Галузева угода

Завантажити:

ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством охорони здоров’я України

та

ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України

на 2007 - 2011


1. Загальні положення

1.1. Галузеву Угоду (далі - Угода) укладено відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства України, що регулюють відносини між Міністерством охорони здоров’я України - центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я - стороною власника, та ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України - повноважним представником найманих працівників (далі - Сторони) на 2007 – 2011 роки.

1.2. Угода спрямована на  удосконалення колективно-договірного регулювання  соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників  та роботодавців галузі охорони здоров’я, досягнення злагоди в суспільстві.

1.3. Прийняті за цією Угодою положення є обов’язковими для виконання Сторонами.

1.4. Положення Угоди діють безпосередньо, поширюються на підприємства, заклади, установи та організації охорони здоров’я всіх форм власності, що перебувають в сфері дії сторін, які підписали Угоду, є обов’язковими як мінімальні гарантії для застосування при укладанні регіональних галузевих угод та колективних договорів. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених Угодою та законодавством.

Колективними договорами для працівників госпрозрахункових закладів охорони здоров’я можуть встановлюватись додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів закладів охорони здоров’я.

1.5. Сторони гарантують дотримання чинного законодавства у сфері трудових відносин, при наданні соціальних гарантій і пільг для працівників охорони здоров’я, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі охорони здоров’я.

1.6. Угода набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди.

1.7. Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.


2. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі, продуктивної зайнятості

2.1. Сторони  домовились:

2.1.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів охорони здоров’я.

2.1.2. Домагатися  від Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,Президента України:

фінансування галузі охорони здоров’я в обсягах, передбачених Основами законодавства України про охорону здоров’я;введення протягом 2007 року оплати праці працівників галузі  на основі ЄТС в повному обсязі.

2.1.3. Спільно вирішувати питання реформування галузі.

2.1.4. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення вирішувати їх відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, прагнути до їх розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів, використовуючи всі можливі для вирішення заходи, не заборонені законодавством.

2.2. Сторона власників:

2.2.1. Визначає пріоритетні напрямки розвитку системи охорони здоров’я, створює необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для їх реалізації.

2.2.2. Вживає всі можливі заходи щодо стабілізації функціонування підвідомчих закладів охорони здоров’я, використання бюджетних та позабюджетних коштів у встановленому порядку.

2.2.3. Вживає заходи щодо недопущення незаконного скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я, їх незаконної приватизації та реорганізації.

Зміна форми власності  установи або закладу охорони здоров'я  погоджується з Профспілкою.

2.2.4. Здійснює заходи по  забезпеченню фінансування підпорядкованих закладів охорони здоров’я лише за цільовим призначенням видатків, та контролю за їх фінансово-господарською діяльністю.

2.2.5. Надає ЦК профспілки галузі охорони здоров’я інформацію щодо стану фінансування закладів, підпорядкованих міністерству.

2.2.6. Забезпечує включення відповідних пропозицій ЦК профспілки працівників охорони здоров’я до проекту оновленого варіанту “Основ законодавства України про охорону здоров’я” в частині соціально-економічного захисту  працівників галузі.

2.2.7. Продовжує розробку і впровадження державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я.

2.2.8. Розглядає за участю ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України на колегії Міністерства охорони здоров’я України, апаратних нарадах у Міністра стан дотримання  трудового законодавства та законодавства про охорону праці в  закладах та установах охорони здоров’я.

2.2.9. Дотримується термінів забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників галузі – не рідше одного разу на п’ять років.

2.3. ЦК профспілки зобов’язується:

2.3.1. Домагатися дотримання  законодавства, виконавчої  та трудової дисципліни в закладах охорони здоров’я.

2.3.2. Утримуватись від організації та проведення страйків у разі невиконання зобов’язань,  включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку. Дотримуватись законодавства щодо вирішення колективних трудових спорів.

3. Оплата праці

3.1. Сторони домовились:

3.1.1. Заробітна плата в закладах та установах охорони здоров’я виплачується  відповідно до чинного законодавства та  укладених колективних договорів.

Зміни до нормативних актів з питань оплати праці вносяться стороною власників  за погодженням з галузевою профспілкою.

3.1.2. В установленому порядку та в межах своїх повноважень готувати та подавати висновки щодо проектів законів і постанов Уряду, а також погоджені з Мінпраці України пропозиції  Кабінету і Міністрів України щодо оплати праці працюючих в галузі охорони здоров”я.

3.1.3. Встановлювати перелік і розміри доплат і надбавок за погодженням з галузевою Профспілкою.

3.1.4.  Подати  в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозиції до п. «ж», ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення надбавок за вислугу років для медичних та фармацевтичних працівників.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки за вислугу років працівникам санітарно-епідеміологічної служби».

3.1.5. Сприяти зростанню фондів оплати праці та відновленню міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці працівників галузі.

3.1.6. Проводити моніторинг стану виплат заробітної плати в установах і закладах охорони здоров’я, аналізувати причини порушення термінів її виплати і нарахувань та вживати заходів щодо недопущення  утворення заборгованості.

Розглядати пропозиції ЦК профспілки щодо застосування заходів матеріального та дисциплінарного впливу до керівників закладів охорони здоров’я, з вини яких допущена заборгованість із заробітної плати.

3.1.7. Рекомендувати установам та закладам охорони здоров’я, виборним органам профспілки всіх рівнів:

передбачати у колективних договорах пункти  щодо своєчасності виплати заробітної плати згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України, з обов’язковим дотриманням термінів її виплати не рідше двох разів на місяць. під час укладання колективних договорів визначати конкретні зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників. Постійно здійснювати моніторинг у сфері нормування праці;привести у відповідність з Державним класифікатором професій ( ДК-003-95) назви посад і професій працівників, а тарифні розряди, встановлені за ЄТС ( на підставі кваліфікаційних характеристик професій) -  відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р № 336 );при формуванні кошторисів керівникам закладів та установ охорони здоров’я передбачати кошти на оплату праці у нічний час, вихідні та святкові дні, відшкодування витрат на службові відрядження та компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, (проїзд до місця роботи та назад.)

3.2. Сторона власників зобов’язується:

3.2.1. Забезпечити ефективний контроль за дотриманням в закладах охорони здоров’я  чинного законодавства про оплату праці.

3.2.2. Здійснювати заходи щодо безумовного забезпечення виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць у терміни, встановлені колективними договорами. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати нараховувати компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати відповідно до вимог законодавства.

3.2.3. Вживати заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати, за час відпусток в підвідомчих закладах, та сприяти усуненню причин затримки її виплати в закладах охорони здоров’я, що фінансуються з місцевих бюджетів.

3.2.4. При виникненні заборгованості з оплати праці затверджувати графіки з погашення заборгованості.

3.2.5. Вживати заходів щодо безумовного дотримання чинного законодавства з питань оплати праці в галузі за роботу в понадурочний та нічний час, у святкові та вихідні дні.

3.2.6. Недопускати введення нових умов оплати праці, які погіршують діючі норми, або передбачають звуження пільг та гарантій .

Забезпечувати розроблення, перегляд, доповнення та затвердження галузевих норм оплати праці з обов’язковим погодженням з ЦК профспілки не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження.

3.2.7. Для працівників державних підприємств, що знаходяться в сфері управління міністерства, госпрозрахункових підрозділів установ та закладів охорони здоров’я застосовувати умови оплати праці, встановлені для працівників бюджетної сфери, як мінімальні гарантії. Виходячи з фінансових можливостей їх розмір може бути вищий ніж встановлено для бюджетної сфери.

3.2.8. Включати до складу тарифікаційних та атестаційних комісій представників виборних органів галузевої профспілки.

3.2.9. Проводити індексацію грошових доходів працівників галузі у зв’язку із зростанням цін у встановленому  законодаством порядку.

3.3. ЦК профспілки зобов’язується:

3.3.1. Здійснювати заходи щодо удосконалення співробітництва з органами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України з питань усунення та попередження порушень зобов’язань колективних договорів, угод та вимог чинного законодавства щодо термінів виплати заробітної плати.

3.3.2. Забезпечити реалізацію виборними органами Профспілки всіх рівнів своїх функцій згідно законодавства щодо контролю за виконанням колективних договорів в частині своєчасної виплати заробітної плати.

3.3.3. Представляти і захищати інтереси  медичних та фармацевтичних працівників у сфері оплати праці. 

3.3.4. В разі звернення працюючих надавати  безкоштовні консультації та практичну допомогу при розгляді в судах питань щодо  примусового стягнення несплаченої своєчасно заробітної плати та компенсаційних виплат за втрату здоров’я внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

3.3.5. Проводити роз’яснювальну роботу серед членів галузевої профспілки щодо питань оплати праці.

3.3.6. Постійно здійснювати контроль за своєчасним проведенням індексації грошових доходів працівників галузі у зв’язку із змінами цін на споживчі товари та тарифів на послуги.


4. Зайнятість

4.1. Сторони домовились:

4.1.1.Вживати заходів щодо недопущення в закладах та установах охорони здоров’я  необгрунтованих вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

4.1.2. Спільно з органами  охорони здоров’я порушувати питання перед місцевими органами  виконавчої влади про призупинення звільнення або про поетапне звільнення працівників при неможливості їх подальшого працевлаштування.

4.2.Сторона власників зобов’язується:

4.2.1. Забезпечувати працевлаштування молодих спеціалістів, які закінчили вищі медичні (фармацевтичні) навчальні заклади  III-IV рівня акредитації за рахунок державного замовлення.

4.2.2. Вживати заходів щодо розробки науково обгрунтованої  методики визначення потреб держави у спеціалістах з різним рівнем кваліфікації та обсягів державного замовлення з урахуванням реальної ситуації на ринку праці.

4.2.3. Співпрацювати з відповідними структурами державної служби зайнятості населення, брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

4.2.4. Здійснювати аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів закладів охорони здоров’я та розглядати це питання спільно з ЦК профспілки одночасно з підсумками виконання Угоди.

4.2.5. Узгоджувати з ЦК профспілки пропозиції щодо скорочення чисельності працівників закладів та установ охорони здоров’я.

4.2.6. Забезпечити з боку керівників органів та підвідомчих закладів і           установ охорони здоров’я дотримання вимог законодавства щодо завчасного, але не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення, надання профспілковим організаціям обгрунтованої інформації про заплановане скорочення чисельності або штату працівників, проведення консультацій з профспілковими органами про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

4.2.7. Дотримуватись чинного законодавства під час вирішення питань щодо звільнення працюючих, які досягли пенсійного віку.

4.2.8. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення мережі медичних закладів, організації амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторій, ФАПів.

4.2.9. Щорічно інформувати Сторону профспілок про результати здійснення моніторингу створення нових робочих місць та вивільнення працівників в результаті запровадження планів реформування галузі охорони здоров’я.

5. Умови праці та відпочинку

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. Забезпечити дієвий контроль за виконанням заходів,  передбачених колективними договорами та угодами в регіонах, установах і закладах охорони здоров’я щодо створення здорових і безпечних умов праці, відповідно до вимог  законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про цивільну оборону України”, “Про дорожній рух” та ін.

5.1.2. Вживати заходи для надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства.

Міністерству охорони здоров’я України  до  2008 року  розробити орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем.

5.1.3. Готувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до  “Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290, з метою включення до них додаткових професій і посад працівників охорони здоров’я відповідно до п.2 зазначеної постанови – при надходженні обґрунтованих пропозицій від закладів,установ та підприємств галузі.

5.1.4. Переглянути наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.03.98р. № 78 “Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров’я” та забезпечити його безумовне виконання.

5.1.5. До кінця 2007 року розробити за участю Сторони профспілок  Галузеву программу поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2010 роки.

5.1.6. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій та пільг працівникам та їх родинам  і не обмежувати права трудових колективів госпрозрахункових закладів та установ охорони здоров’я щодо розширення цих гарантій при укладанні колективних договорів, що передбачають більш високий рівень їх соціальної захищеності порівняно з встановленим  законодавством.

Дозволити бюджетним закладам та установам охорони здоров’я при укладанні колективних договорів, на підставі ст.9-1 КЗпП,  встановлювати додаткові порівняно  законодавством соціальні пільги та гарантії працівникам за рахунок власних коштів .

5.1.7. Cприяти забезпеченню працівників охорони здоров’я та їх дітей путівками на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах (за медичними висновками).

5.1.8. Готувати додаткові, згідно з вимогами законодавства, обгрунтування для внесення в Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах  окремим категоріям працівників охорони здоров’я, які працюють в умовах підвищеного ризику при надходженні обґрунтованих пропозицій від закладів,установ та підприємств галузі.

5.1.9. Вжити заходів щодо забезпечення функціонування оздоровчо-спортивних таборів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів культурно-побутового призначення, недопущення їх продажу та перепрофілювання.

5.1.10. Забезпечити безпосередньо на підприємствах, установах, закладах і організаціях галузі охорони здоров”я підвищення рівня обізнаності працюючих  з проблемами, пов”язаними із ВІЛ/СНІДом, а також необхідності  періодичних профілактичних оглядів.

5.1.11. Забезпечити дотримання Порядку видачі працівникам підприємств, установ закладів, організацій галузі охорони здоров’я, працюючим в шкідливих умовах молока (інших рівноцінних продуктів), лікувально-профілактичного харчування, дезінфікувальних засобів відповідно до чинного законодавства та умов колективних договорів.

5.1.12. Завершити до 2008 року за участю Сторони профспілок  перегляд та затвердження нових норм безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

5.1.13. За результатами гігієнічних та клінічних досліджень підготувати  відповідні доповнення в Перелік професійних захворювань ( Постанова КМ України від 08.11.2000 р. № 1662 ) з урахуванням особливостей професійної діяльності медичних працівників.

5.1.14. Застосовувати для медичних працівників закладів охорони здоров’я, які працюють в зонах відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, організацію роботи вахтовим методом, відповідно до Основних положень про вахтовий метод організації робіт, затверджених  постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31.12.1987р. № 794/33-82, з підсумованим обліком робочого часу з обліковим періодом, визначеним у колективному договорі закладу.

5.2. Сторона власників зобов’язується:

5.2.1. При формуванні бюджетів  на відповідний рік  передбачати видатки:

на охорону праці (0,2%) відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці»;на культурно-масову і фізкультурну роботу не менш ніж 0,3% відповідно до вимог ст.44 Закону України «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності».

5.2.2. Щорічно аналізувати стан травматизму, профзахворювань, нещасних випадків в галузі і вносити на обговорення розширеного засідання колегії Міністерства охорони здоров’я України, наради, за участю галузевої профспілки, питання умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності і вживати відповідних заходів.

Не рідше одного разу на півріччя здійснювати аналіз нещасних випадків, профзахворювань на виробництві  за основними факторами та причинами, а також стану умов праці і доводити результати до установ і організацій галузі та ЦК профспілки.

5.2.3. Надавати практичну допомогу установам і організаціям охорони здоров’я у проведенні атестації робочих місць, виконанні комплексних планів по реалізації встановлених нормативів з охорони праці, забезпеченню працюючих засобами індивідуального захисту та спецодягом.

5.2.4. Відновити форму статистичної звітності 23-ТН, виділивши окремо захворюваність працівників галузі охорони здоров’я.

5.2.5. Доповнити Перелік професійних захворювань (Постанова КМУ від 8.11.2000 р. № 1662) захворюваннями, які  спричинені медпрацівникам професійною діяльністю.

Розробити та затвердити до жовтня 2007 року Положення про профпатологічну службу України з включенням окремого розділу по  медичному забезпеченню медпрацівників.

Укомплектувати штатні та позаштатні посади профпатологів.

5.2.6. Удосконалити з метою встановлення оптимальної тривалості робочого часу Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 р. № 319 “Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я ”,  встановивши тривалість робочого часу медичних працівників  хірургічного профілю, а саме: лікарів – хірургів, анестезіологів, рентгенологів, операційних медичних сестер, анестезіологів.

5.2.7. Ввести питання охорони праці та охорони здоров’я медичних працівників до програм вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів  та закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації.

5.2.8. Переглянути, з метою доповнення, з урахуванням сучасних вимог, перелік речовин-алергенів, робота з якими, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 “Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”  дає право на підвищення посадових окладів на 15%.

5.2.9. До 2008 року укомплектувати служби охорони праці галузі охорони здоров’я згідно з Законом України “Про охорону праці” та Типовим положенням про службу охорону праці (Наказ Державного комітету України  з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255).

5.3. Міністерство зобов’язує керівників органів та закладів охорони здоров’я, державних підприємств відповідно до чинного законодавства:

5.3.1. При укладенні колективних договорів на госпрозрахункових підприємствах галузі розглядати питання щодо встановлення для працюючих жінок з нормальною тривалістю робочого часу, які мають дітей дошкільного та шкільного віку, особливо багатодітних матерів, 38-и годинного робочого тижня за рахунок власних коштів.

5.3.2. На умовах колективних договорів та відповідно до чинного законодавства надавати головам профспілкових комітетів, які не звільнені від основної виробничої діяльності, вільний від основної роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов’язків в інтересах трудового колективу.

5.4. Сторони Угоди рекомендують керівникам  закладів та установ охорони здоров’я, виборним органам профспілки всіх рівнів:

5.4.1. Враховувати спільні рекомендації відповідних державних органів і профспілки з планування заходів щодо охорони праці при укладенні колективних договорів.

5.4.2. Передбачати в колективних договорах закладів охорони здоров’я:

комплекс заходів по поліпшенню умов праці;Положення про щорічне проведення громадських оглядів-конкурсів з охорони праці.

5.4.3. При підведенні підсумків роботи закладів охорони здоров’я максимально враховувати виробничі та санітарні умови.

5.4.4. Передбачати в колективних договорах закладів та установ охорони здоров’я дотримання вимог положень щодо безкоштовної видачі  лікувально-профілактичного харчування, молока, мила, миючих та дезинфікуючих засобів, спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту  відповідно  до вимог законодавства.

Ініціювати перегляд та оновлення порядку безплатної видачі молока та інших рівноцінних продуктів працюючим з шкідливими хімічними речовинами.

5.4.5. Щоквартально проводити аналіз стану захворюваності медичних працівників на інфекції, що передаються через кров, та рівня їх захищеності від зараження при виконанні своїх професійних обов’язків. Запровадити систему профілактичного щеплення медичних працівників, віднесених до груп ризику, проти вірусного гепатиту.

5.4.6. Щорічно вивчати стан заборгованості щодо відшкодування шкоди та одноразової допомоги потерпілим і сім’ям загиблих на виробництві і вживати заходів щодо їх погашення.

5.5. ЦК профспілки, виборні органи профспілки:

5.5.1. Вживати заходи щодо посилення громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці.

5.5.2. Забезпечувати участь представників профспілки у роботі комісій по розслідуванню причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

5.5.3. Здійснювати контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

5.5.4. Забезпечувати організаційні ланки Профспілки нормативними актами про  охорону праці.

5.5.5. Організовувати навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці по здійсненню громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці.

5.5.6. Забезпечувати контроль за правильною та своєчасною виплатою допомоги страхувальником за рахунок коштів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, народженням дитини та інших соціальних виплат відповідно до чинного законодавства.

5.5.7. Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат по тимчасовій непрацездатності в установах і закладах охорони здоров’я та розробляти заходи, спрямовані на покращення здоров’я працівників.

5.5.8. Постійно здійснювати контроль за правильним обчисленням середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю і пологами.

6. Соціальний захист та задоволення духовних потреб

6.1. Сторони домовились:

6.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім’ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій.

6.1.2. Вживати заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для підтвердження їх права на пільги та компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

6.1.3. Здійснювати контроль за забезпеченням додаткової оплати  працівникам закладів охорони здоров’я, зайнятим на важких роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

6.1.4. Сприяти забезпеченню працівників системи Міністерства охорони здоров’я путівками на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах.

6.1.5. Здійснювати заходи щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей працівників закладів та установ охорони здоров’я.

6.1.6. Брати участь у підготовці нормативних актів з питання надання пільг з житлово-комунальних послуг медичним працівникам, які проживають і працюють у сільській місцевості та селищах міського типу.

6.1.7.Забезпечувати щорічний аналіз стану надання пільгових кредитів та компенсацій з державного (місцевого) бюджету медичним працівникам при спорудженні ними житла в сільській місцевості відповідно до Указу Президента України №95\99 від 28.01.99р. “Про заходи щодо поліпшення умов функціонування закладів охорони здоров’я у сільській   місцевості”.  

6.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів охорони здоров’я та профспілковим організаціям:

6.2.1. Затверджувати порядок преміювання працівників охорони здоров’я відповідно до їх особистого внеску за результатами діяльності, в межах фонду оплати праці.

6.2.2. Надавати матеріальну допомогу працівникам в межах фонду оплати праці, в тому числі  при звільненні - у зв’язку з виходом на пенсію.

6.2.3. Згідно з вимогами законодавства відраховувати профспілковим комітетам не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці  на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.

6.2.4. Вживати заходів для збереження діючого порядку забезпечення медичних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безплатними житлом (квартирами) з опаленням та освітленням.

6.2.5. Проводити відшкодування працівникам закладів  та установ охорони здоров’я, у штаті яких вони є, витрат на проїзд у пасажирському транспорті у зв’яку з виконанням ними службових обов’язків за рахунок коштів, передбачених на утримання цих закладів відповідно до затверджених кошторисів ( загальний та спеціальний фонди ) у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.97 №922 або на підставі маршрутних листів.

6.3. ЦК профспілки зобов’язується:

6.3.1. Щорічно аналізувати стан забезпечення медичних працівників житлом, безплатним опаленням і освітленням у межах встановлених норм. На підставі узагальнених даних вносити пропозиції до відповідних державних органів.

6.3.2. Проводити за участю соціальних партнерів Всеукраїнську спартакіаду трудових колективів галузі.

7. Заключні положення

З метою  координації діяльності, пов’язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконаленням соціального партнерства,

7.1. Сторони домовилися:    

7.1.1. Проводити соціальний діалог з питань розроблення та здійснення соціально-економічної політики в галузі охорони здоров’я, в тому числі проектів законів України, нормативно-правових актів та власних рішень , які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту працівників галузі, і розглядати їх за участю Сторін та в межах їх  компетенції, у порядку визначеному Генеральною Угодою між Кабінетом Міністрів України, об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями.

7.1.2. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних та трудових відносин, здійсненню соціального партнерства на тристоронній основі, відстоювати ( в межах своєї компетенції) у Кабінеті Міністрів України  та  Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо нормативно – правових актів розроблених та погоджених Сторонами.

7.1.3. Розробити проект Закону України: «Про професійну діяльність медичних працівників та їх соціальний захист».

7.1.4. Сприяти укладенню колективних договорів в закладах та установах охорони здоров’я,  що перебувають у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі в порівнянні з цією Угодою соціальні гарантії, пільги, компенсації.

7.1.5. Контроль за виконанням Угоди здійснювати двічі на рік спільною комісією, утвореною сторонами, які уклали Угоду. Інформацію про хід її виконання доводити до органів управлінь охорони здоров’я, керівників закладів охорони здоров’я та виборних органів профспілки на місцях.

7.1.6. Спірні питання, що виникають під час реалізації данної Угоди, розв’язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

7.1.7. Надавати один одному, на безоплатній основі, статистичну інформацію з питань, які є предметом данної Угоди.

7.1.8. Зміни і доповнення до Угоди вносити за погодженням Сторін після переговорів, які проводяться у 10-денний термін з дня отримання пропозицій однієї із Сторін.

7.1.9. В двотижневий термін з дня реєстрації  Угоди надіслати її Міністерству охорони здоров’я АР Крим, головним управлінням охорони здоров’я обласних Дніпропетровської, Львівської та Харківської, головному управлінню охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської, управлінню охорони здоров’я та курортів Вінницької, управлінню охорони здоров’я та медицини катастроф Одеської, управлінням охорони здоров’я обласних держадміністрацій, головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та управлінню охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій, вищим медичним (фармацевтичним) навчальним закладам та закладам післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, закладам охорони здоров’я підпорядкованим МОЗ України, а також відповідним профспілковим органам.

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

            ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

                     ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                                      ЗАРЕЄСТРОВАНО

                                      Міністерством праці

                                      та соціальної політики

                                      України

                                      06.08.2007  N 58

                                      із пропозиціями

                                      до пп. 5.2.1 та 5.4.4

                                      Заступник Міністра

                             М.Солдатенко

23:07
300
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...