info » Статут: ІХ. Постійні комісії Профспілки
112. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації, територіальної організації та Профспілки працівників охорони здоров’я України обирається зборами, конференцією, з’їздом терміном на 5 років і підзвітна органам, що їх обрали. У своїй діяльності Ревізійна комісія Профспілки керується цим Статутом та Положенням, яке затверджується З’їздом.

113. Ревізійна комісія Профспілки створюється для контролю за здійсненням виборними органами Профспілки наданих їм повноважень, фінансово-господарською діяльністю Профспілки, заснованих нею юридичних осіб, веденням діловодства, обліку й звітності, своєчасним розглядом звернень членів Профспілки.

114. Ревізійні комісії періодично, але не рідше одного разу на рік, проводять перевірку діяльності відповідного профспілкового органу, звітують про свою роботу на зборах, конференціях, з’їзді відповідної профспілкової організації.

115. Члени Ревізійної комісії мають право участі у засіданні відповідного органу Профспілки з правом дорадчого голосу. Голова Ревізійної комісії бере участь також у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу.

116. Члени виборних органів Профспілки не можуть бути членами Ревізійної комісії.

117. Мандатні комісії в Профспілці обираються одночасно з відповідним виборним органом Профспілки на з’їзді, конференції на той же строк повноважень і підзвітна органам, які їх обрали. Повноваження й порядок роботи комісії визначаються Положенням про Мандатну комісію, яке затверджується з’їздом.

118. Мандатна комісія в період між з’їздами, конференціями проводить перевірку повноважень членів виборних органів Профспілки в разі обрання їх шляхом прямого делегування, а також в разі відкликання або заміни членів виборного органу Профспілки, і вносить по них пропозиції на засідання відповідних виборних органів Профспілки.

119. Засідання Мандатної комісії проводяться в разі необхідності.