Пстанова КМУ №159 від 21.02.2001

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 21 лютого 2001 р. N 159
Київ

         Про затвердження Порядку проведення компенсації
       громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку
                 з порушенням термінів їх виплати

(посилання - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2001-%D0%BF#Text)

         {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 958 ( 958-2001-п ) від 09.08.2001
           N 430 ( 430-2003-п ) від 31.03.2003
           N  35 (  35-2012-п ) від 25.01.2012
           N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020
           N 355 ( 355-2021-п ) від 14.04.2021}

     З метою реалізації Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх  виплати" (2050-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Порядок   проведення  компенсації  громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (додається).

     2. Установити,  що  компенсація  працівникам  втрати  частини заробітної плати у  зв'язку  з  порушенням  термінів  її  виплати, нарахованої працівникові  за  період  роботи з 1 січня 1998 р.  по 31 грудня 2000 р., проводиться відповідно до Положення про порядок компенсації  працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з  порушенням  термінів  її  виплати,   затвердженого   постановою Кабінету Міністрів   України   від   20  грудня  1997  р.  N  1427 (1427-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 50; 1999   р.,  N  17,  ст.  739),  до  ліквідації  заборгованості  із
заробітної плати за зазначений період.

Прем'єр-міністр України                                                   В.ЮЩЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2001 р. N 159


                            

ПОРЯДОК

проведення компенсації громадянам втрати частини

грошових доходів у зв'язку з порушенням 

термінів їх виплати

     1. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи та організації всіх форм власності і господарювання та застосовується у всіх випадках порушення встановлених термінів  виплати  грошових доходів,  у  тому  числі  з  вини  власника або уповноваженого ним органу (особи).

     2. Компенсація  громадянам  втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів  їх  виплати  (далі  -  компенсація) проводиться  у  разі затримки на один і більше календарних місяців виплати  грошових  доходів,  нарахованих  громадянам  за   період, починаючи з 1 січня 2001 року.

     3.  Компенсації підлягають такі грошові доходи, які одержують громадяни  в  гривнях  на  території  України  і не мають разового характеру:  { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 355 ( 355-2021-п ) від 14.04.2021} пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок,   підвищень,   додаткової   пенсії,   цільової  грошової допомоги,  пенсії  за  особливі  заслуги  перед  Україною та інших доплат  до  пенсії,  встановлених  законодавством); { Абзац другий пункту  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  355  (  355-2021-п ) від 14.04.2021} соціальні   виплати   (допомога  сім'ям  з  дітьми,  державна соціальна  допомога  особам  з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,  допомога  по  безробіттю,  матеріальна  допомога  у період   професійної  підготовки,  перепідготовки  або  підвищення кваліфікації  безробітного,  матеріальна  допомога  по безробіттю, допомога  по  тимчасовій  непрацездатності  (включаючи  догляд  за хворою  дитиною),  допомога  по  вагітності  та пологах, щомісячна грошова  сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує  відповідну  частину  втраченого  заробітку  потерпілого внаслідок   нещасного  випадку  на  виробництві  або  професійного захворювання,   страхові   виплати   дитині,   яка   народилася  з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання  її  матері під час вагітності, тощо); { Абзац третій пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 132

(132-2020-п ) від 19.02.2020}

     стипендії;

     заробітна плата (грошове забезпечення);

     сума   індексації   грошових  доходів  громадян;  {Пункт  3 доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 355 ( 355-2021-п ) від 14.04.2021}

     суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 355 ( 355-2021-п ) від 14.04.2021}

     суми,   що   виплачуються   особам,   які   мають   право  на відшкодування   шкоди  у  разі втрати годувальника.  {Пункт  3 доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 355 ( 355-2021-п) від 14.04.2021 }

     4. Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але невиплаченого  грошового  доходу  за  відповідний  місяць   (після утримання  податків  і  обов'язкових  платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для  визначення  суми компенсації, поділений на 100.

     Індекс споживчих   цін   для   визначення   суми  компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів  споживчих  цін  за період  невиплати грошового доходу. При цьому індекс споживчих цін у   місяці,   за   який   виплачується  дохід,  до  розрахунку  не включається.   Щомісячні   індекси   споживчих   цін  публікуються Держстатом. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами  КМ  N  430  (  430-2003-п  )  від 31.03.2003,  N  355
( 355-2021-п ) від 14.04.2021 }

     Приклади обчислення суми компенсації наведено у додатку.

     5. Сума компенсації виплачується громадянам у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

     6. Своєчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не підлягає.

     7. Компенсація   проводиться    за    рахунок    джерел, з яких здійснюються відповідні виплати, а саме:

     власних коштів - підприємствами, установами та організаціями, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднаннями громадян;

     коштів відповідного  бюджету - підприємствами,  установами та організаціями, що фінансуються чи дотуються з бюджету;

    коштів Пенсійного фонду України,  Фонду соціального страхування,  Фонду  загальнообов’язкового  державного соціального страхування  на  випадок безробіття, інших  цільових  соціальних фондів,  а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.
{ Абзац  четвертий  пункту  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою  КМ  N  958  (  958-2001-п ) від 09.08.2001; в редакції Постанови КМ N 355 ( 355-2021-п ) від 14.04.2021 }

     8. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена  громадянином  у  судовому порядку.

     9. Роз'яснення   щодо   застосування   цього   Порядку  надає Мінсоцполітики.

{Пункт  9  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012}

Додаток
до Порядку проведення компенсації громадянам
втрати частини грошових доходів у зв'язку з
порушенням термінів їх виплати
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 31 березня 2003 р. N 430
(430-2003-п)

ПРИКЛАД
обчислення суми компенсації громадянам втрати
частини грошових доходів у зв'язку з порушенням
термінів їх виплати

              

  Індекс споживчих цін (у відсотках)

                   Обчислення суми компенсації


               Приклад 1

Грошовий дохід, нарахований за січень
і  лютий  2001  р.,  виплачується   у
лютому 2003 року.

             Розрахунок:

1. Сума       грошового       доходу,
нарахованого до виплати:

  за січень 2001 року                   гривень   1       140

  за лютий 2001 року.                   - " -     2       160

2. Індекс  споживчих  цін  за  період
невиплати грошового доходу:

  за січень  2001  р.  - визначається

шляхом множення місячних індексів  за
період  з  лютого  2001 р.  по січень
2003 р.  включно  (1,006  х  1,006  х
1,015 х 1,004 х 1,006 х 0,983 х 0,998
х 1,004 х 1,002 х  1,005  х  1,016  х
1,010 х 0,986 х 0,993 х 1,014 х 0,997
х 0,982 х 0,985 х  0,998  х  1,002  х   від-
1,007 х 1,007 х 1,014 х 1,015 х 100)    сотків    3       105,5

  за лютий 2001 р.  (беруться індекси

з березня 2001 р.  по січень 2003  р.
включно).                               - " -     4       104,9

3. Величина     приросту      індексу
споживчих цін:

  за лютий 2001 р.  - січень 2003  р.

(рядок 3 - 100 відсотків)               - " -     5         5,5

  за березень   2001   р.   -  січень

2003 р. (рядок 4 - 100 відсотків).      - " -     6         4,9

4. Сума компенсації:

  за січень  2001  р.  (рядок   1   х

рядок 5): 100                           гривень   7         7,7

  за лютий   2001   р.   (рядок  2  х

рядок 6): 100.                          - " -     8         7,84

5. Загальна     сума     компенсації,
виплачена у лютому 2003 р.  за січень
та лютий 2001 р. (рядок 7 + рядок 8).   - " -     9        15,54

            Приклад 2

Грошовий дохід, нарахований за січень
2002  р.,  виплачується   у    лютому
2003 року.

            Розрахунок:

1. Сума       грошового       доходу,
нарахованого  до  виплати,  за січень
2002 року.                              - " -     1       180

2. Індекс  споживчих  цін  за  період
невиплати   грошового  доходу  (лютий   від-
2002 р.  - січень 2003 р.).             сотків    2        99,9

3. Сума компенсації за січень 2002 р.
не  нараховується,  оскільки   індекс
споживчих цін, обчислений наростаючим
підсумком     починаючи   з    лютого
2002 р., не перевищує 100 відсотків.    гривень   3        -

(  Додаток  в  редакції  Постанови  КМ  N  430  ( 430-2003-п ) від
31.03.2003 )

  

Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.02.2001 № 159 Редакція від 21.04.2021, підстава — 355-2021-п Постійна адреса: https://zakon.rada.gov.ua/go/159-2001-%D0%BF

Законодавство України

станом на 12.03.2023 поточна редакція

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 06.03.2001 — № 42
  • Офіційний вісник України від 09.03.2001 — 2001 р., № 8, стор. 55, стаття 322, код акта 17894/2001
32
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...