info » Статут: VІІІ. Кошти, майно і порядок здійснення фінансової та господарської діяльності
97. Профспілка має повну фінансову самостійність, є власником коштів та іншого майна, необхідного для здійснення статутної діяльності.

98. Профспілка може мати у власності земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, санаторно-курортні, туристські, спортивні та інші заклади, а також кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Профспілки.

99. Джерелами формування майна, в тому числі коштів Профспілки, є:
1) щомісячні внески членів Профспілки;
2) безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування і пасивні доходи;
3) відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;
4) інші надходження, не заборонені законодавством.

100. Щомісячні членські внески встановлюються у розмірі:
1) для працюючих членів Профспілки - в розмірі одного відсотка від розміру місячної заробітної плати, нарахованої працівнику;
2) для студентів - 0,5 відсотка від законодавчо встановленого мінімального розміру стипендії;
3) для непрацюючих пенсіонерів – 0,1 відсотка від мінімального розміру пенсії за віком.
Окремі категорії членів Профспілки за рішенням профспілкових комітетів можуть звільнятися від сплати профспілкових внесків.
Членські профспілкові внески не сплачуються з сум оплати листка непрацездатності, матеріальної допомоги, разової премії.
Порядок сплати членських внесків визначає первинна профспілкова організація.

101. Для проведення загальнопрофспілкових заходів, здійснення статутної діяльності організацій Профспілки всіх рівнів первинні профспілкові організації перераховують до вищестоящих органів Профспілки не менше 30 відсотків профвнесків.

102. Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації сплачують членські внески на статутну діяльність Профспілки в розмірі трьох відсотків від загальної суми зібраних профвнесків.

103. За наявності та створенні первинними організаціями районних, міських організацій, діяльність яких потребує прийняття найманих працівників, фінансуються додатково первинними організаціями у розмірі не менше 20 відсотків профспілкових внесків.

104. Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в установленому розмірі профспілкових внесків протягом більш як три місяці, за рішенням вищестоящих виборних органів може бути позбавленою права на захист інтересів її членів Профспілкою чи її територіальною організацією на період до погашення заборгованості.
Представники цих організацій позбавляються права голосу на засіданнях вищестоящих виборних органів за рішенням цих органів.

105. Кошти Профспілки витрачаються згідно із затвердженим кошторисом профбюджету на проведення організаційних заходів, у т.ч. зборів, конференцій, з’їздів, засідань виборних органів; інформаційно-видавничу діяльність, передплату й придбання періодичних видань і літератури; утримання виконавчого апарату, господарське забезпечення; навчання профспілкових кадрів і активу; проведення масових заходів на захист прав та інтересів членів профспілки; оздоровлення, лікування, відзначення членів профспілки та надання їм грошової (благодійної) допомоги, відшкодування витрат, пов’язаних з похованням, отриманням юридичних послуг за рахунок членських внесків; проведення урочистих заходів, культурно-масової та фізкультурної роботи; формування фондів та виконання інших статутних завдань.

106. З метою реалізації статутних завдань Профспілка може вести необхідну господарську й фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, формування відповідних профспілкових фондів.

107. Кошти і майно Профспілки є її власністю і не підлягають розподілу між членами Профспілки, а використовуються для виконання статутних завдань в інтересах її членів.

108. Профспілка та її організації володіють, користуються, розпоряджаються належним їм майном на підставі рішень виборних органів.
Профспілка за рішенням виборних органів може передавати в оперативне управління первинним і територіальним організаціям Профспілки майно, яке перебуває в її власності.
Позбавлення права власності Профспілки, а також права володіння та користування майном, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

109. Кошти від реалізації майна Профспілки спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Профспілки, виконання статутних завдань.

110. Профспілка, її республіканська, обласні, Київська та Севастопольська організації сплачують членські внески на статутну діяльність об’єднань профспілок, до яких вони входять, у розмірах і порядку, визначених статутами цих об’єднань.

111. Профспілка та її виборні органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями членів Профспілки, а члени Профспілки не несуть відповідальності за зобов’язаннями Профспілки та її виборних органів.