info » Статут: ІV. Організаційна побудова Профспілки
35. Професійна спілка створюється за виробничо-професійним та територіальним принципами.
Основою Профспілки є члени Профспілки, які об’єднуються в первинні профспілкові організації.
Організації Профспілки мають статус: первинної, районної, міської, обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя і діють у межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

36. Організаціями Профспілки є:
1) первинна профспілкова організація – добровільне об’єднання членів Профспілки, які працюють в юридичних особах галузі охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери, незалежно від форм власності; осіб, які працюють у суб’єкта підприємницької діяльності медичної галузі або які самостійно займаються медичною практикою чи фармацевтичною діяльністю, осіб, які пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, а також осіб, які навчаються або працюють у навчальних закладах галузі різних рівнів акредитації.
В юридичних особах, які створюються згідно із законодавством, за ініціативою первинних профспілкових організацій або вищестоящого органу Профспілки можуть утворюватись об’єднані організації Профспілки;
2) територіальні організації Профспілки:
 • районна, міська організація Профспілки – добровільне об’єднання первинних організацій Профспілки, що діють на території району, міста, району в місті;
Республіканська Автономної Республіки Крим (далі - республіканська) обласні, Київська, Севастопольська міські організації профспілки – добровільне об’єднання первинних, районних, міських організацій Профспілки, що діють на відповідній території (в АР Крим, області, у містах Києві та Севастополі).

37. Вищими виборними органами організацій Профспілки є:
 • первинної профспілкової організації – збори (конференція);
 • територіальної організації Профспілки (республіканської, обласної, міст Києва, Севастополя, районної, міської) – конференція;
 • всеукраїнської Профспілки – з’їзд.

38. Профспілкові збори, конференція, з’їзд обирають:
  у первинній профспілковій організації – профспілковий комітет або профорганізатора (в організаціях з чисельністю до 15 осіб);
 • у районних, міських, Київській міській організаціях – комітети (ради);
 • у республіканській, обласних, Севастопольській міській організаціях – комітети;
 • у всеукраїнській Профспілці – Центральний комітет Профспілки працівників охорони здоров’я України (далі – ЦК).
Термін повноважень виборних органів організацій Профспілки всіх рівнів – 5 років.
Повноваження виборних органів Профспілки та її організацій дійсні до формування (обрання чи делегування) нового складу виборних органів.
Виборні органи організацій Профспілки для керівництва поточною діяльністю в період між їх засіданнями обирають зі складу своїх членів Президію.

39. Для здійснення своїх повноважень Профспілка, її організації рішеннями виборних органів можуть створювати служби правової, економічної допомоги, довірених лікарів, технічну та інші інспекції, комісії та робочі групи, затверджувати положення про них.

40. Вищестоящими за рівнем виборними органами для організацій Профспілки є:
1) Центральний комітет Профспілки – для первинних, об’єднаних, територіальних організацій Профспілки;
2) виборні органи республіканської, обласних організацій Профспілки – для первинних, об’єднаних, районних, міських організацій Профспілки;
3) виборні органи Київської, Севастопольської міських організацій Профспілки – для первинних, об’єднаних, районних у містах Києві, Севастополі організацій Профспілки;
4) виборні органи районних, міських, районних у містах організацій Профспілки – для відповідних первинних організацій Профспілки;
5) виборні органи первинних профспілкових організацій – для профорганізацій, профгруп.

41. Проведення звітів і виборів у встановлені терміни є обов’язковим. У разі їх порушення територіальною або первинною організацією Профспілки вищестоящий за рівнем виборний орган Профспілки протягом не більше трьох місяців приймає рішення, яким призначає звітно-виборні збори, конференцію в цій організації.

42. Виборні профспілкові органи формуються шляхом виборів безпосередньо на зборах, конференціях, з’їзді. Кількісний склад і порядок формування виборних органів визначаються звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.
Формування вищих виборних органів Профспілки може здійснюватись також шляхом прямого делегування первинними, територіальними організаціями Профспілки в порядку, встановленому Центральним комітетом Профспілки.
Голова Профспілки, його заступник, голови організацій Профспілки є делегатами відповідних з’їздів, конференцій за посадою.

43. Рішення про дату скликання та порядок денний оголошується не пізніше ніж:
 • за 10 днів до зборів,
 • за 1 місяць до конференції,
 • за 2 місяці до з’їзду.

44. Виборні органи Профспілки всіх рівнів обираються (затверджуються) відкритим або таємним голосуванням. Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори, конференція, з’їзд.

45. Під час виборів профспілкових органів члени Профспілки мають право на висування кандидатів, відвід і критику кожного з них. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосувало більш як половина членів Профспілки, присутніх на зборах делегатів конференції або з’їзду, за наявності кворуму.

46. Керівник організації Профспілки може обиратися зборами, конференцією, з’їздом або за їх рішенням відповідним виборним органом Профспілки.

47. Дострокові вибори профспілкового органу проводяться на термін повноважень виборного органу, що залишився:
 • на вимогу не менш як однієї третини членів Профспілки, об’єднуваних відповідною профспілковою організацією;
 • на вимогу однієї третини організацій Профспілки за рішенням їх виборних органів;
 • за пропозицією вищестоящого виборного органу.

48. Звільнення голів організацій Профспілки за порушення Статуту, неналежне виконання ними посадових обов’язків здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням виборного органу, який їх обрав.
Рішення про звільнення голів організацій Профспілки з інших підстав, передбачених трудовим законодавством, приймається виборним органом, визначеним цим Статутом.

49. Профспілкові збори, засідання виборних органів Профспілки вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів первинної профспілкової організації, виборного профоргану, а конференції, з’їзди – за участі не менше двох третин делегатів.

50. Рішення зборів, конференцій, з’їзду, виборних органів приймаються у формі постанов і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх за наявності кворуму за винятком рішень про виключення з членів Профспілки, затвердження Статуту Профспілки і внесення змін до нього, про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Профспілки, для прийняття яких потрібно не менше 2/3 голосів.

51. Зміна відомчої належності, власника або уповноваженого ним органу, організаційно-правової форми або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи) не можуть бути підставою для ліквідації первинної профспілкової організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності.

52. Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Профспілки за рішенням своїх виборних органів можуть входити відповідно до територіальних об’єднань організацій профспілок, які є членськими організаціями Федерації профспілок України.