info » Статут: V. Первинні організації Профспілки
53. Первинна організація Профспілки створюється на добровільних засадах в юридичних особах галузі охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери, незалежно від форм власності; у навчальних закладах галузі різних рівнів акредитації за наявності не менше 3-х осіб, які є членами Профспілки, або виявили бажання вступити до неї та утворити первинну профспілкову організацію.
Питання про створення первинної профспілкової організації і входження її до Профспілки вирішується установчими зборами членів Профспілки з наступним повідомленням вищестоящого виборного органу.
Якщо в трудових колективах є менше трьох членів Профспілки, то вони за рішенням вищестоящого профспілкового органу входять до складу найближчої за розташуванням профспілкової організації Профспілки.

54. У навчальних закладах галузі різних рівнів акредитації можуть створюватись як самостійні первинні профспілкові організації – працівників та студентів, так і первинна профспілкова організація, що їх об’єднує.

55. Первинна профспілкова організація визначає свою організаційну структуру рішенням зборів (конференції) або профспілкового комітету.

56. Для організації поточної роботи на профспілкових зборах (конференції) обираються:
  • у профспілковій групі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг);
  • у первинній профорганізації – профспілковий комітет і ревізійна комісія або за наявності в організації менше 15 членів Профспілки – профорганізатор.

57. Повноваження виборних органів первинної профспілкової організації (профорганізатора, профгрупорга) визначаються цим Статутом.
Порядок створення та ліквідації первинної профспілкової організації, організація роботи профорганізатора та профгрупорга визначаються Положенням про первинну профспілкову організацію Профспілки, Положенням про профспілкового групового організатора, які затверджуються Центральним комітетом Профспілки.

58. Об’єднана організація Профспілки утворюється рішенням установчих зборів (конференції) первинних профспілкових організацій або за їх пропозицією рішенням вищестоящого профспілкового органу.

59. Вищим органом первинної профспілкової організації, профгрупи є збори (конференції) членів Профспілки, які скликаються в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, або на вимогу 1/3 членів Профспілки.

60. Первинна профспілкова організація з метою виконання статутних завдань здійснює свої повноваження у межах наданих їй законом та цим Статутом.

61. Повноваження зборів (конференції) первинної профспілкової організації:
1) визначають внутрішню структуру своєї організації, формують виборні органи;
2) щорічно заслуховують звіти профспілкового комітету і ревізійної комісії;
3) при формуванні виборних органів Профспілки шляхом прямого делегування обирає своїх представників у ці органи з правом їх заміни;
4) обирають голову первинної профспілкової організації терміном на п’ять років.

За рішенням зборів (конференції) голова первинної профспілкової організації може обиратися профспілковим комітетом із його складу;
5) затверджують напрями і порядок використання коштів первинної профспілкової організації;
6) затверджують залежно від своїх фінансових можливостей посади найманих працівників;
7) заслуховують звіти роботодавця з питань виконання положень колективного договору, дотримання норм трудового законодавства;
8) приймають рішення про делегування до вищестоящої за статусом організації Профспілки власних повноважень;
9) приймають рішення про ліквідацію первинної організації Профспілки відповідно до законодавства України;
10) вирішують інші питання, пов’язані з виконанням статутних завдань Профспілки.
Збори можуть приймати рішення про делегування окремих повноважень профспілковому комітету.

62. Повноваження профспілкового комітету, профорганізатора первинної організації:
1) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів та вищих профспілкових органів;
2) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
3) спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду норм праці;
4) разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації, закладу, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
5) спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
6) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
7) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
8) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
9) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
10) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;
11) дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;
12) бере участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням відповідним державним фондом страхових виплат потерпілому на виробництві або при виконанні працівником трудових обов’язків, при професійному захворюванні тощо згідно чинного законодавства;
13) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
14) здійснює контроль за поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
15) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам – членам Профспілки, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;
16) через своїх представників у комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
17) укладає договір з роботодавцем щодо перерахування роботодавцем щомісячно і безоплатно на рахунок Профспілки членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників згідно їх письмових заяв;
18) сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури і спорту, туризму;
19) організовує виконання рішень профспілкових зборів, вищих профспілкових органів;
20) проводить збори, мітинги, демонстрації, страйки, інші заходи, спрямовані на захист інтересів членів Профспілки;
21) розглядає заяви і скарги членів Профспілки, представляє і захищає їх інтереси у вирішенні трудових спорів з роботодавцем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах;
22) звільняє голову первинної профспілкової організації за власним бажанням, а також з інших підстав, передбачених трудовим законодавством. У цьому випадку голова первинної профспілкової організації обирається на термін дії повноважень профкому;
23) визначає умови оплати праці найманих працівників, встановлює розміри доплат незвільненим профспілковим працівникам.

63. Профспілковий комітет контролює надходження членських профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі відрахування членських внесків до вищих профспілкових органів у встановленому розмірі, здійснює облік членів Профспілки, веде профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищестоящим органам та відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів профспілкової організації та формування архіву, проводить навчання профспілкового активу.

64. У профспілковій організації з чисельністю членів Профспілки менше 15 осіб функції профкому виконує профорганізатор.

65. Профгрупорг, профбюро організовують профспілкову роботу, забезпечують виконання рішень профспілкового комітету і вищестоящих виборних органів, проводять збори членів Профспілки, беруть участь в реалізації критичних зауважень та пропозицій, залучають працюючих до членства в Профспілці, скликають збори членів Профспілки і допомагають профспілковому комітету у проведенні заходів щодо соціально-економічного захисту працівників, з охорони праці, соціального страхування, культурно-побутового обслуговування членів Профспілки.

66. Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищестоящих виборних органів, норм законодавства, скасовуються профкомом за власною ініціативою або за рішенням вищестоящих профспілкових органів чи ревізійної комісії.

67. Вищестоящий виборний орган територіальної організації Профспілки може прийняти рішення про припинення діяльності первинної профспілкової організації як організаційної структури у випадках:
1) невиконання вимог Статуту, рішень вищестоящих виборних органів, проведення роботи по розколу єдності Профспілки;
2) в разі неперерахування протягом трьох місяців до вищестоящого виборного органу без поважних причин встановлених цим Статутом відрахувань від профспілкових внесків;
3) розпуску первинної профорганізації організації.

68. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням зборів (конференції) та за рішенням суду:
1) рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається зборами (конференцією) відповідно до цього Статуту.
При цьому, первинна профспілкова організація повинна завчасно, але не менш, ніж за 2 місяці до зборів (конференції) повідомити відповідний вищестоящий профспілковий орган;
2) у зборах (конференціях), на яких розглядається питання щодо ліквідації первинної профспілкової організації, обов’язковою є участь представника вищестоящого виборного органу;
3) ліквідація первинної профспілкової організації здійснюється відповідно до законодавства;
4) одночасно з рішенням про ліквідацію приймається рішення про використання профспілкового майна та коштів первинної профспілкової організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі або перераховуються вищестоящому виборному органу;
5) кошти та майно, що залишилися після ліквідації, не підлягають розподілу між членами Профспілки;
6) усі документи ліквідованої первинної організації передаються до територіальної організації Профспілки або здаються до архіву.