленого порядку та на підставі рішення виборного органу первинної профспілкової організації;
9) отримувати безплатну правову допомогу від профспілкових органів з питань захисту їх трудових прав та соціально-економічних інтересів;
10) одержувати інформацію про роботу профспілкових органів і прийняті ними рішення;
11) брати участь у створенні каси взаємодопомоги, кредитної спілки, спеціальних фондів і користуватися їхніми послугами;
12) одночасно бути членом іншої громадської (крім профспілкової) організації;
13) вийти з Профспілки на підставі особистої заяви.

28. Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії своєї діяльності, встановлені законом та колективними договорами (угодами).

29. Член Профспілки зобов’язаний:
1) визнавати й виконувати Статут та Програму Профспілки;
2) брати активну участь у роботі профспілкової організації, відвідувати профспілкові збори, виконувати рішення, прийняті більшістю, і доручення профспілкових органів;
3) виконувати обов’язки, передбачені колективним договором та угодами, укладеними органами Профспілки з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;
4) не припускатися дій, що підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або заважають здійсненню її статутної діяльності;
5) дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни; підкорятися рішенням більшості;
6) брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів профспілки;
7) виявляти солідарність із членами Профспілки у разі порушення їхніх прав;
8) щомісяця сплачувати членські внески у встановленому порядку і розмірах.

30. За активну участь у діяльності Профспілки її члени можуть бути відзначені встановленими у Профспілці формами морального і матеріального заохочення, зокрема оголошенням подяки, преміюванням, нагородженням цінним подарунком, Почесною грамотою Профспілки, іншими відзнаками Профспілки. Виборні органи Профспілки можуть в установленому порядку клопотати про нагородження членів Профспілки відзнаками профспілкових об’єднань, до складу яких входить Профспілка.

31. За порушення Статуту Профспілки, несплату без поважних причин членських внесків понад три місяці до члена Профспілки можуть бути вжиті заходи громадського впливу: зауваження, догана і як крайній захід профспілкового впливу – виключення з Профспілки. За незначні порушення профспілковий орган або організація можуть обмежитись обговоренням або застосувати до члена Профспілки заходи громадського впливу у вигляді осуду чи попередження.
Рішення про вжиття заходів громадського впливу до члена Профспілки приймається профспілковою групою, первинною профспілковою організацією на зборах (конференції) або відповідним виборним органом у присутності члена Профспілки.
Якщо член Профспілки без поважних причин не з’являється на збори (конференцію), засідання виборного органу, рішення про заходи громадського впливу може бути прийнято без його присутності.
Заходи громадського впливу діють протягом 6 місяців, після чого втрачають силу. Питання про дострокове зняття стягнення може розглядатися в присутності члена Профспілки не раніше ніж через 3 місяці.
Виключення з Профспілки застосовується у випадках:
 • несплати членських внесків без поважних причин протягом шести місяців;
 • систематичного невиконання членом Профспілки обов’язків, покладених на нього Статутом Профспілки, якщо раніше до нього вживалися заходи впливу;
 • вчинення дій, що завдали шкоди Профспілці або її організаціям, можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань Профспілки.
Рішення про виключення з Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах (конференції), засіданні профспілкового органу за наявності кворуму.
Рішення зборів профгрупи про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження виборним органом первинної організації Профспілки.
Член Профспілки, обраний до складу виборного профспілкового органу, комісії чи робочої групи, який не виконує належним чином громадських обов’язків, може бути переобраний у тому ж порядку, згідно з яким його було обрано.
Рішення про застосування заходів громадського впливу до керівника організації Профспілки за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання обов’язків може прийматися вищестоящим виборним органом.

32. Рішення про застосування заходів громадського впливу може бути оскаржено членом Профспілки у десятиденний термін до вищестоящого органу Профспілки.

33. Особа, що вибула з Профспілки добровільно або виключена з неї, не має прав на користування спільним профспілковим майном, сума сплачених нею членських внесків не повертається.

34. Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнята в члени Профспілки на загальних підставах, але не раніше ніж через один рік після виключення.