Поради щодо документування профспілкових зборів (конференцій), засідань профкому

Завантажити:

Прийнято, що в протоколі зборів (конференції), засідань профкому має міститися:

 1. Найменування профспілки та первинної профспілкової організації.
 2. Зазначення місця проведення зборів (конференції), засідання профкому.
 3. Номер протоколу. 

Протокол обов’язково повинен мати номер. Нумерація протоколів ведеться в межах періоду повноважень відповідного колегіального органу.

Текст протоколу складається із вступної та основної частин.

У вступній частині протоколу зазначаються:

- Дата проведення зборів (конференції, засідання профкому).

- Кількість членів профспілки, які перебувають на профспілковому обліку (для зборів); для конференції – кількість обраних делегатів; для засідання профкому – кількість обраних членів профкому.

- Кількість присутніх: на зборах – членів профспілки; на конференції – делегатів;  на засіданні профкому – назвати повністю прізвище, ім’я, по батькові членів профкому, що взяли участь у його засіданні.

- Кількість осіб, запрошених і присутніх на зборах (конференції, засіданні профкому).

- Вказати прізвище, ім’я та по батькові, посади присутніх представників інших профорганів, та прізвища, ініціали та посади запрошених на збори (конференцію, засідання). (Якщо кількість запрошених перевищує 15 осіб, то до протоколу додається їх список, а в протоколі робиться узагальнюючий запис, наприклад: "Запрошені:  профгрупорги, голови комісій - усього 31 чол. (список додається)")

- Склад президії зборів (конференції) із зазначенням головуючого – якщо обиралась.

- Прізвище та ініціали головуючого (головуючих) на зборах (конференції) та секретаря, головуючого на засіданні профкому.

- Порядок денний зборів (конференції), зборів активу, засідання профкому та прізвище, ініціали доповідачів, співдоповідачів на зборах (конференції), зборах активу, засіданні профкому.

Основна частина протоколу складається з розділів, що відповідають пунктам порядку денного. Розділи нумеруються і будуються за схемою: СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ (або УХВАЛИЛИ). Ці слова друкують від межі лівого берега великими літерами. Прізвища та ініціали доповідачів і виступаючих, а при необхідності і їхні посади друкуються з наступного рядка і з абзацу. 

Якщо доповідь, звіт не наводяться в тексті протоколу, а додаються до нього, то після прізвища доповідача через тире робиться запис: "Текст доповіді на ____ аркушах додається".

Тексти виступів наводяться в протоколі у формі прямої мови, наприклад:

ВИСТУПИЛИ:

Сиротенко К. В. (профгрупорг терапевтичного відділення) - Члени нашої профгрупи внесли пропозиції щодо поліпшення роботи профкому. Я пропоную...

Заголовок постанови, що приймається за підсумками обговорення питання порядку денного і яка друкується на окремому аркуші паперу, має, як правило, формулюватися у вигляді відповіді на запитання "про що?", наприклад: "Про схвалення проекту плану роботи профкому... "або: "Про затвердження плану роботи профкому..." 

Текст постанови може додаватися до протоколу. У цьому випадку в розділі "ПОСТАНОВИЛИ" зазначається: "Постанова на _____ аркушах додається"

Протоколи та постанови зборів, конференції, що до них додаються, підписуються головою і секретарем зборів, конференції. У випадку обрання президії зборів, конференції їх протоколи і постанови підписуються головуючим. Якщо головуючих було декілька, такі документи підписуються одним із них. Протокол засідання профкому підписується особою, яка головувала на засіданні, із зазначенням посади.

Підпис головуючого у протоколі завіряється печаткою первинної профспілкової організації.

Якщо питання збори, профком розглядали спільно з адміністрацією закладу, установи, приймається постанова, яка оформляється на чистому аркуші паперу. Номер постанови складається з двох частин, одна з яких визначається профкомом, а друга - службою діловодства закладу, наприклад, N 10/86, де 10 - це номер, визначений профкомом, а 86 - номер, визначений службою діловодства установи згідно з журналом реєстрації наказів (розпоряджень) головного лікаря (керівника установи).

Із питань оперативного характеру, коли неможливо терміново зібрати членів профкому на засідання, постанови профкому можуть прийматися шляхом опитувального голосування (у робочому порядку, без обговорення). Звичайно у опитувальному голосування повинна приймати така кількість членів профкому, яка відповідає кворуму. Постановам, прийнятим між засіданнями профкому шляхом опитувального голосування, присвоюється номер, який складається із чергового номера протоколу і порядкового номера питання з доданням до цифрового індексу літери "о" ("опитувальне голосування"), наприклад: N 3-5-о.

Опитувальне голосування не може застосовуватися щодо надання згоди на звільнення члена профспілки з ініціативи роботодавця та в інших випадках, коли згідно із законом чи статутом передбачена участь у засіданні працівника.

Зразок оформлення протоколу профспілкових зборів

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Первинна профспілкова організація _____________________.

(назва закладу)

ПРОТОКОЛ №_____

зборів первинної профспілкової організації

Дата                     місце проведення

На обліку _____членів Профспілки.

Присутні _____ чол.

Запрошені:____________________

Голова зборів: М.І.Коваль

Секретар зборів: К.А.Сердюк


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про роботу профспілкової організації щодо захисту трудових прав та гарантій членів профспілки.

2. Про план роботи на ______рік.

3. Інформація голови профкому про участь у роботі пленуму обласної організації профспілки.

1. СЛУХАЛИ:

 Про роботу профспілкової організації щодо захисту трудових прав та гарантій членів профспілки. Доповідає _________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

Короткий або повний виклад інформації, або запис: «Інформація на _ арк. додається»

ВИСТУПИЛИ:

1. Гавчук Ф.Ш., лікар-хірург хірургічного відділення №1, член комісії профкому – Я пропоную, щоб  ………. 

2. Петрашко Г.М., медична сестра приймального відділення – Вважаю за необхідне ………..

3.  ________________________________________________________

Примітка: Якщо доповідь, інформація, повідомлення не потребують доповнень, роз’яснень, або розглядаються без обговорення, розділ протоколу «Виступили» не оформляється.

ПОСТАНОВИЛИ:

  1. …………
  2. …………

(у випадку коли постанова додається, робиться запис: «Постанова на ____арк. додається»)

Результати голосування: одноголосно,   або  за __, проти ____,  утримались __.

2. СЛУХАЛИ:

Про план роботи на _20__ рік.

Інформує голова профкому _____

ВИСТУПИЛИ:

 1. __________–  пропоную, щоб до плану включили питання про ……….
 2. __________ – вважаю за необхідне……….

ПОСТАНОВИЛИ: 

План роботи профорганізації на 20__ рік зі змінами і доповненнями затвердити.

3. СЛУХАЛИ:

М.І.Коваля з інформацією про участь у роботі пленуму обласної організації профспілки.

- (повний чи короткий виклад Інформації або запис "Інформація на___арк. додається").

ВИСТУПИЛИ:

Муркотенко Л.Л. член профкому. - Хочу відзначити, що…

ПОСТАНОВИЛИ 

  1. Інформацію голови профкому Коваля М.І. про участь у роботі пленуму обласної організації профспілки взяти до відома.

Голова зборів  (підпис) М.І.Коваль

Секретар зборів: (підпис)                      К.А.Сердюк


Зразки оформлення протоколів  засідань профспілкового комітету

Зразок 1

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Первинна профспілкова організація _____________________.

(назва закладу)

ПРОТОКОЛ №_____

засідання профспілкового комітету

від «___»__________20 _  р.                                     с.м.т. _______________

Присутні члени профкому __________________________________

 (прізвище, ініціали)

Запрошені: ________________________________________________________

  (прізвище, ініціали, посада)

Головував на засіданні Муркотенко Л.Л., заступник голови профкому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про хід виконання постанови профкому від «__» _______ 20_ р. «Про стан охорони праці в приймальному відділенні».

 2. Про матеріальну допомогу членам Профспілки.

1. Слухали:

Про хід виконання постанови профкому від «__»_____200_ р. «Про стан охорони праці в приймальному відділенні».

Інформує представник комісії (чи голова комісії) з охорони праці. (Інформація додається або короткий виклад). 

Виступили: 

Іващук М.М. (внесені пропозиції, зауваження).

Власенко С.О. (внесені пропозиції, зауваження).

Постановили:

1. Інформацію представника з охорони праці про виконання постанови профкому від «___»_______200__ р. № __ «Про стан охорони праці в приймальному відділенні» взяти до уваги.

2. 3авідувачу відділенням поновити інструкції з техніки безпеки при з обладнанням. 

3. Постанову профкому від «___»_______200__ р. «Про стан охорони праці в приймальному відділенні» з контролю зняти.

Або

Продовжити контроль за виконанням постанови профкому від «___»_______200__ р. «Про стан охорони праці в приймальному відділенні» до «___»_______200__ р».

2. Слухали:

Про матеріальну допомогу членам Профспілки. 

Інформує голова профкому.

Виступили: ___________________________.

Постановили:

На підставі заяв та актів обстеження житлово-побутових умов надати матеріальну допомогу: 

 - Кащуку С.Ю. – медичній сестрі приймального відділення  - в розмірі 200 грн.,

 - Синько В. С. - прибиральниці - в розмірі 300 грн.

Голова профкому _____________ 

Секретар_____________________

Печатка


Зразок 2

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Первинна профспілкова організація _____________________.

(назва закладу)

ПРОТОКОЛ № _

засідання профспілкового комітету

від «___»__________20 _  р.                    с.м.т.________________

Присутні члени профкому ________________________________

 (прізвище, ініціали)

Запрошені:  ___________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

Головував на засіданні Муркотенко Л.Л., заступник голови профкому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 1. Про дотримання трудового законодавства в лікарні.
 2. Про хід виконання постанови профкому від «__» _______ 20_ р. з питання роботи комісії з охорони праці. 

1. Слухали:

Про дотримання трудового законодавства в лікарні. 

Інформує голова профкому _______________ (інформація додається або короткий виклад)

Виступили: 

Іващук М.М. (внесені пропозиції, зауваження)

Власенко О.О. (внесені пропозиції, зауваження)

Постановили:

1.Зауважити, що в лікувальному закладі мають місце окремі порушення чинного трудового законодавства України.

2. Запропонувати головному лікарю (прізвище, ініціали) протягом місяця усунути виявлені недоліки, а саме:

  1. Налагодити постійне ознайомлення працівників закладу з наказами під розписку.
  2. Контролювати питання складання і виконання працівниками графіків чергувань.
  3. Провести позачерговий інструктаж працівників установи з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.
  4. Внести у трудові книжки працівників записи про нагороди і заохочення.
  5. Ознайомити працівників із записами у трудових книжках.
 1. Адміністрації спільно з профкомом:
  1. Переглянути зміст Правил внутрішнього трудового розпорядку.
  2. Активізувати роботу щодо виконання зобов’язань колективного договору.
  3. Налагодити ознайомлення членів профспілки з новими нормативно-правовими документами, що стосуються законодавства про працю.
  4. Заслухати звіти головного лікаря та голови профкому про виконання зобов’язань колективного договору на загальних зборах трудового колективу в __________ 20_р.
 2. Контроль за виконанням постанови покласти на голову профкому (прізвище, ініціали).

2. Слухали:

Про хід виконання постанови профкому від «__» ______ 200_ р. «Про роботу комісії з охорони праці». 

Інформує голова профкому

Постановили:

1. Інформацію голови профкому про виконання постанови профкому від «___»_______200__р. «Про роботу комісії з охорони праці» взяти до уваги. 

2. Комісії з охорони праці перевірити, чи поновлені інструкції з техніки безпеки у приймальному відділенні. 

3. Постанову профкому від «___» _______20__ р. «Про роботу комісії з охорони праці» з контролю зняти.

Голова профспілкового комітету                             Прізвище, ініціали

Рекомендації щодо примірного змісту проектів рішень профспілкових зборів і профкому


З питань організаційної роботи та дотримання статутних вимог

Про роботу профспілкового комітету щодо підвищення ролі первинної профспілкової організації в організаційному зміцненні Профспілки

1. Відзначити позитивну практику роботи профспілкового комітету, спрямовану на організаційне зміцнення Профспілки, підтримку позитивних процесів щодо профспілкового членства у галузевій Профспілці, підвищення ролі первинної профспілкової організації, її виборного органу у справі захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

2. Профспілковому комітету з метою удосконалення роботи:

2.1. Підвищувати якість підготовки профспілкових зборів. Використовувати профспілкові збори як один із основних засобів інформування членів Профспілки про діяльність профкому, вищих виборних органів Профспілки, активізації членів профспілки у роботі із захисту своїх прав.

2.2. Забезпечити щорічний звіт про свою роботу на профспілкових зборах у січні (лютому).

2.3. Здійснювати дієвий громадський контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів про охорону праці, створенням безпечних умов праці і навчання відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», трудового законодавства, реалізацією прав працівників у сфері охорони здоров’я.

2.4. Гарантувати кожному члену Профспілки представництво його прав та інтересів при вирішенні конфліктних ситуацій, індивідуальних трудових спорів, у тому числі в судових органах.

2.5. Передбачити у кошторисі первинної профспілкової організації кошти на матеріальне стимулювання голів комісій профкому.

2.6. З метою посилення мотивації профспілкового членства всебічно поширювати інформацію про діяльність Профспілки та її результативність.

2.7. Постійно дотримуватись статутних норм та внутріспілкових нормативних актів при веденні профспілкового діловодства.

2.8. Поновити профспілковий куток.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на голову профкому (прізвище, ініціали)

4. Інформацію про хід виконання постанови заслухати у березні 20__р.

Про роботу первинної профспілкової організації з виконання статутних завдань Профспілки

1. Профспілковому комітету:

1.1. Активізувати роботу по вирішенню завдань, визначених статутом та основними напрямами діяльності Профспілки на 20__-20__ роки.

1.2. Надавати юридичну допомогу членам Профспілки. Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових, соціально-економічних прав, методів досудового захисту та захисту в судах. Використовувати передбачені законодавством способи відстоювання трудових прав працівників. Запровадити практику систематичного розгляду на засіданнях профкому правових питань. 

1.3. Ініціювати переговори для удосконалення колективного договору з урахуванням змін у законодавстві, положень Галузевої угоди, забезпечити систематичний контроль за його виконанням.

1.5. Залучати молодих членів Профспілки, випускників ВНЗ до профспілкового життя.

1.6. Взяти участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі первинних профспілкових організацій галузевої Профспілки.

Про плани роботи профкому та постійно діючих комісій на _____ рік.

1. Плани роботи профспілкового комітету та постійно діючих комісій на ______ рік з доповненнями та змінами затвердити.

2. Контроль за виконанням планів покласти на заступника голови профкому (або організаційно-масову комісію профкому).

Фінансова робота

1. Звіт про використання коштів профспілкового бюджету за ______ рік затвердити.

2. Затвердити кошторис профспілкової організації ________(назва) на _____рік  по доходах в сумі _____грн., по видатках в сумі ______грн.

3. Затвердити організацію бухгалтерського обліку в ______(назва профспілкової організації)

4. Затвердити Положення про відрядження в _________(назва профспілкової організації).

З питань колдоговірного регулювання трудових відносин

Про проведення колективних переговорів з підготовки та укладення колективного договору на 20_ – 20_ роки

Заслухавши та обговоривши інформацію голови профкому _______________  щодо укладення колективного договору на 20_ рік, профспілковий комітет 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У зв'язку із закінченням терміну чинності колективного договору (вказати дату закінчення) запропонувати роботодавцю (головному лікарю) ____________ розпочати колективні переговори щодо укладення нового колективного договору на 20_рік з ____________(дата).

2. Направити письмове повідомлення роботодавцю (головному лікарю) про початок   колективних переговорів. До «___»___________ 20__р. 

3.  Запропонувати роботодавцю: 

3.1.   Укласти колективний договір на 20_ - 20_ роки; 

3.2. Підвести підсумки виконання чинного колективного договору і прийняти новий колективний договір на загальних зборах (конференції) працівників закладу.

(може бути запропонований інший варіант, наприклад, з урахуванням обговорення проекту колективного договору на зборах працівників усіх структурних підрозділів організації колдоговір прийняти на спільному засіданні представників роботодавця та профкому лікарні. У постанові вказується тільки один варіант). 

3.3. Затвердити графік проведення зборів працівників в структурних підрозділах з обговорення підсумків виконання колективного договору, проекту нового колективного договору та висунення кандидатур на конференцію трудового колективу з прийняття колективного договору. 

3.4. Затвердити представників до складу комісії для ведення колективних переговорів, підготовки проекту колективного договору і контролю за його виконанням. 

4. Визначити повноважними представниками зі сторони профкому до складу для ведення переговорів наступних працівників:

 • Прізвище, ініціали -  голова профкому;
 • Прізвище, ініціали -  член профкому;
 • Прізвище, ініціали -  член профкому.

5. Голові профкому організувати збір пропозицій для включення до проекту колективного договору шляхом особистого опитування працівників, їх анкетування та аналізу протоколів зборів.

6. Одержані матеріали узагальнити та розглянути на засіданні профкому, сформувати пакет пропозицій для вручення комісії з укладення колективного договору.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову профспілкового комітету.

 Голосували: за _____,  проти _____,  утримались ________. 

Або Прийнято (одноголосно, більшістю голосів). 

  

З питання погодження правил внутрішнього трудового розпорядку

Про погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку

1. Погодитися з проектом Правил внутрішнього трудового розпорядку, внесеного адміністрацією.

2.Запропонувати адміністрації у розділі «Заохочення» започаткувати як вид заохочення Грамоту закладу (установи).

 3. Проект Правил винести на розгляд та затвердження загальних зборів (конференції) трудового колективу. 

З питань охорони праці 

Про роботу адміністрації та профкому з виконання вимог Закону України  „Про охорону праці"та контролю за  створенням  безпечних умов праці і навчання

1. Відзначити, що адміністрація спільно з профспілковим комітетом проводять певну роботу зі створення здорових, безпечних умов праці відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці".

2. З метою створення необхідних умов щодо виконання вимог Закону України  „Про  охорону  праці" головному лікарю усунути недоліки, які були виявлені під час перевірки та забезпечити виконання наступних заходів:

2.1. завершити атестацію робочих місць працюючих в шкідливих умовах праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №442 від 01.08.1992 року. За результатами атестації забезпечити надання пільг працюючим і передбачити їх в колдоговорі (доплати, молоко, скорочений робочий день, миючі засоби, додаткова відпустка та ін.);

2.2. провести паспортизацію вентиляційних установок на ефективність їх роботи, отримати висновки пусконалагоджувальної організації;

2.3. забезпечити працюючих спецодягом відповідно до Типових галузевих норм безкоштовної видачі спецодягу; 

2.4. забезпечити зберігання реактивів в лабораторії згідно вимог правил техніки безпеки і Правил пожежної безпеки в Україні;

2.5. укомплектувати кабінет охорони праці відповідно до типового положення „Про кабінет охорони праці";

2.6. забезпечити обов’язкове проведення медоглядів при прийнятті на роботу, для працюючих із шкідливими умовами праці, проведення медоглядів водіїв при виїзді на лінію.

3. Комісії з охорони праці первинної профспілкової організації (голова прізвище, ініціали):

3.1.Забезпечити контроль за усуненням недоліків з охорони праці, виявлених під час перевірки та дотримання завідувачами відділеннями, керівниками підрозділів законодавства про працю відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

3.2. Домогтися повного виконання заходів, передбачених колективним договором на 20 _ рік, щодо поліпшення умов праці, отримання пільг працюючими за шкідливі умови праці.

4. Головному лікарю (прізвище, ініціали), голові профспілкового комітету (прізвище, ініціали):

4.1. Забезпечити ефективний адміністративний і громадський контроль за виконанням заходів з охорони праці, передбачених у колдоговорі.

4.2. Результати перевірок фіксувати у спеціальному журналі.

4.3. Організувати в 20___ році якісне  навчання  представника профспілки з питань охорони праці відповідно до Типової програми навчання представників профспілок з питань охороні праці, затверджених ФПУ. 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника головного лікаря з АГЧ (прізвище, ініціали) таголову комісії з охорони праці (прізвище, ініціали.)

6. Інформацію про хід виконання постанови заслухати у січні 20__р.

З питань соціально-економічного захисту членів профспілки 

Про роботу профкому первинної профспілкової організації щодо реалізації положень законодавства про охорону здоров’я в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, студентів.

1. Інформацію «Про роботу профкому первинної профспілкової організації щодо реалізації положень законодавства про охорону здоров’я в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, студентів» взяти до відома.

2. Профспілковому комітету з метою реалізації положень законодавства щодо трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників та студентів:

2.1. посилити контроль за роботою профгруп;

2.2. вжити заходів щодо:

2.2.1. забезпечення реалізації положень законодавства щодо виплати надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, індексацію оплати праці;

2.2.2. розширення участі профкому в бюджетному процесі при складанні та затвердженні кошторису закладу, формування фонду оплати праці, видатків на культмасову роботу та охорону праці, в тому числі із залученням депутатів різних рад;

2.2.3. надання додаткових порівняно з чинним законодавством трудових та соціально-побутових пільг працівникам, в тому числі з якими укладено контракт;

2.2.6. надання матеріальної допомоги працівникам, в тому числі немедичним, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298.

Про роботу профспілкового комітету для забезпечення законодавчо визначених трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників

1. Профспілковому комітету: 

- активізувати роботу з органами виконавчої влади, комісіями з питань охорони здоров’я місцевої ради, депутатами усіх рівнів з відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників охорони здоров’я;

- забезпечити інформування членів профспілки стосовно діяльності ЦК Профспілки, обласної та районної організацій щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав працівників охорони здоров’я;

- провести підготовку із організації колективних форм захисту членів профспілки;

- посилити контроль за дотриманням трудових прав членів профспілки, оперативно виявляти причини існуючих порушень та вживати заходи для їх усунення;

- домогтися виконання умов колективного договору щодо фінансового забезпечення і здійснення працівникам виплати допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги, надбавок та доплат відповідно до встановлених законодавством норм;

- забезпечити постійну роботу з членами профспілки з метою інформування їх про чинні норми законодавства щодо трудових, соціально-економічних прав та гарантій. З цією метою започаткувати випуск інформаційного бюлетеня, поновити профспілковий куток, надсилати дописи до районної (обласної) газети, подавати цікаву інформацію на сайт…. 

З питань організації громадського контролю

Про роботу профкому щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

1. Взяти до відома інформацію (посада, прізвище, ініціали), про роботу профкому щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в лікарні.

2. Профспілковому комітету:

2.1. Внести зміни у план роботи первинної профорганізації на 20__р., передбачивши конкретні заходи, направлені на покращення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та спрямування роботи профкому на посилення мотивації членства в профспілці.

2.2. Забезпечити навчання членів комісії громадського контролю з питань трудового законодавства.

3. Комісії громадського контролю до кінця березня 20__ року перевірити стан ведення трудових книжок з питань укладення трудових договорів, оформлення власником наказів про прийом на роботу відповідно до чинного законодавства.

Про стан ведення трудових книжок у закладі охорони здоров’я.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови профкому _______«Про стан ведення трудових книжок у закладі охорони здоров’я», профспілковий комітет 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Інформацію голови профкому _______ «Про стан ведення трудових книжок у закладі охорони здоров’я» взяти до відома.
 2. Відзначити, що стан ведення трудових книжок в основному відповідає /не відповідає/ Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.
 3. Висловити вимогу головному лікарю щодо необхідності ведення трудових книжок працівників згідно з чинною Інструкцією. 
 • Завести трудові книжки на прийнятих нещодавно працівників - до 16 лютого 20_ року.
 • Звернути увагу на оформлення першої сторінки книжки: Постійно
   • На наявність підпису працівника. 
  • Своєчасно вносити записи про прийняття, переведення (в тижневий термін), звільнення (у день звільнення) працівника; Постійно
  • Внести записи про нагородипрацівників; до 16 лютого 20_ року.
  • З кожним записом, що заноситься до трудової книжки про призначення на роботу, переведення і звільнення ознайомлювати працівника під розписку в особовій картці № П-2, а при її відсутності – в інший спосіб (вставка у трудову книжку). Постійно. 
  • Вчасно вносити записи про зміну прізвища працівника з посиланням на документ на внутрішньому боці обкладинки. 
  • Видати наказ про відповідального за ведення трудових книжок. (Якщо керівник особисто веде трудові книжки, то внести запис у його посадову інструкцію). До 16.02. 20_ року
  • Завести книгу обліку руху трудових книжок і забезпечити своєчасне внесення записів; 
  • При видачі трудової книжки у разі звільнення забезпечити внесення запису у книгу обліку трудових книжок з підписом працівника про отримання її особисто. Постійно.
 1. Інформацію про хід виконання постанови заслухати на засіданні профкому у квітні 20__ р.
 2. Контроль за виконанням постанови покласти на … (заступника голови профкому). 

  

Про дотримання трудового законодавства у закладі охорони здоров’я. 

1. Зауважити, що в лікарні мають місце окремі порушення чинного трудового законодавства України.

2Висловити вимогу головному лікарю (прізвище, ініціали) щодо усунення протягом місяця виявлених недоліків, а саме:

  1. Налагодити постійне ознайомлення працівників з наказами під розпис.
  2. Контролювати питання складання і виконання працівниками графіків чергувань.
  3. Провести позачерговий інструктаж працівників з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
  4. Внести у трудові книжки працівників записи про нагороди і заохочення.
  5. Ознайомити працівників із записами у трудових книжках.
 1. Адміністрації спільно з профкомом:
  1. Переглянути зміст Правил внутрішнього трудового розпорядку.
  2. Активізувати роботу щодо виконання зобов’язань колективного договору.
  3. Налагодити ознайомлення членів профспілки з новими нормативно-правовими документами, що стосуються законодавства про працю.
  4. Заслухати звіти головного лікаря та голови профкому про виконання зобов’язань колективного договору на загальних зборах трудового колективу в __________ 20_р.
 2. Контроль за виконанням постанови покласти на голову профкому (прізвище, ініціали).

З поточних питань, що розглядаються на засіданні профкому 

Про погодження графіків змінності роботи молодших медичних сестер 

Варіант 1

Погодитися із запропонованим адміністрацією (графіком чергувань, графіком змінності) молодших медичних сестер на ІІ і ІІІ квартал.

Варіант 2

Запропонувати переглянути (змінити) графік змінності (тривалість зміни) у зв’язку з погіршенням транспортного сполучення, молодшим медичним сестрам (відділення, прізвище, ініціали) відповідно до пункту (напр. 1.7.)  колективного договору.

Про преміювання, відзначення та заохочення працівників.

- Погодити проект наказу про преміювання працівників закладу охорони здоров’я (прізвище, ініціали) у зв’язку з відзначенням Дня медичного працівника (50-річним ювілеєм тощо).

Про стан готовності лікарні до роботи в осінньо-зимовий період.

1. Інформацію керівника закладу охорони здоров’я «Про стан готовності до роботи в осінньо-зимовий період» взяти до відома.

2. Зажадати від адміністрації провести заміну віконного скла в кабінеті… (заміну батарей опалення у …відділенні, обладнати побутову кімнату у …відділенні, утеплити вікна у лабораторії тощо).

Про графік відпусток працівників школи на 20 ____ рік.

 1. Погодити графік відпусток працівників на 20__ рік.
 2. Адміністрації ознайомити всіх працівників з графіком відпусток на 20__ рік.

Про делегування членів профкому у склад комісій

   1. Делегувати до складу:
 • Медичної ради голову та заступника голови профкому … (прізвище, ініціали). Запропонувати головному лікарю, згідно вимог наказу МОЗ України від 06.08.203 №693 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги» та від 28.09.202 №752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги» включити даних представників громадської організації до складу медичної ради;
 • комісії з розробки проекту колективного договору та контрою за його виконанням наступних осіб: 
  • 1. (прізвище, ініціали)
  • 2. (прізвище, ініціали)
 • комісії із соціального страхування наступних осіб:
  • 1. (прізвище, ініціали)
  • 2. (прізвище, ініціали)
  • 3. (прізвище, ініціали)
 • комісії з преміювання працівників 
  • 1. (прізвище, ініціали)
  • 2. (прізвище, ініціали)
  • 3. (прізвище, ініціали)

З питань, що розглядаються на засіданнях профкому за поданням адміністрації 

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності члена профкому

Варіант 1

Дати згоду на винесення догани члену профкому, лікарю (відділення, прізвище, ініціали) за порушення трудової дисципліни.

Варіант 2

Відхилити подання (не дати згоди) адміністрації лікарні на притягнення до дисциплінарної відповідальності члена профкому (прізвище, ініціали) у зв’язку з відсутністю в його діях дисциплінарного проступку ( у зв’язку з пропуском строку притягнення до дисциплінарної відповідальності) .

Про подання головного лікаря про розірвання трудового договору з працівником

Варіант 1

Дати згоду на звільнення з роботи лікаря (відділення, прізвище, ініціали) у зв’язку із скороченням чисельності (штату) працівників,за прогул без поважних причин, за появу на роботі в нетверезому стані, тощо (ст.ст. 40 КЗпП України).

Варіант 2

Відхилити подання (не дати згоду) головного лікаря на звільнення з роботи лікаря (посада,прізвище, ініціали)

 • за прогул без поважних причин у зв’язку з тим, що працівник надав докази поважної причини відсутності його на роботі (хвороба, довідка з ЖЕКу про затоплення квартири, довідка із автостанції про відсутність автотранспорту на маршруті тощо). Запропонувати керівнику утримати із працівника заробітну плату за час відсутності його на роботі;
 • у зв’язку із скороченням чисельності (штату) працівників, так як пред’явлено довідку медичного закладу про вагітність, а тому звільнення з роботи таких працівників відповідно до ст. 184 КЗпП України не допускається (…наявність вищої кваліфікації у порівнянні з іншими працівниками тощо);
 • за знаходження в стані алкогольного сп’яніння у зв’язку з недоведенням належним чином факту такого стану працівника.

Про дозвіл на залучення працівників до роботи у вихідні і святкові дні.

1. Дати згоду залучити таких працівників ______________________ до роботи у вихідні дні (дата) для участі у забезпеченні медичного супроводу святкування Дня міста. 

2. Компенсацію за роботу у вихідний день здійснити у відповідності до законодавства (шляхом надання відгулу у канікулярний час чи подвійної оплати праці).

З питань фінансової роботи

Про фінансову роботу

 1. Виділити кошти згідно кошторису в сумі ___ грн. на проведення ______ (назва заходу) _______ (дата).
 2. Надати  члену профспілки__________(ПІБ) профспілкову виплату в сумі _______ грн.. в зв'язку  _________ ( назва обставини).
 3. Надати члену профспілки ___________ (ПІБ) профспілкову виплату  в сумі ______ грн. за активну роботу в профспілковій організації. 
00:06
147
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...