Статут і символіка

Наш статут

І. Загальні положення

1. Професійна спілка працівників охорони здоров'я України (далі - Профспілка) є всеукраїнською неприбутковою громадською самоврядною організацією, яка об'єднує на добровільній основі громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), які працюють в юридичних особах будь-якої форми власності та організаційно- правової форми, що здійснюють медичну, санаторно-курортну, фармацевтичну та іншу діяльність в сфері охорони здоров'я (далі - Заклад охорони здоров'я) та суміжних сферах діяльності; навчаються або працюють в навчальних закладах різних рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців з медичної або фармацевтичної освіти (далі - Навчальний заклад); а також осіб, які проводять господарську діяльність з медичної (фармацевтичної) практики як фізична особа-підприємець.

2. Профспілка створена і діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», інших нормативно-правових актів, норм міжнародного права та цього Статуту.

3. Профспілка незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, організацій роботодавців та їх об'єднань, громадських об'єднань, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

4. Профспілка будує відносини з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, різними громадськими об'єднаннями та іншими профспілками і їх об'єднаннями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законів і договорів.

5. Профспілка має право на добровільних засадах входити в об'єднання профспілок України (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) та вільно виходити з них, взаємодіяти з іншими профспілками з метою виконання спільних завдань щодо соціально-економічного та правового захисту членів Профспілки, зберігаючи при цьому свою повну організаційну та фінансову самостійність.

6. Профспілка виступає за встановлення та розвиток співробітництва між профспілками та профспілковими об'єднаннями інших країн, може бути членом міжнародних професійних спілок та організацій, діяльність яких спрямована на об'єднання та соціальний захист працівників сфери охорони здоров'я.

7. У Профспілці, її організаціях не допускається створення і діяльність партій та рухів.

8. Профспілка визнає і дотримується конституційного права на вільне волевиявлення і власну громадянську позицію кожного члена Профспілки, яке здійснюється через вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, референдуми та інші форми безпосередньої демократії.

9. Діяльність Профспілки будується на демократичних засадах і грунтується на принципах:

1) добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї, рівності всіх членів Профспілки;

2) виборності (делегування) представників до виборних профспілкових органів (далі - Виборні органи), їх підконтрольності, звітності і відповідальності перед організаціями, що їх обрали, та вищестоящими Виборними органами;

3) підпорядкованості нижчестоящих Виборних органів вищестоящим;

4) поєднання колегіальності в роботі з персональною відповідальністю керівників і членів Виборних органів за виконання прийнятих рішень;

5) гласності в роботі Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки. Інформація щодо статутних і програмних документів, фінансової діяльності Профспілки, рішень, прийнятих її органами, є загальнодоступною для всіх членів Профспілки;

6) свободи дискусій на стадії обговорення питань і обов'язковості виконання рішень вищестоящих Виборних органів для нижчестоящих;

7) дотримання внутрішньопрофспілкової дисципліни, підпорядкування меншості більшості;

8) поваги до думки меншості, її права на захист своєї позиції;

9) права вищестоящого Виборного органу на скасування рішень нижчестоящих Виборних органів, якщо вони суперечать законодавству та Статуту Профспілки.

10. Профспілка, організації Профспілки є юридичними особами, мають самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки (в тому числі валютні) в установах банків.

11. Профспілка має свою символіку (гімн, прапор, емблему тощо), що підлягає реєстрації та обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України, власні нагороди та заохочення, положення про них, що затверджується Центральним комітет Профспілки.

12. Профспілка має печатку, бланки, штампи зі своєю символікою та найменуванням, що відповідають єдиним зразкам, затвердженим Президією Профспілки.

13. Профспілка та її організації здійснюють свої повноваження як юридична особа та набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої Виборні органи, які діють у межах прав, наданих законом та цим Статутом.

14. Для забезпечення роботи Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки з організаційних, правових, інформаційних, аналітичних, матеріально-технічних та інших питань може створюватися виконавчий апарат Профспілки, її організацій.

15. Первинні профспілкові організації, районні, міські, обласні, республіканська організації Профспілки набувають статусу юридичних осіб відповідно до чинного законодавства, на підставі зареєстрованого Статуту Профспілки та повідомлення про належність до цієї Профспілки відповідного управління юстиції, а також роботодавця.

16. Найменування Профспілки:

1. Українською мовою:

повне - Професійна спілка працівників охорони здоров'я України;

скорочене - Профспілка працівників охорони здоров'я України, ППОЗУ.

2.Російською мовою:

повне - Профессиональный союз работников здравоохранения Украины;

скорочене - Профсоюз работников здравоохранения Украины, ПРЗУ.

3.Англійською мовою:

повне - Health Workers' Union of Ukraine,

скорочене - HWUU.

17. Місцезнаходження Виборних органів Профспілки: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2.

II. Мета і завдання Профспілки

18. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародних установах, у взаємовідносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, гідну оплату праці, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та інтересів.

19. Для захисту своїх членів Профспілка виконує такі завдання:

1) представляє та захищає право на працю, оплату праці, охорону праці, пенсійне забезпечення та соціальне страхування; вносить пропозиції щодо вдосконалення трудових відносин та соціального захисту;

2) здійснює представництво інтересів працівників при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів; проводить, у разі необхідності, страйки, збори, мітинги, походи, демонстрації в порядку, встановленому законом;

3) здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, за виплатою заробітної плати, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та надає свої висновки про них.

Проводить обстеження умов праці, об'єктів виробничого призначення, що будуються чи експлуатуються на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів, та готує відповідні висновки;

4) веде колективні переговори, укладає галузеву угоду від імені працівників, контролює її виконання;

5) здійснює громадський контроль у сфері охорони здоров'я, медико- соціальної допомоги, сприяє організації проведення періодичних медичних оглядів, здійснює заходи по оздоровленню і відпочинку, сприяє розвитку фізичної культури, спорту, туризму;

6) бере участь у розробленні державної політики зайнятості у галузі, пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивільняються внаслідок припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації юридичних осіб галузі, здійснює громадський контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

7) надає безоплатну правову допомогу членам Профспілки, представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів;

8) здійснює захист соціально-економічних і духовних прав та інтересів студентської, працюючої молоді, бере участь у реалізації молодіжної політики галузі; сприяє забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, сприяє вирішенню проблем жінок, які мають дітей;

9) вносить пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-трудової сфери, державних соціальних стандартів, підвищення соціального захисту працюючих у галузі;

10) проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства;

11) як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

12) формує фонди: солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо;

13) організовує та проводить навчання профспілкових кадрів та активу, поширює кращий досвід роботи організацій Профспілки, а також надає їм допомогу з питань статутної діяльності;

14) інформує членів Профспілки про свою діяльність та про діяльність профспілкових об'єднань, до складу яких вона входить.

15) з метою реалізації статутних завдань Профспілка може займатися необхідною господарською та фінансовою діяльністю шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому порядку оздоровчих закладів, а також юридичних осіб зі статусом юридичної особи.

16) для висвітлення своєї діяльності Профспілка використовує ЗМІ, може бути засновником ЗМІ та здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства України;

17) співпрацює з комітетами Верховної Ради України, народними депутатами України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, іншими громадськими об'єднаннями;

18) взаємодіє з профспілками й профспілковими об'єднаннями України, зарубіжних країн, громадськими об'єднаннями, політичними партіями, укладає з ними договори (угоди).

III. Члени Профспілки, їх права та обов'язки

20. Членами Профспілки можуть бути особи, пов'язані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), які працюють в Закладах охорони здоров'я та суміжних сферах діяльності; навчаються або працюють в Навчальних закладах; а також осіб, які проводять господарську діяльність з медичної (фармацевтичної) практики як фізична особа-підприємець, які визнають і виконують Статут Профспілки та беруть участь у роботі однієї з її організацій, сплачують членські внески у встановленому цим Статутом порядку.

Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які працюють в Закладах охорони здоров'я або навчаються в Навчальних закладах.

Членство в Профспілці не може бути обмежене расовою належністю, мовою, статтю, релігійними або політичними переконаннями, соціальним станом.

Подвійне членство у Профспілці не допускається.

21. Членство в Профспілці є добровільним. Набуття членства в Профспілці здійснюється в індивідуальному порядку за заявою особи, яка бажає вступити до Профспілки.

Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається не пізніш як за місяць з дня подання заяви на зборах профспілкової групи, зборах (конференції) первинної профспілкової організації або на засіданні виборних органів первинної профспілкової організації.

При відсутності первинної профспілкової організації, прийом в члени Профспілки здійснюється Президією територіальної організації Профспілки.

Членство у Профспілці визнається з дня прийняття відповідного рішення про прийняття в члени Профспілки.

22. Члену Профспілки видається профспілковий квиток не пізніш як через місяць після прийняття до Профспілки. Профспілковий квиток зберігається у члена Профспілки.

23. Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній профспілковій організації за місцем основної роботи, навчання або територіальною ознакою. Облік членів Профспілки веде Виборний орган первинної профспілкової організації, профспілковий представник (профспілковий організатор) (далі - профорганізатор) відповідно до Інструкції, що затверджується Центральним комітетом Профспілки.

Якщо за основним місцем роботи чи навчання первинна профспілкова організація не створена, член Профспілки може перебувати на обліку в іншій організації Профспілки.

24. Вихід із членів Профспілки відбувається в індивідуальному порядку

за особистою заявою члена Профспілки. Припинення членства в Профспілці настає після подання заяви. Виборним органом первинної профспілкової організації приймається рішення про припинення членства у Профспілці.

Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.

25. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з підприємств, установ, організацій, працівники яких об'єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства, за умови взяття на профспілковий облік протягом одного місяця після працевлаштування.

26. Членство в Профспілці зберігається за:

- непрацюючими пенсіонерами;

- особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;

- військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі;

- сезонними працівниками;

- особами, які тимчасово втратили роботу в зв'язку зі скороченням штатів, ліквідацією, реорганізацією юридичної особи, а також з інших поважних причин, визначених законодавством.

За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації, зазначені особи можуть бути звільнені повністю або частково від сплати членських внесків до первинної організації Профспілки, де вони перебувають на обліку.

27. Усі члени Профспілки мають рівні права незалежно від національності, статі, політичних, релігійних переконань, соціального стану, інших відмінностей.

28. Профспілкове членство припиняється у випадках:

  • виходу з Профспілки за власним бажанням;
  • виключення з Профспілки;
  • -вільнення з роботи у зв'язку з неналежним виконанням трудових обов'язків.

29. Член Профспілки має право:

1) на захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів через реалізацію Профспілкою статутних завдань і повноважень її Виборних органів;

2) обирати і бути обраним делегатом з'їзду, конференції, до складу Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки, комісій, робочих груп тощо, які утворюються у їх складі;

3) вільно обговорювати на з'їзді, зборах, конференціях, засіданнях Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки питання про діяльність Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці їх рішень;

4) звертатись з метою захисту своїх прав та інтересів до Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки з пропозиціями, заявами, скаргами, що відносяться до їх компетенції, та отримувати на них відповіді;

5) брати участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням;

6) особисто бути присутнім на зборах, конференції, засіданні Виборного органу Профспілки, організацій Профспілки, на яких розглядається його пропозиція, заява, скарга чи питання про його діяльність;

7) оскаржувати рішення зборів (конференції), профспілкового комітету, що стосуються його інтересів, до вищестоящих Виборних органів;

8) користуватися разом із членами сім'ї культурно-спортивними закладами Профспілки, одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок, виплату чи відшкодування за рахунок Профспілки відповідно до встановленого порядку та на підставі рішення Виборного органу первинної профспілкової організації;

9) отримувати безоплатну правову допомогу від Виборних органів з питань захисту своїх трудових прав та соціально-економічних інтересів;

10) одержувати інформацію про роботу Виборних органів і прийняті ними рішення;

11) вийти з Профспілки на підставі особистої заяви.

30.Члени Профспілки, обрані до складу Виборних органів, мають додаткові гарантії своєї діяльності, встановлені законом та колективними договорами (угодами).

31.Член Профспілки зобов'язаний:

1) визнавати й виконувати Статут та Програму Профспілки;

2) брати активну участь у роботі організації Профспілки, відвідувати профспілкові збори, виконувати рішення, прийняті більшістю, і доручення Виборних органів;

3) виконувати обов'язки, передбачені колективним договором та угодами, укладеними Профспілкою, організацією Профспілки з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

4) не припускатися дій, що підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або заважають здійсненню її статутної діяльності;

5) дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни; підкорятися рішенням більшості;

6) брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки;

7) виявляти солідарність із членами Профспілки у разі порушення їхніх

прав;

8) щомісяця сплачувати членські внески у встановленому порядку і розмірах;

9) не бути членом іншої профспілки.

32. За активну участь у діяльності Профспілки її члени можуть бути відзначені встановленими у Профспілці, організаціях Профспілки формами морального і матеріального заохочення, зокрема оголошенням подяки, преміюванням, нагородженням цінним подарунком, Грамотою, Почесною грамотою, іншими відзнаками. Виборні органи Профспілки, організації Профспілки можуть в установленому порядку клопотати про нагородження членів Профспілки відзнаками профспілкових об'єднань, до складу яких входить Профспілка, організації Профспілки.

33. За порушення Статуту Профспілки, несплату без поважних причин членських внесків понад три місяці до члена Профспілки можуть бути вжиті заходи громадського впливу: зауваження, догана і, як крайній захід, профспілкового впливу - виключення з Профспілки.

За незначні порушення Виборний орган може обмежитись обговоренням або застосувати до члена Профспілки заходи громадського впливу у вигляді осуду чи попередження.

Рішення про вжиття заходів громадського впливу до члена Профспілки приймається зборами профспілкової групи, зборами (конференцією) первинної профспілкової організації або відповідним Виборним органом у присутності члена Профспілки.

Якщо член Профспілки без поважних причин не з'являється на збори (конференцію), засідання Виборного органу, рішення про заходи громадського впливу може бути прийнято без його присутності.

Заходи громадського впливу діють протягом 6 місяців, після чого втрачають силу. Питання про дострокове припинення дії заходу громадського впливу може розглядатися в присутності члена Профспілки не раніше ніж через З місяці.

Виключення з Профспілки застосовується у випадках:

  • несплати членських внесків без поважних причин протягом шести місяців;
  • систематичного невиконання членом Профспілки обов'язків, покладених на нього Статутом Профспілки, якщо раніше до нього вживалися заходи впливу;
  • вчинення дій, що завдали шкоди Профспілці або її організаціям, можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитують профспілкове членство або протидіють в досягненні мети і завдань Профспілки.

Рішення про виключення з Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах (конференції), засіданні Виборного органу за наявності кворуму.

Рішення зборів профгрупи про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження Виборним органом первинної профспілкової організації.

Член Профспілки, обраний до складу Виборного органу, комісії чи робочої групи, який не виконує належним чином громадських обов'язків, може бути переобраний у тому ж порядку, згідно з яким його було обрано.

Рішення про застосування заходів громадського впливу до керівника організації Профспілки за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання обов'язків може прийматися вищестоящим Виборним органом.

34. Рішення про застосування заходів громадського впливу може бути оскаржено членом Профспілки у десятиденний термін до вищестоящого Виборного органу Профспілки, організації Профспілки.

35. Особа, що вибула з Профспілки добровільно або виключена з неї, не має прав на користування спільним профспілковим майном, сума сплачених нею членських внесків не повертається.

36. Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнята в члени Профспілки на загальних підставах, але не раніше ніж через один рік після виключення.

764