Огляд змін у медичному законодавстві за 2021 рік (Частина 1)

Зміни у співпраці з НСЗУ

Документи,до яких вносили зміни:

• Положення про Національну службу здоров'яУкраїни, затверджене постановою КМУ від 27.12.2017 № 1101

• Постанова КМУ «Про договори про медичнеобслуговування населення за програмою медичних гарантій» КМУ від 25.04.2018 № 410

• Постанова КМУ «Деякі питання реалізаціїпрограми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах2021 року» від 15.02.2021 № 133

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НСЗУ

(постанова КМУ від 06.10.2021 № 1167, чинна 19.10.2021)

НСЗУ«здійснює заходи, що забезпечують цільовета ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходиз перевірки дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених порядком використаннякоштів програми медичних гарантій, умов договорів про медичне обслуговування населенняшляхом здійснення моніторингу...» (пп. 5 п. 4 Положення про НСЗУ).

ЗМІНИ ДО ТИПОВОЇ ФОРМИ ДОГОВОРУ З НСЗУ

Реалізаціямоніторингу з боку НСЗУ:

— направлення запитів надавачу, що містятьперелік документів та/або інформації, які необхідно подати замовнику;

— здійснення моніторингового візиту відповіднодо внутрішніх процедур замовника;

— проведення аналізу даних в електронній системіохорони здоров'я та/або інших державних інформаційних системах (реєстрах) (пп. 3п. 16 Типової форми договору з НСЗУ).

— Обов'язки надавача медичних послуг під часмоніторингу

— надавати (не пізніше п’яти робочих днівз дня отримання запиту) копи документів, засвідчені в установленому законодавствомпорядку, та/або інформацію, яку запитує НСЗУ;

— забезпечувати доступ представників НСЗУдо місць надання медпослуг, до медичної документації та інших документів (договорів,технічної документації, експертних висновків, довідок тощо), які пов'язані з наданняммедпослуг надавачем та не належать до медичних документів, а також до обладнання;

— забезпечувати належні умови для представниківНСЗУ під час моніторингового візиту, в тому числі надавати усні та/або письмовівідповіді та роз'яснення на всі питання, що стосуються предмета моніторинговоговізиту (пп. 33 п. 19 Типової форми договору з НСЗУ).

УВАГА!

Якщо вине згодні з висновком НСЗУ за результатами моніторингу, надайте свої запереченняпротягом 5 робочих днів з дати отримання такого висновку. Також маєте право братиучасть в обговоренні заперечень. НСЗУ мусить розглядати та враховувати запереченнядо висновку під час прийняття рішення щодо штрафних санкцій.

Видипорушень, за які НСЗУ накладатиме штрафні санкції

зменшення кількості кваліфікованогоперсоналу, залученого до надання медпослуг, передбаченихумовами договору, порівняно з мінімально визначеними вимогами до лікарів кожноїспеціальності та молодшого і середнього медичного персоналу, зазначеними у специфікаціїна 20% і менше безперервно протягом більше ніж 30 к.д., або більше ніж на 20% протягомбудь-якого періоду;

відсутність будь-якого обладнання, передбаченого переліком, який встановлений в умовах закупівлі медпослуг за відповіднимпакетом, а також його несправності або відсутності сертифікатів метрологічної повірки (для того обладнання, яке повинно регулярно її проходити) та/або інших дозвільнихдокументів, передбачених законом;

порушення вимог до організації наданняпослуги, які стосуються виявлення фактів відсутності(відсутності договору підряду): інфраструктурних об'єктів (лабораторії; відділення/палатиінтенсивної терапії, операційні блоки/палати, пологові зали тощо), або якщо такіоб’єкти перебувають у стані, непридатному для їх використання відповідно до встановленихвимог; договору зі станцією переливання крові/центром служби крові; транспортнихзасобів, які необхідні для надання меддопомоги та визначені в умовах закупівлі медпослугза відповідним пакетом;

відсутність фахівців та/або обладнання, необхідних для проведення консультацій, спеціальних медичних процедур та обстежень,забезпечення особливих умов транспортування пацієнтів, якщо такі консультації/процедури/обстеження/умовитранспортування визначені в умовах закупівлі або специфікації;

відсутність ліцензій, передбачених законодавством;

Штрафнісанкції:

— або медзаклад перераховуватиме сплаченікошти за договором за медичні послуги, надані з порушенням;

— або НСЗУ зупинятиме оплату медичних послугза договором (у разі відмови здійснити перерахунок.

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З НСЗУ

(постанова КМУ від 10.11.2021 № 1168, чинна з 16.11.2021)

• Новий розділ «Підготовка до укладення договорів»,який передбачає право суб'єкта господарювання подавати НСЗУ звернення для аналізунаявного в нього медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів,необхідних для надання медпослуг, а також можливості залучення до надання медичнихпослуг підрядників.

• Обов'язок повідомляти НСЗУ про запланованіреорганізацію, ліквідацію надавача, початок процедури банкрутства, строк для пред'явленнявимог кредиторами, затвердження передавального акта або розподільного балансу за10 днів до початку відповідної події.

• Обов'язок надавачів медпослуг державноїабо комунальної форми власності регулярно надавати НСЗУ інформацію щодо стану розрахунківпо заробітній платі. Так НСЗУ зможе стежити за вчасним виплатами зарплат медпрацівникам.

Документи,які слід подати з пропозицією на укладення договору з НСЗУ

— Скановані копії таких документів в електроннійформі або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі,базі даних або інших інформаційних ресурсах:

— документа, що підтверджує доступність будівліта приміщення, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осібз інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних нормі правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, якиймає відповідний кваліфікаційний сертифікат. Якщо подавали зазначений документ підчас укладання договору в минулому періоді, він включається до пропозиції, коли відбулисязміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адресирозташування будівлі, будівельних норм і стандартів);

— документа, що підтверджує повноваження представника(у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб'єкта господарювання,крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державномуреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

— з 1 січня 2022 року — документа, що підтверджуєзабезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови).

Проєкт Закону України «Про українську жестову мову» від 29.10.2019№ 2340 (отриманий ВРУ і внесений до порядкуденного 07.09.2021)

Органидержавної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальніпідприємства , установи та організації забезпечують жестомовнимособам умови для вільного використання ними української жестової мови,а також отримання ними у доступній формі інформації, послуг, зокрема, шляхомнадання послуг перекладу українською жестовою мовою або шляхом розумногопристосування чи застосування універсального дизайну, що дозволяє передати весьобсяг комунікації, що відбувається засобами словесного мовлення (ст.6. Використання української жестової мови в органах державної влади, органах місцевогосамоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях).

ЗаконУкраїни «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативногопротоколу до неї» від 16.12.2009 № 1767-УІ.

Держави-учасницівживають також належних заходів для того, щоб надавати різні види послуг помічниківі посередників, зокрема провідників, читців і професійних сурдоперекладачів,для полегшення доступності будинків та інших об'єктів, відкритих для населення (пп.«е» п. 2 з 1 січня 2022 року— документа, що підтверджує забезпечення перекладу на українську жестову мову (зукраїнської жестової мови).

Проєкт ЗаконуУкраїни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконаленнянадання медичної допомоги»

(від 11.11.2021 із висновками від 24.11.2021)

• Нове визначення і правила формування госпітальнихокругів.

• Право комунальних ЗОЗ самостійно встановлюватиплату за послуги, які не покриває програма медгарантій.

• Обов'язкові наглядові ради в державних такомунальних ЗОЗ, що надають спеціалізовану медичну допомогу, з якими головні розпорядникибюджетних коштів уклали договори.

• Новий поділ на види медичної допомоги: екстрена,первинна, спеціалізована, паліативна.

• Право на період встановлення карантину,запровадження медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, залучатидо надання медичної допомоги в порядку, визначеному КМУ, фармацевтичних працівників,здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охороназдоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів.

ЗАПРОВАДЖЕННЯСИСТЕМИ БПР

Зміни:

• Наказ МОЗ «Деякі питання безперервного професійногорозвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446

• Наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системипіслядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичнихпрацівників» від 22.07.1993 № 166

• Постанова КМУ «Про затвердження Положенняпро систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»від 14.07.2021 № 725 (набере чинності 01.01.2022).

Нові документи:

• Наказ МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерстваохорони здоров'я України від 22 липня 1993 року № 166» від 18.08.2021 № 1751 (далі-Наказ № 1751) (чинний із 23.11.2021)

• Наказ МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерстваохорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 446» від 18.08.2021 № 1753 (далі- Наказ № 1753) (чинний із 29.10.2021)

Втратив чинність:

• Наказ МОЗ «Про порядок направлення на стажуваннялікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» від 17.03.2019 № 48

Втратить чинність:

• Постанова КМУ «Про затвердження Положенняпро систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я»від 28.03.2018 № 302

Змінидо Порядку атестації лікарів

— Протягом карантину можна набирати понад15 балів БПР за онлайн-навчання.

— Лікарі первинки зможуть отримати 50 балівБПР за пацієнтів, вакцинованих від СОVID-19.

— Видів атестації два, а не три (але все-такитри).

— Порядок відновлення медичної практики лікаріврегулює окремий розділ.

— Інтернатура та ординатура більше не входятьдо стажу для атестації.

— Освітніх заходів, за які можна отриматимаксимум 8 балів, стало більше.

— Мінімум у 50 балів обов'язковий не для всіх.

— За направлення лікаря на атестацію або стажуваннявідповідає керівник ЗОЗ.

— Порядок атестації не передбачає окремихвимог до стажу роботи для присвоєння кваліфікаційної категорії сільським лікарям.Вони атестуватимуться на загальних умовах.

— Атестаційна комісія більше не має праваперенести розгляд атестаційних документів лікаря на наступне засідання, а лікар— добрати необхідну кількість балів.

— Лікарі, не згодні з рішенням атестаційноїкомісії про відмову у присвоєнні/підтвердженні кваліфікаційної категорії, можутьоскаржити його в судовому порядку.

— За стендову або усну доповідь на закордоннійнауково-практичній конференції, конгресі, симпозіумі лікар отримає 30 або 40 баліввідповідно. Раніше критерії передбачали щонайменше 50 і 70 балів за ці види діяльності.

— У нову форму освітнього портфоліо лікарюпотрібно буде вписати кількість наданих медичних послуг за звітний період. Ця вимогане поширюватиметься на 37 спеціальностей, які не зобов'язані обліковувати по 50балів БПР на рік, а також на спеціальність «Організація і управління охороною здоров'я».

— Нова номенклатура не передбачає поділу навнутрішні хвороби, хірургію, педіатрію, стоматологію та інші лікарські спеціальності.Їх упорядкували в один список за алфавітом. До того ж, якщо попередня номенклатурамістила 124 позиції, то нова — 132. МОЗ додало до списку 11 лікарських спеціальностейі видалило.

У нову форму освітнього портфоліолікарю потрібно, окрім іншого, вписати:

— контактні дані;

— кількість наданих медичних послуг за звітнийперіод.

НЕ треба вписувати кількість наданихпослуг за спеціальностями:

— які не зобов'язані обліковувати по 50 балівБПР на рік

— «Організаціяі управління охороною здоров'я

37 спеціальностей, за якими не треба набирати по 50 балів БПРна рік

(додаток5 до Порядку атестації лікарів)

1.Авіаційна та космічна медицина

2.Генетика лабораторна

3.Генетика медична

4.Геріатрія

5.Гігієна дітей та підлітків

6.Гігієна праці

7.Гігієна харчування

8.Дезінфекційна справа

9.Загальна гігієна

10.Клінічна біохімія

11.Комунальна гігієна

12.Лабораторна імунологія

13.Лабораторні дослідження факторів навколишнього  середовища

14.Лабораторні дослідження фізичних факторів  навколишньогосередовища

15.Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

16.Лікувальна фізкультура

17.Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

18.Наркологія

19.Народна та нетрадиційна медицина

20.Паразитологія

21.Патологічна анатомія

22.Професійна патологія

23.Психофізіологія

24.Радіаційна гігієна

25.Радіонуклідна діагностика

26.Санологія

27.Спортивна медицина

28.Суднова медицина

29.Судово-медична гістологія

30.Судово-медична експертиза

31.Судово-медична імунологія

32.Судово-медична криміналістика

33.Судово-медична токсикологія

34. Судово-медична цитологія

35. Сурдологія

36. Токсикологія

37. Фізіотерапія

Зміни в номенклатурі лікарських спеціальностей

Додані спеціальності

•Дитяча гематологія-онкологія

•Дитяча кардіологія

•Дитяча нейрохірургія

•Дитяча ревматологія

•Інвазивна електрофізіологія

•Інтервенційна кардіологія

•Клінічна онкологія

•Пародонтологія

•Пластична хірургія

•Хірургічна дерматологія

•Щелепно-лицева хірургія

Видалені спеціальності

•Клінічна імунологія

•Онкологія

•Підліткова терапія

ЗАПУСК ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ БПР з 01.01.2022

У системі буде інформація:

— про проведення заходів БПР, за які нараховуватимутьбали;

— проходження заходів БПР працівниками охорониздоров'я;

— атестацію працівників сфери охорони здоров'я;

— ПІБ, дати народження, засоби зв'язку, освіти,місця роботи, інші відомості з особистих освітніх портфоліо.

Заходи БПР, за які можнаотримати бали (див.також додаток 4 до Наказу № 446):

— майстер-клас;

— симуляційний тренінг чи тренінг з оволодінняпрактичними навичками;

— тренінг;

— семінар;

— фахова (тематична) школа;

— наукова та/або науково-практична конференція(у тому числі конгрес, з'їзд, симпозіум);

— дистанційне навчання (в/ не в режимі реальногочасу) (здобуття неформальної освіти також може здійснюватися за дистанційною формоюнавчання з використанням електронних навчальних ресурсів)

Зміни до Наказу № 166

Був наказ «Про подальше удосконалення системипіслядипломної підготовки лікарів (провізорів)».

Став наказ «Про подальше удосконалення системипіслядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичнихпрацівників».

Два нові положення:

— Положення про професійне медичне стажуванняза межами закладу, де працює працівник

— Положення про деякі заходи БПР медичнихта фармацевтичних працівників

Утратиличинність:

— Положення про післядипломне навчання лікарів(провізорів) (додається)

— Положення про факультет удосконалення лікарів(провізорів) при вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах

— Положення про підвищення кваліфікації лікарів(провізорів) на курсах інформації і стажування

— Положення про державний інститут удосконаленнялікарів (провізорів).

Нове Положенняпро деякі заходи БПР медичних та фармацевтичних працівників Визначає, як проводити і проходити:

— цикли тематичного удосконалення;

— цикли спеціалізації;

— симуляційні тренінги або тренінги з оволодінняпрактичними навичками;

— атестацію на визначення знань та практичнихнавичок з присвоєнням або підтвердженням звання «лікар-спеціаліст».

Атакож:

— як направляти працівників на цикли спеціалізаціїі ТУ;

— які джерела фінансування післядипломноїосвіти та проходження заходів.

НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ І КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Документи,в які внесли зміни:

• Довідник кваліфікаційних характеристик професійпрацівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002№ 117

• Національним класифікатор України ДК 003:2010«Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010№ 327

• Номенклатура лікарських спеціальностей,затверджена наказом МОЗ від 22.02.2019 № 446

• Наказ МОЗ «Про затвердження переліків закладівохорони здоров'я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичноюосвітою (асистентів фармацевтів), посад професіоналів у галузі охорони здоров'я,посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з вищою немедичноюосвітою у закладах охорони здоров'я» від 28.10.2002 № 385.


Чому важливо знати

Причина1. Ліцензійні вимоги

— Ліцензіат провадить медичну практику залікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичноюосвітою, перелік яких затверджений МОЗ (п. 9 Ліцензійних умов).

— У документах на отримання/переоформлення/розширеннятощо ліцензії з медпрактики, необхідно вказувати спеціальності, які передбачають:

— Номенклатура лікарських спеціальностей,затверджена наказом МОЗ від 22.02.2019 № 446;

— Номенклатура спеціальностей молодших спеціалістівз медичною освітою, затверджена наказом МОЗ від 23.11.2007 № 742.

Причина2. Вимоги до штатного розпису.

— Назви посад у структурі та штатній чисельності,а згодом і в самому штатному розписі необхідно добирати згідно Класифікатором професій

Зміни до ДКХП 78

Новікваліфікаційні характеристики (наказ МОЗ від 23.04.2021№ 799)

У підрозділ «Професіонали в галузілікувальної справи (крім стоматології) розділу «Професіонали» додали кваліфікаційніхарактеристики:

— лікаря-гематолога-онколога дитячого;

— лікаря-хірурга-дерматолога;

-  лікаря-хірурга щелепно-лицевого.

В абетковому покажчику назв професійу розділі «Керівники»:

— позицію 3 «Іоловний лікар обласної, центральноїміської, міської, центральної районної та районної лікарень» змінили на «Заступникгенерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров'я»;

— позицію 10 «Заступник головного лікаря обласної,центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень» змінилина «Медичний директор»;

— позицію 13 «Начальник (завідувач) закладуохорони здоров'я» виключили;

— позицію «Начальник (завідувач) структурногопідрозділу медичного закладу» змінили на «Начальник (завідувач, керівник) структурногопідрозділу закладу охорони здоров'я».

Оновлені кваліфікаційні характеристики (наказ МОЗ від 14.01.2021№ 42)

— лікар-трансплантолог;

— лікар-хірург серцево-судинний.

Зміни до Класифікаторапрофесій (Зміна № 10 до Класифікатора професій, затверджена наказом Мінекономікивід 25.10.2021 № 810-21)

УКласифікаторі професій — 60 змінених професійних назв робіт і понад 90 нових. Вкажемолише про ті, що стосуються медицини

Змінив назвах класифікаційних угруповань КП

Попередня назва

угруповання

Код КП

Нова назва угруповання

Провізори

2224.2

Фармацевти

Фармацевти

3228

Фармацевтичні асистенти

Скасовані назви робіт

Професійна назва роботи

Код КП

Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації

1229.6

Лікар-педіатр дільничний

2221.2

Лікар-терапевт дільничний

2221.2

Лікар-терапевт підлітковий

2221.2

Провізор-гомеопат

2224.2

Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації

2340

Змінені професійні назви робіт

Попередня назва

Код КП

Нова назва

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

1229.7

Директор інклюзивно-ресурсного центру

Провізор

2224.2

Фармацевт

Провізор клінічний

2224.2

Фармацевт клінічний

Провізор-аналітик

2224.2

Фармацевт-аналітик

Провізор-косметолог

2224.2

Фармацевт-косметолог

Провізор-токсиколог

2224.2

Фармацевт-токсиколог

Провізор-інтерн

3228

Фармацевт-інтерн

Фармацевт

3228

Асистент фармацевта

Внесеними змінами до наказу МОЗ від 28.10.2002 р. №385 та змін до ДК 003:2010, внесених наказом Міністерства економіки від25.10.2021 р. № 810-21 «Про затвердження Зміни № 10 до національногокласифікатора ДК 003:2010» — назва спеціальності «провізор» ліквідовується, і вподальшому осіб з повною вищою освітою (спеціалістів, магістрів) слід називати«фармацевтом». У свою чергу, молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою,тих, хто не має повної вищої освіти, спеціальність яких називалася «фармацевт»,в подальшому іменуватимуть «асистентом фармацевта».

Нові посади

Професійна назва роботи

Код КП

Цитоморфолог

2211.2

Лікар-гематолог-онколог дитячий

2221.2

Лікар-хірург-дерматолог

2221.2

Лікар-стоматолог-пародонтолог

2222.2

Лікар-хірург щелепно-лицевий

2222.2

Лікар ветеринарної медицини із громадського здоров'я

2223.2

Терапевт мови і мовлення

2229.2

Зміни до Наказу № 385 (накази МОЗ від 06.05.2021 № 884, від 24.02.2021 № 346, від 01.07.2021№ 1316)

Наказ № 385 містить:

• Перелік лікарських посад у закладах охорониздоров'я

• Перелік посад фармацевтів у закладах охорониздоров'я (наказ МОЗ від 01.07.2021 № 1316)

• Перелік посад фахівців з фармацевтичноюосвітою (асистентів фармацевтів) у закладах охорони здоров'я

• Перелік посад професіоналів у галузі охорониздоров'я у закладах охорони здоров'я

• Перелік посад фахівців у галузі охорониздоров'я у закладах охорони здоров'я

• Перелік посад професіоналів з вищою немедичноюосвітою (наказ МОЗ від 24.02.2021 № 346

Огляд змін у медичному законодавстві за 2021 рік (Частина 2) 

01:35
25
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...