Макет колективного договору

Завантажити:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«___»

  

   

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

на 2024-2026 роки

СХВАЛЕНО 

Протокол 

загальних зборів

(конференції) трудового колективу

„__” _________ 2024 № __

 

Від роботодавця:

Директор  _________________________ (Володимир КОВАЛЬ)

«__» ______________ 2024

Від трудового колективу:

Голова профспілкової організації        _________________(Петро ПЕТРЕНКО)

«__» __________ 2024


с.м.т. (або м.) ___________ 

2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета укладання колективного договору

1.1.1. Колективний договір (далі — Договір) укладено з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, посилення соціального захисту працівників Комунального некомерційного підприємства «_______________» (далі — КНП «___» ), код ЄДРПОУ 12345678. 

1.1.2. Договір містить зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов для підвищення ефективності роботи КНП «___», реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.2. Сторони договору та їх повноваження.

1.2.1. Договір укладено між КНП «___» в особі Директора Коваля Володимира Миколайовича (далі — Роботодавець), котрий діє на підставі Статуту КНП «___», з однієї сторони, та органом, уповноваженим на представництво трудового колективу КНП «___», — профспілковим комітетом в особі голови первинної профспілкової організації Петренка Петра Миколайовича (далі — Профком), котра діє на підставі Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України, з другої сторони (далі — Сторони).

1.2.2. Сторони визнають повноваження одна одної й зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення питань, що є предметом Договору.

1.3. Строк дії договору.

1.3.1. Договір укладено на 2024-2026 роки. Після закінчення зазначеного строку Договір продовжує діяти до укладення нового. Договір набуває чинності з дня його прийняття загальними зборами трудового колективу.

1.3.2. Сторони вступають у переговори з укладання нового Договору не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії Договору.

1.3.3. Договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування КНП «___» . 

1.3.4. У разі реорганізації КНП «___» Договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року, або може бути переглянутий за згодою Сторін; колективний договір діє до моменту укладення нового колективного договору і є обов’язковим до виконання правонаступником.

1.3.5. У разі зміни власника КНП «___» чинність Договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року, у той же час Сторони можуть внести доповнення, подовжуючи чинність договору на більш тривалий термін. З урахуванням терміну подовження чинності Сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного Договору. 

Таким чином, чинний Договір діє до моменту укладення нового колективного договору і є обов’язковим до виконання правонаступником.

1.3.6. У разі ліквідації КНП «___» Договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

1.4. Сфера дії Договору.

1.4.1. Положення Договору поширюються на всіх працівників КНП «___» (також на осіб, які працюють за сумісництвом) і є обов’язковими як для Роботодавця, так і для працівників КНП «___» 

1.4.2. Сторони визнають Договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання Роботодавцем і трудовим колективом. Договір укладений у відповідності з чинним законодавством, Генеральною, галузевою, регіональною угодами.

1.4.3. Положення Договору, як і трудові договори, що укладаються з працівниками КНП «___», не повинні погіршувати становище працівників порівняно з нормами чинного законодавства. Положення Договору і трудових договорів, що обмежують права і гарантії працівників КНП «___» порівняно з чинним законодавством, є недійсними.

1.4.4. Цей договір складений у 3-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін  та у органі, який здійснив повідомну реєстрацію договору, і мають рівну юридичну силу. Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього (Додатки 1–16).

1.4.5. На період воєнного стану (введеного відповідно до Закону “Про правовий режим воєнного стану” від 12 травня 2015 року № 389-VIII) за ініціативою роботодавця дія окремих положень колективного договору може бути зупинена. Перед прийняттям такого рішення роботодавець проводить консультації зі стороною працівників та інформує її про прийняте рішення.

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору.

1.5.1. Зміни та доповнення до Договору вносять за потреби лише за взаємною згодою Сторін.

Зацікавлена Сторона письмово повідомляє іншу Сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції. Друга Сторона  протягом семи днів з дня їх отримання розпочинає переговори.

1.5.2. Після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди щодо змін і доповнень, рішення про внесення змін та доповнень до Договору схвалюється загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

1.5.3. Жодна із Сторін протягом дії Договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну діючих положень, обов’язків за Договором або призупинити їх виконання.

1.5.4. Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою Сторін і підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної влади в тому ж порядку, що і первісна реєстрація колективного договору.

1.6. Ознайомлення працівників з Договором. 

1.6.1. Після підписання Договору Роботодавець протягом п’яти робочих днів тиражує Договір і доводить його до відома всіх працівників КНП «___» під підпис у окремому журналі, за формою, затвердженою положенням про діловодство КНП «___».

1.6.2. Після підписання Договору Роботодавець спільно з Профкомом у триденний термін подає його на повідомну реєстрацію.

1.6.3. У подальшому Роботодавець забезпечує ознайомлення прийнятих працівників КНП «___» з Договором під підпис до початку роботи за укладеним трудовим договором, а усіх працівників – у тижневий строк після того, як внесли зміни до Договору.

1.6.4. Роботодавець і Профком забезпечують можливість додаткового ознайомлення усіх працівників з текстом колективного договору на підставі заяви та можливість його копіювання (або окремих положень) на підставі заяви у присутності відповідального працівників відділу кадрів чи бухгалтерського підрозділу. Дата додаткового ознайомлення та/або копіювання фіксується в журналі.

2. ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ ТА РОЗВИТОК КНП «___».  

2.1. Роботодавець зобов’язується:

2.1.1. Відповідно до статутних завдань своєчасно та у повному обсязі забезпечувати працівників КНП «___» матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання працівниками своїх обов’язків, та створювати належні умови праці. Забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи працівниками, обумовленої трудовими договорами, та передбачені законодавством про працю і цим Договором.

2.1.2. Вдосконалювати систему заохочення працівників з метою підвищення продуктивності праці, раціонального та ощадливого використання обладнання, матеріальних та інших ресурсів.

2.1.3. Не рідше одного разу на рік підводити підсумки діяльності КНП «___», інформувати колектив про фінансовий стан, перспективи розвитку, призначення окремих працівників на керівні посади в структурних підрозділах. Забезпечувати участь представника первинної профспілкової організації у виробничих нарадах, зборах, які проводить Директор.

2.1.4. Інформувати Профком не пізніше як за три місяці до впровадження змін структури, штатного розпису КНП «___», які можуть призвести до вивільнення працівників. Інформувати Профком про внесення змін до статуту КНП «___». 

2.1.4.1. Якщо планується масове вивільнення: повідомлення Профкому надається у письмовому вигляді, включно з відомостями про причини наступних звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися та про строки проведення звільнення.

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця:

1) вивільнення 10 і більше працівників КНП «___», якщо їх чисельність від 20 до 100;

2) вивільнення 10 і більше відсотків працівників КНП «___», якщо їх чисельність від 101 до 300;

3) вивільнення 30 і більше працівників КНП «___», якщо їх чисельність від 301 до 1000;

4) вивільнення 3 і більше відсотків працівників КНП «___», якщо їх чисельність від 1001 і більше.

Роботодавець також повідомляє державну службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників. Повідомлення має містити інформацію про заплановане масове вивільнення працівників, визначену частиною другою статті 49-4 КЗпП, та проведення консультацій з Профкомом. 

Роботодавець при плануванні масового вивільнення не пізніше трьох місяців з дати прийняття рішення про масове вивільнення проводить консультації з Профкомом щодо заходів із запобігання звільненню, зведення його до мінімуму та пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. 

Строк проведення таких консультацій становить не менш як 15 календарних днів і передбачає проведення спільного засідання Профкому і представників Роботодавця, а також проведення загальних зборів трудового колективу після опрацювання заходів щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків. (такі заходи можуть передбачати мобілізацію внутрішніх резервів – скорочення виробничих та адміністративних витрат, підготовка договорів з НСЗУ за іншими пакетами;. звернення до власника КНП, місцевої адміністрації, територіального підрозділу Державного центру зайнятості з проханням про надання організаційно-правової допомоги; звернення до депутатів місцевої ради щодо отримання додаткових кредитів, пільг, зниження місцевих податків, прийняття місцевих програм, що передбачатимуть додаткове фінансування.

Профком має право вносити пропозиції Роботодавцю та відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи скасування заходів, пов'язаних із звільненням працівників, що є обов'язковими для розгляду

2.1.5. Згідно чинного законодавства доручити начальнику відділу кадрів організовувати роботу по підготовці і підвищенню професійної кваліфікації працівників КНП «___» . 

2.1.6. Забезпечувати участь працівників КНП «___» в науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах; забезпечувати участь у навчанні на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками; забезпечувати участь у інших формах тематичного навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо).

Сприяти провайдерам заходів безперервного професійного розвитку (БПР), професійним асоціаціям медичних працівників у проведенні різних форм підвищення професійної кваліфікації на базі КНП «___». 

Своєчасно виконувати всі вимоги законодавства, наказів МОЗ України, що стосуються безперервного професійного розвитку працівників КНП «___», зокрема питань відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку працівників (планування, укладення договорів, перерахування коштів, звітування і ін.).

2.1.7. Щорічно, до 1 березня кожного року, засвідчувати «Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку» (за формою згідно додатку 2 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22 лютого 2020 року N 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2020 р. за N 293/33264) лікарів КНП «___» з результатами проходження безперервного професійного розвитку.

2.1.8. Забезпечити організацію наставництва над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.1.9. До початку роботи працівника за трудовим договором роз'яснити йому під підпис права та обов'язки, а також поінформувати про: 

 • місце роботи (інформація про роботодавця, зокрема його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;
 • визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;
 • умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, про право на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору — під підпис;
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);
 • проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони;
 • організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);
 • тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;
 • процедуру та встановлені КЗпП строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець. 

2.1.10. Створити для працівників належні умови праці; забезпечити медичних працівників:

 • службовим транспортом;
 • стаціонарним та мобільним зв’язком;
 • портативними персональними комп'ютерами та необхідним для роботи програмним забезпеченням;
 • доступом до мережі Інтернет;
 • професійною літературою;
 • періодичними медичними виданнями, зокрема електронними.

2.1.11.Вимагати від працівників виконувати лише ту роботу, яка обумовлена трудовим договором та посадовою (робочою) інструкцією.

2.1.12. Інформувати працівників про нові нормативно-правові акти та документи, які регулюють трудові відносини, організацію та умови праці; роз'яснювати їх зміст та права і обов’язки в сенсі нових вимог. 

Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами Роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. За згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації, яка доводиться до відома працівників під особистий підпис.

2.1.13. В КНП «___» з метою ефективного забезпечення режиму безпеки, захисту прав працівників, недопущення шкоди майну встановлюється та ведеться відеоспостереження. Територія та приміщення, в яких проводиться відеоспостереження, мають містити попереджуючі таблички з написами і знаками «Ведеться відеоспостереження», «Ведеться відео-, аудіо- спостереження» на видних місцях.

Застосування системи відеоспостереження здійснюється згідно «Положення про відеоспостереження в КНП «___»» з урахуванням вимог Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» (від 3 січня 2011 року № 2939), «Про інформацію» (від 2 жовтня 1992 року № 2657) та «Про захист персональних даних» (від 1 червня 2010 року № 2297).

2.2. Профком зобов’язується:

2.2.1. Сприяти виконанню працівниками посадових обов’язків, утриманню в належному стані робочих місць, обладнання, а також економному використанню витратних матеріалів, електроенергії, тощо.

2.2.2. Сприяти використанню наданого у розпорядження працівників обладнання, транспортних засобів та іншого майна лише в інтересах КНП «___».

2.2.3. Проводити роботу по дотриманню працівниками КНП «___» трудової дисципліни і підтримувати заходи щодо її зміцнення та створення атмосфери нетерпимості до порушень трудової дисципліни.

2.2.3. Утримуватись від організації масових акцій, страйків під час дії Договору за умови виконання Роботодавцем його положень.

2.3. Сторони зобов’язуються:

2.3.1. Оперативно вживати заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). У разі їх виникнення прагнути врегулювання спору шляхом примирних процедур у порядку, визначеному законодавством, без призупинення діяльності КНП «___». Індивідуальні трудові спори вирішувати згідно зобов’язань і порядку, затвердженого цим Договором (розділ 9).

3. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

3.1. Роботодавець зобов’язується.

3.1.1. Не вимагати від працівників КНП «___» виконання робіт, не передбачених трудовим договором. Розробити та затвердити для кожної посади, передбаченої штатним розписом, посадову (робочу) інструкцію, ознайомити працівників з посадовими (робочими) інструкціями. 

У посадовій (робочій) інструкції може бути передбачене виконання одним з працівників обов’язків іншого працівника у випадках тимчасової відсутності останнього (хвороба, відпустка, відрядження, тощо). При покладанні таких додаткових обов’язків на працівника враховувати реальні можливості їх виконання: кваліфікаційні вимоги та завантаженість працівника. Оплату виконання додаткових обов’язків провадити відповідно до законодавства про працю та цього Договору. 

У посадовій (робочій) інструкції може бути передбачене виконання працівником КНП «___» виконання обов’язків, пов’язаних з наданням платних послуг, передбачених Положенням по платні послуги, що надаються КНП «___».

При внесенні змін до інструкцій дотримуватись наступного порядку дій:

1. Особа, уповноважена пропонувати зміни до інструкції, подає письмові пропозиції керівнику кадрової служби. Він оцінює їх доцільність, висловлює свою думку керівнику закладу, за необхідності організує розроблення і погодження змін.

2. Керівник кадрової служби визначає, чи призведуть зміни у інструкції до зміни обов’язків і трудової функції працівника, тобто, чи призведе це до зміни істотних умов праці.

3. Якщо зміни до інструкції спричинені змінами в організації виробництва і праці, що призвело до зміни істотних умов праці, попередити працівника за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

4. Проект змін робочої інструкції погодити з Профкомом (абз.6 п.6 Загальних положень розд.2 Вип.1 ДКХПР). Посадова інструкція не потребує погодження Профкомом.

5. Письмово повідомити працівника про майбутні зміни (уточнення) в інструкції. До повідомлення додати проект нової інструкції. Повідомлення готувати у двох примірниках: один — працівнику, другий залишається в кадровій службі.

6. На примірнику кадрової служби працівник після ознайомлення з проектом майбутньої інструкції фіксує згоду чи незгоду продовжувати роботу з новими обов’язками.

7. Якщо працівник не погоджується продовжувати роботу в нових умовах, трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

8. Якщо працівник погоджується зі зміною обов’язків, готують наказ, а згоду працівника вказують як підставу для видання наказу. Наказ реєструють у журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання. Відтак нова інструкція вводиться в дію.

3.1.2. Визначати кадрову політику за принципом рівності трудових прав всіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання та інших обставин, як при прийнятті на роботу, так і під час дії трудових договорів працівників.

3.1.3. Формувати штатний розпис КНП «___» з урахуванням вимог чинного законодавства, наказів Міністерства охорони здоров’я України, вимог інших нормативно-правових актів. Найменування посад працівників в штатному розписі повинні відповідати найменуванням посад у Класифікаторі професій ДК 003-2010.

3.1.4. Працівникам, котрі працюють на умовах внутрішнього чи зовнішнього сумісництва, не заперечувати роботу за суміщуваною посадою під час основної щорічної відпустки за основним місцем роботи (основною посадою) та під час підвищення кваліфікації. 

3.1.5. До прийняття рішення про ліквідацію, злиття, приєднання, поділ, зміну власника або зміну організаційно-правової форми закладу проводити консультації з Профкомом, крім того, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень працівників з вищенаведених причин, інших причин економічного, технологічного, структурного характеру надавати Профкому письмову інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення таких звільнень.

При погіршенні фінансового стану та з метою збереження зайнятості працівників, розробляти та впроваджувати узгоджені з Профкомом заходи працевлаштування і соціальної підтримки працівників. 

Письмово повідомляти Профком про результати розгляду запропонованих ним заходів щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

3.1.6. У випадках запланованого звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП) попереджати працівників персонально про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за два місяці. При цьому пропонувати працівнику іншу роботу за відповідною професією чи спеціальністю.

Враховувати при цьому пункт 19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9, згідно якого при звільненні роботодавець має право в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, за його згоди на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника.

3.1.7. У разі змін в організації виробництва і праці працівники можуть бути звільнені з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП України, зокрема, у разі:

 • реорганізації КНП «___» або його окремих підрозділів;
 • запровадженні нових, вдосконалення існуючих систем організації праці;
 • припиненні надання певних видів медичної допомоги та/або надання певних видів послуг;
 • перепрофілювання КНП «___», якщо зазначені зміни супроводжуються скороченням чисельності або штату працівників.

3.1.8. При звільненні з підстав, передбачених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40, пункті 6 частини першої статті 41 Кодексу Законів про працю України (далі КЗпП), виплачувати працівникам вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 КЗпП) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення (статті 38 і 39 КЗпП) - у розмірі тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП, - у розмірі шестимісячного середнього заробітку.

При звільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці враховувати переважне право (та переваги при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації) на залишення на роботі, передбачені статтею 42 КЗпП та іншими законодавчими актами.

3.1.9. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників, а також залучати до надання окремих видів послуг фізичних чи юридичних осіб за цивільно-правовими договорами виключно за умов забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих, а також якщо Роботодавець не планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з реорганізацією КНП «___».

3.1.10. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

3.1.11. Звільнення працівників - членів профспілки за ініціативою Роботодавця здійснювати виключно за наявності попередньої згоди Профкому в порядку, визначеному чинним законодавством. У період дії воєнного стану попередня згода Профкому не застосовуються, крім випадків звільнення працівників, обраних до профспілкових органів.

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

3.1.12. На підставі поданої працівником заяви розривати трудовий договір у термін, визначений працівником, якщо у КНП «___» роботодавець не виконує законодавство про працю, зокрема, про охорону праці; умови цього колективного договору чи трудового договору; чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили - - з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ч. 3 ст. 38 КЗпП, ч.4 ст.6 Закону України «Про охорону праці»). 

У випадку веденням бойових дій у районі, в якому розташоване КНП «___» та існування загрози для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

3.1.13. Повідомляти працівникам про нові нормативно-правові акти та документи, якими регулюються трудові відносини, організація і умови праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

3.1.14. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів й найменування посад тощо — персонально письмово повідомляти працівників не пізніше ніж за два місяці (у період воєнного стану працівники можуть бути попереджені про зміну істотних умов праці відразу після прийняття роботодавцем відповідного рішення про таку зміну, але не пізніше допуску до роботи зі зміненими умовами праці). Якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, трудовий договір припиняється відповідно до пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України з виплатою вихідної допомоги.

На період встановлення карантину Роботодавець може змінювати режим роботи без внесення змін до «Правил внутрішнього трудового розпорядку КНП «___» (далі - ПВТР) із затвердженням зборами трудового колективу. Інформація про такі зміни повинна бути доведена до відома населення з використанням усіх доступних комунікаційних засобів.

3.1.15. Строкові трудові договори укладати лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, інтересів працівника, чи в інших випадках, передбачених законодавчими актами, в тому числі за бажанням працівника (за бажанням пенсіонерів, інвалідів, жінок, які виховують неповнолітніх дітей тощо) 

Строкові трудові договори можуть укладатися з новими працівниками у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника незалежно від причин його відсутності. Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечувати рівні можливості таких працівників для його укладення.

3.1.16. Забезпечувати протягом року переважне право на працевлаштування працівникам, вивільненим з установи на підставі п.1 ст.40 КЗпП України, у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної професії.

3.1.17. Забезпечувати рівні права жінок та чоловіків, здійснювати комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу гендерної рівності.

3.1.18. З метою оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня один раз на п’ять років працівники КНП «___» (за винятком працівників, зазначених у пункті 3.1.19 Договору), зобов’язані проходити атестацію, яка проводиться для медичних працівників відповідно до чинних наказів Міністерства охорони здоров’я України, а для усіх інших працівників КНП «___» - згідно «Положення про порядок проведення атестації працівників КНП «___», затвердженого наказом Директора КНП «___». 

3.1.18.1. Атестація працівників, які не відносяться до категорії медичних працівників, проводиться не частіше ніж один раз на три роки. «Положення про порядок проведення атестації» має містити пункти про склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. 

3.1.18.2. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення

3.1.19. Не підлягають атестації:

 • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
 • вагітні;
 • особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства ;
 • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років 
 • неповнолітні;
 • особи, які працюють за сумісництвом;
 • працівники, професійні назви яких віднесено до категорій «Найпростіші професії» Класифікатора професій ДК 003:2010.

3.1.20. Погоджувати з профкомом рішення та накази, що стосуються соціально-економічних, культурних, побутових та інших питань, з метою забезпечення соціального захисту працівників КНП «___» .

3.2. Профком зобов’язується.

3.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства.

3.2.2. Надавати юридичну допомогу членам профспілки у разі порушення їх трудових прав, забезпечити отримання безплатних консультацій з питань умов праці, оплати та охорони праці, пенсійного забезпечення і інших питань.

3.2.3. Сприяти сумлінній і якісній роботі працівників; своєчасному виконанню ними наказів, розпоряджень та локальних нормативних актів Роботодавця, зокрема, дотриманню Правил внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР), вимог нормативних актів з питань охорони праці і протипожежної безпеки.

3.2.4. Погоджувати графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, надавати, у передбачених законом випадках дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

3.2.5. Брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг, а також у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку

3.3. Сторони домовились: 

3.3.1. Трудовий розпорядок у КНП «___» визначати «Правилами внутрішнього трудового розпорядку КНП «___», які затверджуються трудовим колективом за поданням Роботодавця і Профкому на основі типових правил (стаття 142 КЗпП, Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2000 р. № 204-о). 

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок працівника негайно повідомити безпосереднього керівника або відділ кадрів про виникнення обставин, що перешкоджають виходу на роботу (з урахуванням наявних можливостей).

Повідомляти (за можливості — до початку робочого дня) безпосереднього керівника або відділ кадрів про причини відсутності на роботі, а про відкриття електронного листка непрацездатності — упродовж години після формування медичного висновку письмово, засобами телефонного чи електронного зв’язку або іншим доступним способом. Якщо працівник не дотримав цієї вимоги, складають акт про відсутність працівника на робочому місці.

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок працівників – зовнішніх сумісників негайно повідомити роботодавця (відділ кадрів) про звільнення з основного місця роботи не пізніше дня звільнення.

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок працівників повідомляти відділ кадрів про намір достроково перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не пізніше ніж за десять календарних днів до бажаної дати виходу на роботу. 

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок працівників надавати військові квитки для звірки облікових даних.

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» право роботодавця оголошувати дисциплінарне стягнення працівнику за нецензурні слова, неохайний вигляд, недотримання санітарно-протиепідемічних вимог.

Передбачити у «Правилах внутрішнього трудового розпорядку» обов’язок працівників передавати справи та оформлювати обхідні листки при звільненні чи при переведенні на іншу посаду.

3.3.2. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається у першу чергу членам профспілки, особам передпенсійного віку та працівникам, в родинах яких немає інших працівників із самостійним заробітком.

При визначенні переваг в залишенні на роботі згідно статті 42 КЗпП вважати, що тривалий безперервний стаж роботи на даному підприємстві, в установі, організації  зберігається:

- протягом одного місяця з дня звільнення із КНП «___» за власним бажанням (з поважної причини). Причини, що визнані поважними при звільненні за власним бажанням, визначаються чинним законодавством;

- протягом двох тижнів при звільненні за власним бажанням з КНП «___» (без поважних причин)».

3.3.3. Співпрацювати при погодженні, складанні, затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку, графіків відпусток та в інших випадках, передбачених законодавством, коли нормативні акти Роботодавця вимагають погодження Профкому.

3.3.4. Разом вирішувати питання:

- запровадження, перегляду та змін норм праці, оплати праці працівників КНП «___» ;

- форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів;

- умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

- питання робочого часу і часу відпочинку, питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

3.3.5. У випадку необхідності вносити зміни до переліків працівників, які користуються відповідними пільгами, гарантіями та нормами, що регулюються цим розділом. 

3.3.6. Під час дії Договору Сторони вправі тимчасово, до внесення змін до Договору, вносити зміни до відповідних переліків посад, професій, робіт, які дають право на певні пільги, шляхом спільного затвердження Роботодавцем та Профкомом відповідних переліків чи змін до них.

3.3.7. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі виникнення прагнути їх розв’язання без вступу у колективний трудовий спір та зупинки виробничого процесу.

3.3.8. Забезпечити умови для ефективної роботи Комісії по трудовим спорам (порядок роботи і компетенція Комісії – розділ 9. ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ), зокрема шляхом делегування своїх представників до її складу, матеріально-технічного забезпечення роботи та виконання рішень комісії.

3.3.9. У період дії воєнного стану працівники і роботодавець за згодою можуть самостійно визначитись з прийнятним для них способом створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень, заяв та інших документів з питань трудових відносин, а також про будь-який доступний спосіб електронної комунікації (вайбер, телеграм, електронна пошта і ін.). Факт домовленості про використання в трудових відносинах відповідних засобів електронної комунікації повинен бути зафіксованим у прийнятний для сторін спосіб.

4. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

Тривалість роботи, обліковий період.

4.1. Роботодавець зобов’язується.

4.1.1. Наказом увести в дію затверджені загальними зборами (конференцією) трудового колективу «Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «___», які встановлюють режим роботи, у тому числі час початку і закінчення щоденної роботи, час початку і закінчення перерви для харчування і відпочинку для окремих категорій працівників. 

У період воєнного стану тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин; час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем..

УВАГА – повний текст макету колективного договору з додатками (15 додатків), розділом і додатком «Положення про оплату праці…» в кількох варіантах, з урахуванням новацій законодавства станом на січень-лютий 2024 року – можна отримати за зверненням за нашими контактами, вказаними на сайті.

16:32
301
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...