info » Статут: І. Загальні положення
1. Професійна спілка працівників охорони здоров’я України (далі – Профспілка) є всеукраїнською добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує працівників, що працюють в юридичних особах (закладах, підприємствах, товариствах) галузі охорони здоров’я, санаторно-курортній сфері незалежно від форм власності; осіб, які пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, які навчаються або працюють у навчальних закладах галузі різних рівнів акредитації, а також осіб, які займаються медичною практикою та фармацевтичною діяльністю.

2. Профспілка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших нормативно-правових актів, норм міжнародного права та цього Статуту.

3. Профспілка незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань, громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

4. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, різними громадськими організаціями та з іншими профспілками і їх об’єднаннями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законів і договорів.

5. Профспілка має право на добровільних засадах входити в об’єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) та вільно виходити з них, взаємодіяти з іншими профспілками з метою виконання спільних завдань щодо соціально-економічного та правового захисту членів профспілки, зберігаючи при цьому свою повну організаційну та фінансову самостійність.

6. Профспілка виступає за встановлення та розвиток співробітництва між профспілками та профспілковими об’єднаннями інших країн, може бути членом міжнародних професійних спілок та організацій, діяльність яких спрямована на об’єднання та соціальний захист працівників сфери охорони здоров’я.

7. У Профспілці, її організаціях усіх рівнів не допускається створення і діяльність партій та рухів.

8. Профспілка визнає і дотримується конституційного права на вільне волевиявлення і власну громадянську позицію кожного члена Профспілки, яке здійснюється через вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, референдуми та інші форми безпосередньої демократії.

9. Діяльність Профспілки будується на демократичних засадах і ґрунтується на принципах:
1) добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї, рівності всіх членів Профспілки;
2) виборності (делегування) органів усіх рівнів, їх підконтрольності, звітності і відповідальності перед організаціями, що їх обрали, та вищими за рівнем виборними органами Профспілки;
3) підпорядкованості нижчих за рівнем виборних профспілкових органів вищим;
4) поєднання колегіальності в роботі з персональною відповідальністю керівників і членів виборних органів за виконання прийнятих рішень;
5) гласності в роботі всіх органів Профспілки. Інформація щодо статутних і програмних документів, фінансової діяльності Профспілки, рішень, прийнятих її органами, є загальнодоступною для всіх членів профспілки;
6) свободи дискусій на стадії обговорення питань і обов’язковості виконання рішень вищих за рівнем органів Профспілки для нижчих;
7) дотримання внутрішньопрофспілкової дисципліни, підпорядкування меншості більшості;
8) поваги до думки меншості, її права на захист своєї позиції;
9) права вищого за рівнем профспілкового органу на скасування рішень нижчих органів, якщо вони суперечать законодавству та Статуту Профспілки.

10. Профспілка, її організації є юридичними особами, мають рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки, власну символіку, яка затверджується Центральним комітетом Профспілки та реєструється відповідно до законодавства.

11. Профспілка та її організації здійснюють свої повноваження як юридична особа та набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих законом та цим Статутом.

12. Для забезпечення роботи виборних органів Профспілки та її організацій з організаційних, правових, інформаційних, аналітичних, матеріально-технічних та інших питань створюється виконавчий апарат Профспілки, її організацій.

13. Первинні профспілкові організації, районні, міські, обласні, республіканська організації Профспілки набувають статусу юридичних осіб відповідно до діючого законодавства, на підставі зареєстрованого Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України та повідомлення про належність до цієї Профспілки відповідного управління юстиції, а також роботодавця.

14. Найменування Профспілки:
повне:
українською мовою – Професійна спілка працівників охорони здоров’я України;
російською мовою – Профессиональный союз работников здравоохранения Украины;
англійською мовою: Health Workers' Union of Ukraine.
скорочене:
українською мовою – ППОЗУ;
російською мовою – ПРЗУ;
англійською мовою - HWUU.

15. Місцезнаходження виборних органів Профспілки:
01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2.