info » Статут: VІ. Територіальні організації Профспілки
69. Територіальні організації Профспілки (республіканська, обласні, Київська, Севастопольська міські, районні, міські) утворюються на установчих зборах (конференціях) представників первинних профспілкових організацій за рішеннями їх виборних органів.

70. Територіальні організації Профспілки представляють і захищають трудові, соціально-економічні права й інтереси членів Профспілки на відповідному рівні в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями організацій, здійснюють координацію дій первинних профспілкових організацій, спрямованих на реалізацію Профспілкою своєї мети і завдань.

71. Повноваження територіальних організацій Профспілки визначаються цим Статутом.
Порядок та організація діяльності територіальних організацій Профспілки визначаються Положенням про республіканську, обласну, Київську, Севастопольську міські організації Профспілки та Положенням про районну, міську організації Профспілки, які затверджуються Центральним комітетом Профспілки.

72. В районах, містах, на конференціях обираються або формуються на засадах прямого делегування районні, міські комітети (ради), об'єднані профкоми, а також ревізійні комісії.
В АР Крим, областях, місті Севастополі на конференціях обираються (або формуються шляхом прямого делегування) республіканський, обласні, Севастопольський міський комітети, місті Києві - Київська міська рада, а також ревізійні комісії.

73. Конференції районних, міських, республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років.

74. Повноваження конференції республіканської, обласних, міст Києва та Севастополя, міських, районних організації Профспілки:
1) координує діяльність організацій Профспілки на виконання статутних завдань та рішень З’їзду;
2) приймає постанови, звернення, заяви з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, прав профспілкових організацій;
3) заслуховує звіти про діяльність Ревізійної та Мандатної комісій, комітетів;
4) заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає відповідні рішення;
5) затверджує (формує) персональний склад обласного комітету та Президії;
6) обирає голову територіальної організації Профспілки терміном на п’ять років;
7) заслуховує звіт про роботу виборних органів організації Профспілки;
8) забезпечує координацію і єдність дій профспілкових організацій;
9) здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету організації Профспілки;
10) приймає рішення щодо створення соціальних фондів, кредитних спілок;
11) вирішує інші питання статутної діяльності територіальних організації Профспілки.
Конференція має право делегувати окремі повноваження комітету територіальної організації відповідного рівня.
У період між конференціями виборним органом територіальної організації Профспілки є комітет (рада) відповідного рівня. Кількісний склад комітету (ради) визначається конференцією, до складу комітету (ради) входить за посадою голова відповідної територіальної організації.
Засідання комітету (ради) проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

75. Повноваження комітету (ради) республіканської, обласної, міст Києва та Севастополя, міської, районної організації Профспілки:
1) представляють і захищають інтереси членів Профспілки, первинних організацій у відповідних органах державної влади і місцевого самоврядування, судових органах, об’єднаннях роботодавців, громадських організаціях;
2) забезпечують координацію і єдність дій первинних організацій, надають їм методичну, організаційну і юридичну допомогу та підтримку, контролюють виконання положень Статуту Профспілки, рішень вищестоящих;
3) ведуть переговори і укладають угоди (договори) з органами місцевого самоврядування, беруть участь в підготовці і контролі за реалізацією регіональних угод (договорів), соціальних програм, домагаються включення до них пільг і гарантій працівникам охорони здоров’я;
4) координують роботу профспілкових комітетів по укладанню колективних договорів і угод згідно з законом та інших нормативно-правових актів України;
5) відповідно до законодавства здійснюють громадський контроль за дотриманням в регіоні трудового законодавства, інших нормативних актів, що стосуються питань оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, надання житла медичним працівникам, відповідних пільг і компенсацій, допомоги малозабезпеченим та інше, вносять пропозиції та вимоги до органів державної влади і місцевого самоврядування щодо припинення дії та скасування актів чи рішень, прийнятих з порушенням чинного законодавства, в разі необхідності захищають права та інтереси членів профспілки в судових органах;
6) організують і проводять мітинги, походи, демонстрації, інші акції в установленому законом порядку;
7) взаємодіють з депутатськими групами, комісіями в питаннях прийняття і реалізації законів, інших актів і рішень, що стосуються пріоритетного розвитку охорони здоров’я, її фінансового і матеріального забезпечення, трудових, професійних і соціальних гарантій працівників галузі;
8) організують виконання профспілкового бюджету, можуть створювати фонди, кредитні спілки;
9) сприяють розвитку фізкультури, спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;
10) проводять навчання профспілкового активу, узагальнюють і поширюють кращий досвід профспілкової роботи.

76. У період між засіданнями комітетів (рад) виборним органом територіальних організацій є Президія.
До складу Президії входить за посадою голова відповідної територіальної організації. Кількісний склад Президії визначається відповідним виборним органом.
Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

77. Повноваження Президії територіальних організацій Профспілки:
1) розглядають питання профспілкової діяльності, здійснюють керівництво постійними і тимчасовими комісіями профспілкових органів;
2) заслуховують звіти про роботу профспілкових організацій, які входять до складу відповідної територіальної організації;
3) заслуховують інформацію та звіти керівників юридичних осіб галузі охорони здоров’я щодо виконання угод (договорів), дотримання трудового законодавства України, приймають відповідні рішення;
4) забезпечують підготовку і проведення засідань виборних органів;
5) встановлюють граничну чисельність працівників виконавчих апаратів, затверджують їх структуру;
6) звільняють голову територіальної організації за власним бажанням, а також з інших підстав, передбачених трудовим законодавством. У цьому випадку голова територіальної організації обирається на термін дії повноважень комітету;
7) у межах кошторису приймають рішення про преміювання профактиву і керівників профспілкових організацій, надання членам Профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на проведення культурно-масової і фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок;
8) здійснюють оперативне керівництво та організацію звітів і виборів профспілкових органів, колдоговірної кампанії.
9) виконує інші повноваження, що випливають із завдань Профспілки.

78. Територіальну організацію Профспілки - республіканську, обласну, Київську і Севастопольську міські очолює голова, який має вищу медичну освіту.

79. Повноваження голови територіальної організації Профспілки:
1) організовує виконання рішень виборних органів;
2) представляє без довіреності організацію Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, в організаціях роботодавців, їх об’єднаннях, в інших громадських організаціях;
3) організовує роботу виконавчого апарату, несе відповідальність за його роботу, приймає та звільняє працівників відповідно до трудового законодавства. Укладає колективний договір відповідно до законодавства України;
4) бере участь у колективних переговорах щодо укладення регіональних галузевих угод (договорів), підписує їх, організовує контроль за виконанням угод (договорів);
5) забезпечує надання членам Профспілки безкоштовної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;
6) підписує рішення Президії, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищестоящих профспілкових органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву;
7) розпоряджається коштами територіальної організації в межах асигнувань, передбачених бюджетом;
8) укладає цивільно-правові та господарські договори, організує контроль за їх виконанням, видає довіреності;
9) виконує інші функції, що випливають із завдань Профспілки.