Статут

Статут
Завантажити:

І. Загальні положення

1. Професійна спілка працівників охорони здоров'я України (далі - Профспілка) є всеукраїнською неприбутковою громадською самоврядною організацією, яка об'єднує на добровільній основі громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), які працюють в юридичних особах будь-якої форми власності та організаційно- правової форми, що здійснюють медичну, санаторно-курортну, фармацевтичну та іншу діяльність в сфері охорони здоров'я (далі - Заклад охорони здоров'я) та суміжних сферах діяльності; навчаються або працюють в навчальних закладах різних рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців з медичної або фармацевтичної освіти (далі - Навчальний заклад); а також осіб, які проводять господарську діяльність з медичної (фармацевтичної) практики як фізична особа-підприємець.

2. Профспілка створена і діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», інших нормативно-правових актів, норм міжнародного права та цього Статуту.

3. Профспілка незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, організацій роботодавців та їх об'єднань, громадських об'єднань, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

4. Профспілка будує відносини з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, різними громадськими об'єднаннями та іншими профспілками і їх об'єднаннями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законів і договорів.

5. Профспілка має право на добровільних засадах входити в об'єднання профспілок України (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) та вільно виходити з них, взаємодіяти з іншими профспілками з метою виконання спільних завдань щодо соціально-економічного та правового захисту членів Профспілки, зберігаючи при цьому свою повну організаційну та фінансову самостійність.

6. Профспілка виступає за встановлення та розвиток співробітництва між профспілками та профспілковими об'єднаннями інших країн, може бути членом міжнародних професійних спілок та організацій, діяльність яких спрямована на об'єднання та соціальний захист працівників сфери охорони здоров'я.

7. У Профспілці, її організаціях не допускається створення і діяльність партій та рухів.

8. Профспілка визнає і дотримується конституційного права на вільне волевиявлення і власну громадянську позицію кожного члена Профспілки, яке здійснюється через вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, референдуми та інші форми безпосередньої демократії.

9. Діяльність Профспілки будується на демократичних засадах і ґрунтується на принципах: 

1) добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї, рівності всіх членів Профспілки;
2)        виборності (делегування) представників до виборних профспілкових органів (далі - Виборні органи), їх підконтрольності, звітності і відповідальності перед організаціями, що їх обрали, та вищестоящими Виборними органами;

3)        підпорядкованості нижчестоящих Виборних органів вищестоящим;

4)        поєднання колегіальності в роботі з персональною відповідальністю керівників і членів Виборних органів за виконання прийнятих рішень;

5)        гласності в роботі Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки. Інформація щодо статутних і програмних документів, фінансової діяльності Профспілки, рішень, прийнятих її органами, є загальнодоступною для всіх членів Профспілки;

6)        свободи дискусій на стадії обговорення питань і обов'язковості виконання рішень вищестоящих Виборних органів для нижчестоящих;

7)        дотримання внутрішньопрофспілкової дисципліни, підпорядкування меншості більшості;

8)        поваги до думки меншості, її права на захист своєї позиції;

9)        права вищестоящого Виборного органу на скасування рішень нижчестоящих Виборних органів, якщо вони суперечать законодавству та Статуту Профспілки.

10.       Профспілка, організації Профспілки є юридичними особами, мають самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки (в тому числі валютні) в установах банків.

11.       Профспілка має свою символіку (гімн, прапор, емблему тощо), що підлягає реєстрації та обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України, власні нагороди та заохочення, положення про них, що затверджується Центральним комітет Профспілки.

12.       Профспілка має печатку, бланки, штампи зі своєю символікою та найменуванням, що відповідають єдиним зразкам, затвердженим Президією Профспілки.

13.       Профспілка та її організації здійснюють свої повноваження як юридична особа та набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої Виборні органи, які діють у межах прав, наданих законом та цим Статутом.

14.       Для забезпечення роботи Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки з організаційних, правових, інформаційних, аналітичних, матеріально-технічних та інших питань може створюватися виконавчий апарат Профспілки, її організацій.

15.       Первинні профспілкові організації, районні, міські, обласні, республіканська організації Профспілки набувають статусу юридичних осіб відповідно до чинного законодавства, на підставі зареєстрованого Статуту Профспілки та повідомлення про належність до цієї Профспілки відповідного управління юстиції, а також роботодавця.

16.       Найменування Профспілки:

1. Українською мовою:

повне - Професійна спілка працівників охорони здоров'я України;

скорочене - Профспілка працівників охорони здоров'я України, ППОЗУ.

2.         Російською мовою:

повне - Профессиональный союз работников здравоохранения Украины;

скорочене - Профсоюз работников здравоохранения Украины, ПРЗУ.

3.         Англійською мовою:

повне - Health Workers' Union of Ukraine,

скорочене - HWUU.

17.       Місцезнаходження Виборних органів Профспілки: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2.

II. Мета і завдання Профспілки

18.       Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародних установах, у взаємовідносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, гідну оплату праці, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та інтересів.

19.       Для захисту своїх членів Профспілка виконує такі завдання:

1)        представляє та захищає право на працю, оплату праці, охорону праці, пенсійне забезпечення та соціальне страхування; вносить пропозиції щодо вдосконалення трудових відносин та соціального захисту;

2)        здійснює представництво інтересів працівників при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів; проводить, у разі необхідності, страйки, збори, мітинги, походи, демонстрації в порядку, встановленому законом;

3)        здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, за виплатою заробітної плати, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та надає свої висновки про них.

Проводить обстеження умов праці, об'єктів виробничого призначення, що будуються чи експлуатуються на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів, та готує відповідні висновки;

4)        веде колективні переговори, укладає галузеву угоду від імені працівників, контролює її виконання;

5)        здійснює громадський контроль у сфері охорони здоров'я, медико- соціальної допомоги, сприяє організації проведення періодичних медичних оглядів, здійснює заходи по оздоровленню і відпочинку, сприяє розвитку фізичної культури, спорту, туризму;

6)        бере участь у розробленні державної політики зайнятості у галузі, пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивільняються внаслідок припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації юридичних осіб галузі, здійснює громадський контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

7)        надає безоплатну правову допомогу членам Профспілки, представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів;

8)        здійснює захист соціально-економічних і духовних прав та інтересів студентської, працюючої молоді, бере участь у реалізації молодіжної політики галузі; сприяє забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, сприяє вирішенню проблем жінок, які мають дітей;

9)        вносить пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-трудової сфери, державних соціальних стандартів, підвищення соціального захисту працюючих у галузі;

10)      проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства;

11)      як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

12)      формує фонди: солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо;

13)      організовує та проводить навчання профспілкових кадрів та активу, поширює кращий досвід роботи організацій Профспілки, а також надає їм допомогу з питань статутної діяльності;

14)      інформує членів Профспілки про свою діяльність та про діяльність профспілкових об'єднань, до складу яких вона входить.

15)      з метою реалізації статутних завдань Профспілка може займатися необхідною господарською та фінансовою діяльністю шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому порядку оздоровчих закладів, а також юридичних осіб зі статусом юридичної особи.

16)      для висвітлення своєї діяльності Профспілка використовує ЗМІ, може бути засновником ЗМІ та здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства України;

17)      співпрацює з комітетами Верховної Ради України, народними депутатами України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, іншими громадськими об'єднаннями;

18)      взаємодіє з профспілками й профспілковими об'єднаннями України, зарубіжних країн, громадськими об'єднаннями, політичними партіями, укладає з ними договори (угоди).

III. Члени Профспілки, їх права та обов'язки

20.       Членами Профспілки можуть бути особи, пов'язані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), які працюють в Закладах охорони здоров'я та суміжних сферах діяльності; навчаються або працюють в Навчальних закладах; а також осіб, які проводять господарську діяльність з медичної (фармацевтичної) практики як фізична особа-підприємець, які визнають і виконують Статут Профспілки та беруть участь у роботі однієї з її організацій, сплачують членські внески у встановленому цим Статутом порядку.

Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які працюють в Закладах охорони здоров'я або навчаються в Навчальних закладах.

Членство в Профспілці не може бути обмежене расовою належністю, мовою, статтю, релігійними або політичними переконаннями, соціальним станом.

Подвійне членство у Профспілці не допускається.

21.       Членство в Профспілці є добровільним. Набуття членства в Профспілці здійснюється в індивідуальному порядку за заявою особи, яка бажає вступити до Профспілки.

Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається не пізніш як за місяць з дня подання заяви на зборах профспілкової групи, зборах (конференції) первинної профспілкової організації або на засіданні виборних органів первинної профспілкової організації.

При відсутності первинної профспілкової організації, прийом в члени Профспілки здійснюється Президією територіальної організації Профспілки.

Членство у Профспілці визнається з дня прийняття відповідного рішення про прийняття в члени Профспілки.

22.       Члену Профспілки видається профспілковий квиток не пізніш як через місяць після прийняття до Профспілки. Профспілковий квиток зберігається у члена Профспілки.

23.       Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній профспілковій організації за місцем основної роботи, навчання або територіальною ознакою. Облік членів Профспілки веде Виборний орган первинної профспілкової організації, профспілковий представник (профспілковий організатор) (далі - профорганізатор) відповідно до Інструкції, що затверджується Центральним комітетом Профспілки.

Якщо за основним місцем роботи чи навчання первинна профспілкова організація не створена, член Профспілки може перебувати на обліку в іншій організації Профспілки.

24.       Вихід із членів Профспілки відбувається в індивідуальному порядку

за особистою заявою члена Профспілки. Припинення членства в Профспілці настає після подання заяви. Виборним органом первинної профспілкової організації приймається рішення про припинення членства у Профспілці.

Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.

25.       За членами Профспілки, які перейшли на роботу з підприємств, установ, організацій, працівники яких об'єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства, за умови взяття на профспілковий облік протягом одного місяця після працевлаштування.

26.       Членство в Профспілці зберігається за:

 • непрацюючими пенсіонерами;
 • особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;
 • військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі;
 • сезонними працівниками;
 • особами, які тимчасово втратили роботу в зв'язку зі скороченням штатів, ліквідацією, реорганізацією юридичної особи, а також з інших поважних причин, визначених законодавством.

За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації, зазначені особи можуть бути звільнені повністю або частково від сплати членських внесків до первинної організації Профспілки, де вони перебувають на обліку.

27.       Усі члени Профспілки мають рівні права незалежно від національності, статі, політичних, релігійних переконань, соціального стану, інших відмінностей.

28.       Профспілкове членство припиняється у випадках:

 • виходу з Профспілки за власним бажанням;
 • виключення з Профспілки;
 • звільнення з роботи у зв'язку з неналежним виконанням трудових обов'язків.

29.       Член Профспілки має право:

1)        на захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів через реалізацію Профспілкою статутних завдань і повноважень її Виборних органів;

2)        обирати і бути обраним делегатом з'їзду, конференції, до складу Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки, комісій, робочих груп тощо, які утворюються у їх складі;

3)        вільно обговорювати на з'їзді, зборах, конференціях, засіданнях Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки питання про діяльність Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці їх рішень;

4)        звертатись з метою захисту своїх прав та інтересів до Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки з пропозиціями, заявами, скаргами, що відносяться до їх компетенції, та отримувати на них відповіді;

5)        брати участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням;

6)        особисто бути присутнім на зборах, конференції, засіданні Виборного органу Профспілки, організацій Профспілки, на яких розглядається його пропозиція, заява, скарга чи питання про його діяльність;

7)        оскаржувати рішення зборів (конференції), профспілкового комітету, що стосуються його інтересів, до вищестоящих Виборних органів;

8)        користуватися разом із членами сім'ї культурно-спортивними закладами Профспілки, одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок, виплату чи відшкодування за рахунок Профспілки відповідно до встановленого порядку та на підставі рішення Виборного органу первинної профспілкової організації;

9)        отримувати безоплатну правову допомогу від Виборних органів з питань захисту своїх трудових прав та соціально-економічних інтересів;

10)      одержувати інформацію про роботу Виборних органів і прийняті ними рішення;

11)      вийти з Профспілки на підставі особистої заяви.

30.       Члени Профспілки, обрані до складу Виборних органів, мають додаткові гарантії своєї діяльності, встановлені законом та колективними договорами (угодами).

31.       Член Профспілки зобов'язаний:

1)        визнавати й виконувати Статут та Програму Профспілки;

2)        брати активну участь у роботі організації Профспілки, відвідувати профспілкові збори, виконувати рішення, прийняті більшістю, і доручення Виборних органів;

3)        виконувати обов'язки, передбачені колективним договором та угодами, укладеними Профспілкою, організацією Профспілки з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

4)        не припускатися дій, що підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або заважають здійсненню її статутної діяльності;

5)        дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни; підкорятися рішенням більшості;

6)        брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки;

7)        виявляти солідарність із членами Профспілки у разі порушення їхніх

прав;

8)        щомісяця сплачувати членські внески у встановленому порядку і розмірах;

9)        не бути членом іншої профспілки.

32.       За активну участь у діяльності Профспілки її члени можуть бути відзначені встановленими у Профспілці, організаціях Профспілки формами морального і матеріального заохочення, зокрема оголошенням подяки, преміюванням, нагородженням цінним подарунком, Грамотою, Почесною грамотою, іншими відзнаками. Виборні органи Профспілки, організації Профспілки можуть в установленому порядку клопотати про нагородження членів Профспілки відзнаками профспілкових об'єднань, до складу яких входить Профспілка, організації Профспілки.

33.       За порушення Статуту Профспілки, несплату без поважних причин членських внесків понад три місяці до члена Профспілки можуть бути вжиті заходи громадського впливу: зауваження, догана і, як крайній захід, профспілкового впливу - виключення з Профспілки.

За незначні порушення Виборний орган може обмежитись обговоренням або застосувати до члена Профспілки заходи громадського впливу у вигляді осуду чи попередження.

Рішення про вжиття заходів громадського впливу до члена Профспілки приймається зборами профспілкової групи, зборами (конференцією) первинної профспілкової організації або відповідним Виборним органом у присутності члена Профспілки.

Якщо член Профспілки без поважних причин не з'являється на збори (конференцію), засідання Виборного органу, рішення про заходи громадського впливу може бути прийнято без його присутності.

Заходи громадського впливу діють протягом 6 місяців, після чого втрачають силу. Питання про дострокове припинення дії заходу громадського впливу може розглядатися в присутності члена Профспілки не раніше ніж через З місяці.

Виключення з Профспілки застосовується у випадках:

 • несплати членських внесків без поважних причин протягом шести місяців;
 • систематичного невиконання членом Профспілки обов'язків, покладених на нього Статутом Профспілки, якщо раніше до нього вживалися заходи впливу;
 • вчинення дій, що завдали шкоди Профспілці або її організаціям, можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитують профспілкове членство або протидіють в досягненні мети і завдань Профспілки.

Рішення про виключення з Профспілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах (конференції), засіданні Виборного органу за наявності кворуму.

Рішення зборів профгрупи про виключення з Профспілки набирає чинності після його затвердження Виборним органом первинної профспілкової організації.

Член Профспілки, обраний до складу Виборного органу, комісії чи робочої групи, який не виконує належним чином громадських обов'язків, може бути переобраний у тому ж порядку, згідно з яким його було обрано.

Рішення про застосування заходів громадського впливу до керівника організації Профспілки за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання обов'язків може прийматися вищестоящим Виборним органом.

34.       Рішення про застосування заходів громадського впливу може бути оскаржено членом Профспілки у десятиденний термін до вищестоящого Виборного органу Профспілки, організації Профспілки.

35.       Особа, що вибула з Профспілки добровільно або виключена з неї, не має прав на користування спільним профспілковим майном, сума сплачених нею членських внесків не повертається.

36.       Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнята в члени Профспілки на загальних підставах, але не раніше ніж через один рік після виключення.

IV. Організаційна побудова Профспілки

37.       Профспілка створена за виробничо-професійним та територіальним принципами.

Основою Профспілки є члени Профспілки, які об'єднуються в первинні профспілкові організації та територіальні організації Профспілки.

Організації Профспілки мають статус: первинної, районної, міської, обласної, республіканської Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя і діють у межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

38.       Організаціями Профспілки є:

1)        первинна профспілкова організація - добровільне об'єднання членів Профспілки, які пов'язані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), та працюють в Закладах охорони здоров'я і суміжних сферах діяльності; навчаються або працюють в Навчальних закладах; а також осіб, які проводять господарську діяльність з медичної (фармацевтичної) практики як фізична особа-підприємець.

В юридичних особах, які створюються згідно із законодавством, за ініціативою первинних профспілкових організацій або вищестоящого Виборного органу організації Профспілки можуть утворюватись об'єднані організації Профспілки;

2)        територіальні організації Профспілки:

 • районна, міська організація Профспілки - добровільне об'єднання членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинних профспілкових організаціях, що діють на території району, міста, району в місті;
 • Республіканська Автономної Республіки Крим (далі - республіканська) обласні, Київська, Севастопольська міські організації Профспілки — добровільне об'єднання членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинних профспілкових організаціях, що діють на відповідній території (в АР Крим, області, у містах Києві та Севастополі).

До територіальних організацій можуть належати також і інші організації (об'єднані, окружні, міськрайонні, міжрайонні тощо) відповідно до адміністративно-територіального устрою та структури системи охорони здоров'я України.

39.       Вищими Виборними керівними органами Профспілки, організацій Профспілки є:

 • первинної профспілкової організації - збори (конференція);
 • територіальної організації Профспілки (республіканської, обласної, міських - міст Києва, Севастополя, районної, міської) - конференція;
 • Профспілки - з'їзд.

40.       Профспілкові збори, конференція, з'їзд обирають:

 • у первинній профспілковій організації - профспілковий комітет або профорганізатора (в організаціях з чисельністю до 15 осіб);
 • у районних, міських, республіканській, обласних, Київській і Севастопольській міських організаціях - комітети (ради);
 • у Профспілці - Центральний комітет Профспілки.

Термін повноважень Виборних органів організацій Профспілки - 5 років.

Повноваження Виборних органів Профспілки та її організацій дійсні до формування (обрання чи делегування) нового складу Виборних органів.

Для керівництва поточною діяльністю в період між засіданнями комітет (рада) може зі свого складу обирати Президію організації Профспілки.

41.       Керівними Виборними органами Профспілки, організацій Профспілки є:

 • первинної профспілкової організації - профспілковий комітет;
 • територіальної організації Профспілки - комітет (рада);
 • Профспілки - Центральний комітет Профспілки.

42.       Для здійснення своїх повноважень Профспілка, її організації рішеннями Виборних органів можуть створювати служби правової, економічної допомоги, довірених лікарів, технічну та інші інспекції, комісії та робочі групи, затверджувати положення про них.

43.       Вищестоящими Виборними органами для організацій Профспілки є:

1)        Центральний комітет, Президія Профспілки - для первинних, об'єднаних, територіальних організацій Профспілки;

2)        Виборні органи республіканської, обласних організацій Профспілки - для первинних, об'єднаних, районних, міських організацій Профспілки;

3)        Виборні органи Київської, Севастопольської міських організацій Профспілки - для первинних, об'єднаних, районних у містах Києві, Севастополі організацій Профспілки;

4)        Виборні органи районних, міських, районних у містах організацій Профспілки - для відповідних первинних організацій Профспілки;

5)        Виборні органи первинних профспілкових організацій - для профспілкових груп (далі - профгрупа).

44.       Проведення звітів і виборів у встановлені терміни є обов'язковим. У разі їх порушення, територіальною організацією Профспілки або первинною профспілковою організацією вищестоящий Виборний орган Профспілки, організації Профспілки протягом не більше трьох місяців приймає рішення, яким призначає звітно-виборні збори, конференцію в цій організації.

45.       Виборні органи формуються шляхом виборів безпосередньо на зборах, конференціях, з'їзді. Кількісний і персональний склад Виборних органів, порядок їх формування визначаються звітно-виборними зборами, конференціями, з'їздом.

Формування Виборних органів Профспілки може здійснюватися також шляхом прямого делегування первинними профспілковими організаціями та територіальними організаціями Профспілки в порядку, встановленому Центральним комітетом Профспілки.

Голова організації Профспілки, заступник (заступники) голови, голова Ревізійної комісії є делегатами відповідних конференцій за посадою.

46.       Рішення про дату скликання та порядок денний, норму представництва, порядок виборів делегатів приймається відповідними Виборними органами та оголошується не пізніше ніж:

 • за 10 днів до зборів;
 • за 1 місяць до конференції;
 • за 2 місяці до з'їзду.

47.       Виборні органи Профспілки, організацій Профспілки обираються (затверджуються) відкритим або таємним голосуванням. Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори, конференція, з'їзд.

48.       Під час виборів Виборних органів члени Профспілки мають право на висування кандидатів, відвід і критику кожного з них. Обраними вважаються кандидати за яких проголосувало більш як половина членів Профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції або з'їзду, за наявності кворуму.

49.       Керівник організації Профспілки може обиратися зборами, конференцією, або за їх рішенням відповідним Виборним органом організації Профспілки.

50.       Дострокові вибори Виборного органу проводяться на термін повноважень Виборного органу, що залишився:

 • на вимогу не менш як однієї третини членів Профспілки, об'єднуваних відповідною організацією;
 • на вимогу однієї третини організацій Профспілки за рішенням їх Виборних органів;
 • за пропозицією вищестоящого Виборного органу.

51.       Звільнення голів організацій Профспілки за порушення Статуту, неналежне виконання ними посадових обов'язків здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням Виборного органу, який їх обрав.

Рішення про звільнення голів організацій Профспілки з інших підстав, передбачених трудовим законодавством, приймається Виборним органом, визначеним цим Статутом.

52.       Профспілкові збори, засідання Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, членів Виборного органу; конференції, з'їзди - за участі не менше двох третин делегатів.

53.       Рішення зборів, конференцій, з'їзду, Виборних органів приймається у формі постанов та протоколів і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх за наявності кворуму, за винятком рішень про виключення з членів Профспілки, внесення змін до Статуту Профспілки, для прийняття яких потрібно не менше 2/3 голосів, та рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Профспілки, організації Профспілки для прийняття якого потрібно не менше 3/4 голосів.

54.       Зміна відомчої належності, власника або уповноваженого ним органу, організаційно-правової форми або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) юридичної особи не можуть бути підставою для ліквідації первинної профспілкової організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності.

55.       Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Профспілки за рішенням своїх Виборних органів можуть входити відповідно до територіальних об'єднань організацій профспілок, які є членськими організаціями Федерації профспілок України.

V. Первинні організації Профспілки

56.       Первинна організація Профспілки створюється на добровільних засадах в Закладах охорони здоров'я; Навчальних закладах за наявності не менше 3-х осіб, які є членами Профспілки, або виявили бажання вступити до неї та утворити первинну профспілкову організацію.

Питання про створення первинної профспілкової організації і входження її до Профспілки вирішується установчими зборами членів Профспілки з наступним повідомленням вищестоящого Виборного органу.

Якщо в трудових колективах є менше трьох членів Профспілки, то вони за рішенням вищестоящого Виборного органу входять до складу найближчої за розташуванням організації Профспілки.

Первинна профспілкова організація може здійснювати свою діяльність і без набуття статусу юридичної особи.

57.       У Навчальних закладах можуть створюватись як самостійні первинні профспілкові організації — працівників та студентів, так і первинна профспілкова організація, що їх об'єднує.

58.       Первинна профспілкова організація визначає свою організаційну структуру рішенням зборів (конференції) або профспілкового комітету.

59.       Для організації поточної роботи на профспілкових зборах (конференції) обираються:

 • у профгрупі - профспілковий груповий організатор (профгрупорг);
 • у первинній профспілковій організації - профспілковий комітет і ревізійна комісія, а за наявності в організації менше 15 членів Профспілки - профорганізатор.

60.       Повноваження Виборних органів первинної профспілкової організації, профорганізатора визначаються цим Статутом.

Порядок роботи первинної профспілкової організації, повноваження профспілкової групи та профгрупорга визначається Положенням про первинну профспілкову організацію Профспілки, яке затверджується Центральним комітетом Профспілки.

61.       Об'єднана організація Профспілки утворюється рішенням установчих зборів (конференції) первинних профспілкових організацій або за їх пропозицією рішенням вищестоящого Виборного органу.

62.       Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференції) членів Профспілки, які скликаються за потреби, але не рідше одного разу на рік.

63.       Збори (конференція) скликаються:

1.         Профспілковим комітетом:

 • за власною ініціативою;
 • на письмову вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які перебувають на обліку в первинній організації Профспілки;
 • на вимогу Ревізійної комісії, згідно із її рішенням.

2.         Головою первинної профспілкової організації у разі, якщо у складі профспілкового комітету залишилось менше половини його членів.

3.         За рішенням вищестоящого Виборного органу.

Квоту представництва від структурних ланок первинної профспілкової організації для проведення конференції визначає ініціатор скликання конференції.

64.       Первинна профспілкова організація з метою виконання статутних завдань здійснює свої повноваження у межах наданих їй законом та цим Статутом.

65.       Повноваження зборів (конференції) первинної профспілкової організації:

1)        визначають внутрішню структуру своєї організації, формують Виборні органи;

2)        щорічно заслуховують звіти профспілкового комітету і ревізійної комісії;

3)        при формуванні виборних органів Профспілки шляхом прямого делегування обирає своїх представників у ці органи з правом їх заміни;

4)        обирають голову первинної профспілкової організації та профспілковий комітет терміном на п'ять років.

За рішенням зборів (конференції), голова первинної профспілкової організації може обиратися профспілковим комітетом із його складу;

5)        затверджують напрями і порядок використання коштів первинної профспілкової організації;

6)        затверджують, залежно від своїх фінансових можливостей, посади найманих працівників;

7)        заслуховують звіти роботодавця з питань виконання положень колективного договору, дотримання норм трудового законодавства;

8)        приймають рішення про делегування до вищестоящої організації Профспілки власних повноважень;

9)        приймають рішення про ліквідацію первинної організації Профспілки відповідно до законодавства України;

10)      вирішують інші питання, пов'язані з виконанням статутних завдань Профспілки.

Збори (конференція) можуть приймати рішення про делегування окремих повноважень профспілковому комітету.

66.       Повноваження профспілкового комітету, профорганізатора первинної організації:

1) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів (конференції) та вищестоящих Виборних органів;

2)        укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

3)        спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду норм праці;

4)        разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників Закладів охорони здоров'я, Навчальних закладів, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

5)        спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

6)        разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку Закладу охорони здоров'я, Навчального закладу, поліпшення умов праці, матеріально- побутового, медичного обслуговування працівників;

7)        бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

8)        бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу охорони здоров'я, Навчального закладу;

9)        представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

10)      приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником Закладу охорони здоров'я, Навчального закладу, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором;

11)      дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;

12)      бере участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці Закладу охорони здоров'я, Навчального закладу, здійснює контроль за відшкодуванням відповідним державним фондом страхових виплат потерпілому на виробництві або при виконанні працівником трудових обов'язків, при професійному захворюванні тощо згідно з чинним законодавством;

13)      здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням в Закладі охорони здоров'я, Навчальному закладі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

14)      здійснює контроль за поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

15)      здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам - членам Профспілки, які до виходу на пенсію працювали в Закладі охорони здоров'я, Навчальному закладі, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом Закладу охорони здоров'я, Навчального закладу та колективним договором;

16)      через своїх представників у комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

17)      укладає договір з роботодавцем щодо перерахування роботодавцем щомісячно і безоплатно на рахунок Профспілки членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників відповідно до їх письмових заяв;

18)      сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури і спорту, туризму;

20)      проводить збори, мітинги, демонстрації, страйки, інші заходи, спрямовані на захист інтересів членів Профспілки;

21)      розглядає заяви і скарги членів Профспілки, представляє і захищає їх інтереси у вирішенні трудових спорів з роботодавцем, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових органах;

22)      звільняє голову первинної профспілкової організації за власним бажанням, а також з інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

У разі дострокового припинення повноважень голови первинної профспілкової організації, голова може обиратися профспілковим комітетом із його складу на термін дії повноважень профкому. У цьому випадку профспілковий комітет може приймати рішення щодо проведення довиборів нового члена профкому;

23)      визначає умови оплати праці найманих працівників, встановлює розміри доплат незвільненим профспілковим працівникам.

Засідання профкому проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

67. Профспілковий комітет контролює надходження членських профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі відрахування від профспілкових внесків до вищестоящих Виборних органів у встановленому розмірі, здійснює облік членів Профспілки, веде профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищестоящим Виборним органам та відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів профспілкової організації та формування архіву, проводить навчання профспілкового активу.

68. Голова первинної профспілкової організації:

1.         Організовує виконання рішень профкому, Зборів (конференції), вищестоящих Виборних органів.

2.         Без доручення представляє інтереси первинної профспілкової організації у взаємовідносинах профкому з іншими органами та організаціями.

3.         Скликає, відкриває та головує на засіданні профкому, відкриває збори (конференцію) первинної профспілкової організації, організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань, підписує прийняті рішення та протоколи засідань.

4.         Підписує колективний договір, стороною якого є первинна профспілкова організація, та організовує контроль за його виконанням.

5.         Підписує договори (угоди) з роботодавцем, юридичними та фізичними особами з питань, віднесених до компетенції первинної профспілкової організації.

6.         Підписує звернення, пропозиції, подання, листи до роботодавця, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб з питань, пов'язаних зі здійсненням повноважень первинної профспілкової організації.

7.         Приймає на роботу працівників виконавчого апарату профкому, визначає коло їх обов'язків, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи з підстав і в порядку, передбачених законодавством України.

8.         Визначає умови та розміри оплати праці працівників виконавчого апарату профкому відповідно до Положення, затвердженого Президією Профспілки.

9.         Виконує функції розпорядника коштів первинної організації, забезпечує облік та відповідну фінансову звітність. Має право першого підпису на профспілкових фінансових документах. Щороку звітує про витрачання коштів згідно із затвердженим Зборами (конференцією) кошторисом.

10.       Дає доручення членам профкому щодо підготовки документів, інформацій до засідання профкому.

11.       Організує ведення діловодства первинної профспілкової організації, своєчасне оформлення протоколів, рішень, інших документів, складання та надання у відповідні органи статистичної звітності.

12.       Організовує упорядкування та передачу в архів документів первинної профспілкової організації.

13.       Веде особистий прийом членів Профспілки та організовує їх прийом членами профкому.

14.       Здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків та забезпечує своєчасне та в повному обсязі перерахування коштів вищестоящим Виборним органам.

15.       Організовує навчання профспілкових працівників та профспілкового активу.

16.       Визначає функціональні обов'язки заступника (заступників) голови та працівників виконавчого апарату профкому.

17.       Здійснює інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції профкому.

Голова первинної профспілкової організації приймає рішення з питань, віднесених до його компетенції, одноосібно шляхом оформлення розпорядження.

69.       У разі призначення голови первинної організації Профспілки керівником юридичної особи, працівниками якої є члени Профспілки, його повноваження, як члена виборного органу первинної профспілкової організації припиняються.

70.       У профспілковій організації з чисельністю членів Профспілки менше 15 осіб повноваження профкому виконує профорганізатор.

71.       Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищестоящих Виборних органів, норм законодавства скасовуються профкомом за власною ініціативою або за рішенням вищестоящий Виборних органів чи ревізійної комісії.

72.       Вищестоящий Виборний орган територіальної організації Профспілки може прийняти рішення про припинення діяльності первинної профспілкової організації як організаційної структури у випадках:

1)        невиконання вимог Статуту, рішень вищестоящих Виборних органів, проведення роботи по розколу єдності Профспілки;

2)        в разі неперерахування протягом трьох місяців до вищестоящого Виборного органу без поважних причин встановлених цим Статутом відрахувань від профспілкових внесків;

3)        розпуску первинної профспілкової організації.

73.       Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням зборів (конференції) та за рішенням суду:

1)        рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається зборами (конференцією) відповідно до цього Статуту.

При цьому первинна профспілкова організація повинна завчасно, але не менш ніж за 2 місяці до зборів (конференції), повідомити відповідний вищестоящий Виборний орган;

2)        у зборах (конференціях), на яких розглядається питання щодо ліквідації первинної профспілкової організації, обов'язковою є участь представника вищестоящого Виборного органу;

3)        ліквідація первинної профспілкової організації здійснюється відповідно до законодавства;

4)        одночасно з рішенням про ліквідацію приймається рішення про передачу профспілкового майна та коштів первинної профспілкової організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, вищестоящій організації;

5)        кошти та майно, що залишилися після ліквідації, не підлягають розподілу між членами Профспілки;

6)        усі документи ліквідованої первинної організації передаються до територіальної організації Профспілки або здаються до архіву.

VI. Територіальні організації Профспілки

74.       Територіальні організації Профспілки (республіканська, обласні, Київська, Севастопольська міські, районні, міські) утворюються на установчих зборах (конференціях) представників первинних профспілкових організацій за рішеннями їх виборних органів.

75.       Територіальні організації Профспілки представляють і захищають трудові, соціально-економічні права й інтереси членів Профспілки на відповідному рівні в органах державної влади, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, здійснюють координацію дій профспілкових організацій, що входять до їх складу, спрямованих на реалізацію Профспілкою своєї мети і завдань.

76.       Повноваження територіальних організацій Профспілки визначаються цим Статутом.

Порядок та організація діяльності територіальних організацій Профспілки визначаються Положенням про територіальні організації, яке затверджуються Центральним комітетом Профспілки.

77.       В районах, містах, на конференціях обираються або формуються на засадах прямого делегування районні, міські комітети (ради), об'єднані профкоми, а також ревізійні комісії.

В АР Крим, областях, місті Севастополі на конференціях обираються (або формуються шляхом прямого делегування) республіканський, обласні, Севастопольський міський комітети (ради,), місті Києві - Київська міська рада, а також ревізійні комісії.

78.       Конференції територіальних організацій Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на п'ять років за рішенням комітету (ради) відповідної територіальної організації Профспілки.

79.       Повноваження конференції республіканської, обласних, міських - міст Києва та Севастополя, міських, районних організації Профспілки:

1)        Визначає основні напрями діяльності відповідної територіальної організації.

2)        координує діяльність організацій Профспілки на виконання статутних завдань та рішень З'їзду;

3)        приймає постанови, звернення, заяви з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, прав профспілкових організацій;

4)        заслуховує звіт про діяльність Ревізійної комісії та затверджує його;

5)        заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

6)        затверджує (формує) персональний склад Виборного органу та Президії;

7)        обирає голову територіальної організації Профспілки терміном на п'ять років;

8)        заслуховує звіт про роботу виборних органів організації Профспілки;

9)        обирає делегатів на з'їзд Профспілки, на конференції територіального профспілкового об'єднання, до складу якого входить організація та на конференцію вищестоящої організації Профспілки;

10)      забезпечує координацію і єдність дій профспілкових організацій;

11)      здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету організації Профспілки;

12)      приймає рішення щодо створення соціальних фондів, кредитних спілок;

13)      вирішує інші питання статутної діяльності територіальних організації Профспілки.

Конференція має право делегувати окремі повноваження комітету (раді) територіальної організації відповідного рівня.

У період між конференціями виборним органом територіальної організації Профспілки є комітет (рада) відповідного рівня. Кількісний склад комітету (ради) визначається конференцією, до складу комітету (ради) входить за посадою голова відповідної територіальної організації.

Засідання комітету (ради) проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

80. Повноваження комітету (ради) територіальної організації Профспілки:

1)        представляє і захищає інтереси членів Профспілки, організацій, що входять до її складу, у відповідних органах державної влади, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, у взаємовідносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, громадськими об'єднаннями;

2)        забезпечує координацію і єдність дій первинних організацій, надає їм методичну, організаційну і юридичну допомогу та підтримку, контролює виконання положень Статуту Профспілки, рішень вищестоящих Виборних органів;

3)        веде переговори і укладає угоди (договори) з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, бере участь в підготовці і контролі за реалізацією регіональних угод (договорів), соціальних програм, домагається включенням до них пільг і гарантій працівникам Закладів охорони здоров'я, Навчальних закладів;

4)        координує роботу профспілкових комітетів по укладанню колективних договорів і угод згідно з законом та іншими нормативно-правовими актами України;

5)        відповідно до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням в регіоні трудового законодавства, інших нормативних актів, що стосуються питань оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, надання житла медичним працівникам, відповідних пільг і компенсацій, допомоги малозабезпеченим та інше, вносить пропозиції та висуває вимоги до органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо припинення дії та скасування актів чи рішень, прийнятих з порушенням чинного законодавства, в разі необхідності - захищає права та інтереси членів Профспілки в судових органах;

6)        організує і проводить мітинги, походи, демонстрації, інші акції в установленому законом порядку;

7)        взаємодіє з депутатськими групами, комісіями в питаннях прийняття і реалізації законів, інших актів і рішень, що стосуються пріоритетного розвитку охорони здоров'я, її фінансового і матеріального забезпечення, трудових, професійних, соціальних прав і гарантій працівників галузі;

8)        затверджує бюджет відповідної організації Профспілки та контролює його виконання, може створювати фонди, кредитні спілки;

9)        сприяє розвитку фізкультури, спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;

10)      проводить навчання профспілкового активу, узагальнює і поширює кращий досвід профспілкової роботи.

81.       Засідання Комітету (ради) скликається головою територіальної організації Профспілки за власною ініціативою; на вимогу третини організацій Профспілки, які вона об'єднує; за рішенням вищестоящого Виборного органу Профспілки.

Про дату проведення засідання Комітету та проект порядку денного члени Комітету повідомляються не пізніше як за п'ятнадцять календарних днів до запланованої дати його проведення.

Відкриває засідання Комітету голова територіальної організації Профспілки, а за його відсутності - заступник голови або інший член Комітету, уповноважений на це головою територіальної організації.

В роботі Комітету з правом дорадчого голосу може брати участь голова Ревізійної комісії територіальної організації Профспілки.

Рішення Комітету приймаються у вигляді постанови.

82.       У період між засіданнями комітетів (рад) Виборним органом територіальних організацій є Президія.

До складу Президії входить за посадою голова відповідної територіальної організації. Кількісний склад Президії визначається відповідним Виборним органом.

Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

83. Повноваження Президії територіальної організації Профспілки:

1)        розглядає питання профспілкової діяльності, здійснює керівництво постійними і тимчасовими комісіями Виборного органу;

2)        заслуховує звіти про роботу профспілкових організацій, які входять до складу відповідної територіальної організації;

3)        заслуховує інформацію та звіти керівників Закладів охорони здоров'я. Навчальних закладів щодо виконання угод (договорів), дотримання трудового законодавства України, приймає відповідні рішення;

4)        забезпечує підготовку і проведення засідань Виборних органів;

5)        встановлює граничну чисельність працівників виконавчих апаратів, затверджує їх структуру;

6)        звільняє голову територіальної організації за власним бажанням, а також з інших підстав, передбачених трудовим законодавством. У цьому випадку голова територіальної організації обирається на термін дії повноважень комітету (ради);

7)        у межах кошторису приймає рішення про преміювання профактиву і керівників профспілкових організацій, надання членам Профспілки профспілкової виплати, виділення коштів на проведення культурно-масової і фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок;

8)        здійснює оперативне керівництво та організацію звітів і виборів Виборних органів, колдоговірної кампанії.

9) виконує інші повноваження, що випливають із завдань Профспілки.

84.       Територіальну організацію Профспілки очолює голова, який, як правило, має повну вищу медичну освіту за напрямком підготовки - медицина та досвід профспілкової роботи в Виборних органах організації Профспілки не менше трьох років.

85.       Повноваження голови територіальної організації Профспілки:

1)        здійснює керівництво територіальною організацією Профспілки;

2)        очолює Виборний орган організації та його Президію за посадою;

3)        організовує виконання рішень виборних органів;

4)        представляє без довіреності організацію Профспілки в органах державної влади, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, в організаціях роботодавців, їх об'єднаннях, в інших громадських об'єднаннях;

5)        організовує роботу виконавчого апарату, несе відповідальність за його роботу, приймає та звільняє працівників відповідно до трудового законодавства. Укладає колективний договір відповідно до законодавства України;

6)        бере участь у колективних переговорах щодо укладення регіональних галузевих угод (договорів), підписує їх, організовує контроль за виконанням угод (договорів);

7)        організовує проведення перевірок в первинних, міських, районних, об'єднаних організаціях Профспілки щодо виконання статутних завдань та рішень вищестоящих виборних органів;

8)        забезпечує надання членам Профспілки безоплатної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом;

9)        підписує рішення Виборного органу територіальної організації та його Президії, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищестоящих Виборних органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву;

10)      розпоряджається коштами територіальної організації в межах асигнувань, передбачених бюджетом;

11)      укладає цивільно-правові та господарські договори, організує контроль і їх виконанням, видає довіреності;

12)      виконує інші функції, що випливають із завдань Профспілки;

86.       Територіальна організація Профспілки припиняється у зв'язку з ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском), а також у результаті передачі свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам — правонаступникам (злиття, приєднання, поділ).

Рішення про припинення територіальної організації Профспілки виймається конференцією відповідної територіальної організації, якщо за нього проголосує не менше 3/4 делегатів, за наявності кворуму.

У випадку ліквідації територіальної організації її майно та кошти, що лишились після виплати заробітної плати, компенсації працівникам виконавчого апарату і задоволення вимог кредиторів, відповідно до законодавства переходять у власність до вищестоящої організації.

Ліквідація територіальної організації як юридичної особи здійснюється відповідно до законодавства України.

Ліквідація територіальної організації Профспілки не тягне за собою припинення первинних організацій Профспілки, які входили до її складу.

VII. Виборні органи Профспілки

87.       Вищим органом Профспілки є з'їзд, який скликається Центральним комітетом Профспілки один раз на п'ять років.

Про скликання й порядок денний з'їзду оголошується не пізніш як за 2 місяці до його відкриття.

Норма представництва, порядок і терміни виборів делегатів на з'їзд визначаються Центральним комітетом Профспілки.

Делегатами з'їзду за посадами є голова Профспілки, його заступник, голови республіканської, обласних, Київської, Севастопольської міських організацій профспілки, голова Ревізійної комісії Профспілки, голова Молодіжної ради профспілки.

88.       Позачерговий з'їзд Профспілки скликається Центральним комітетом профспілки за його ініціативою або на вимогу не менш як третини обласних організацій Профспілки за рішеннями їх виборних органів.

Рішення Центрального комітету Профспілки про скликання й порядок денний позачергового з'їзду оголошується не пізніш як за місяць до його відкриття.

89.       Повноваження З'їзду Профспілки:

1) визначає завдання, стратегію і тактику дій Профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

2)        заслуховує звіт про роботу Центрального комітету, дає оцінку його діяльності;

3)        заслуховує звіт Ревізійної комісії та затверджує його;

4)        вносить зміни до Статуту Профспілки;

5)        заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

6)        затверджує порядок денний та регламент з'їзду;

7)        формує Центральний комітет Профспілки шляхом затвердження персонального складу делегованих (територіальними організаціями Профспілки) до його складу членів;

8)        обирає терміном на п'ять років та звільняє Голову Профспілки;

9)        визначає повноваження Виборних органів щодо розпорядження майном Профспілки, вирішує питання про використання коштів і майна при реорганізації або ліквідації Профспілки;

10)      затверджує положення про Ревізійну та Мандатну комісії, обирає голову Ревізійної і Мандатної комісій та їх персональний склад;

11)      приймає рішення про перейменування Профспілки, її реорганізацію або ліквідацію (припинення);

12)      приймає рішення з приводу звернень, апеляцій організацій Профспілки до з'їзду;

13)      розглядає інші питання статутної діяльності Профспілки.

90.       З'їзд може делегувати окремі свої повноваження Центральному комітету Профспілки.

91.       У період між з'їздами вищим Виборним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, який обирається або формується з'їздом з числа представників, делегованих від республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки за принципом рівного представництва - по 1 особі від кожної організації, з терміном повноважень 5 років.

До складу Центрального комітету Профспілки входять за посадами голова Профспілки, його заступник, голови республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки, голова Молодіжної ради Профспілки.

Центральний комітет набуває своїх статутних повноважень з моменту прийняття з'їздом рішення про обрання/формування Центрального комітету і здійснює свої повноваження до обрання/формування нового складу Центрального комітету.

92.       Засідання Центрального комітету Профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

93.       Повноваження Центрального комітету Профспілки:

1)        визначає позицію, тактику дій Профспілки, її організацій щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки на поточний період;

2)        організовує роботу на виконання статутних положень, рішень з'їзду;

3)        приймає рішення про скликання з'їзду Профспілки, затверджує дату його проведення, проект порядку денного, попередньо розглядає документи, що виносяться на розгляд з'їзду;

4)        звітує про свою діяльність перед з'їздом;

5)        визначає кількісний склад та обирає (формує) персональний склад Президії Профспілки;

6)        приймає рішення про утворення постійних і тимчасових комісій, затверджує положення про них, формує персональний склад;

7)        заслуховує інформації про роботу Президії і постійних комісій Центрального комітету;

8)        заслуховує інформації керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень Виборних органів Профспілки;

9)        проводить переговори та укладає галузеву угоду, здійснює контроль за її виконанням, приймає інші рішення відповідно до законодавства;

10)      приймає рішення про вступ Профспілки до всеукраїнських і міжнародних профспілкових організацій та про вихід з них, укладення з профспілками та профоб'єднаннями договорів (угод) про співпрацю. Обирає делегатів на з'їзди, конгреси цих організацій та представників Профспілки до їх виборних органів;

11)      у період між з'їздами вносить зміни до Статуту Профспілки з метою приведення його у відповідність із законодавством;

12)      приймає заяви і звернення до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

13)      організовує поточну діяльність Профспілки, координує роботу первинних, об'єднаних, територіальних організацій Профспілки;

14)      затверджує положення, рекомендації, інструкції та інші нормативні документи, що регулюють діяльність Профспілки та її організацій;

15)      розглядає і затверджує бюджет Профспілки, кошторис Центрального комітету та звіт про його виконання, визначає порядок перерахування внесків на забезпечення статутної діяльності Профспілки;

16)      визначає основні принципи й порядок управління майном Профспілки та його використання, затверджує відповідні положення;

17)      приймає рішення про створення юридичних осіб, навчальних, оздоровчих закладів, кредитних спілок відповідно до законодавства України;

18)      приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки, організовує проведення відповідних заходів, ініціює виникнення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених законодавством;

19)      скасовує прийняті Президією рішення, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки, рішенням її Виборних органів;

20)      здійснює заходи щодо надання первинним, територіальним організаціям Профспілки методичної, інформаційної, правової та іншої допомоги;

21)      затверджує символіку Профспілки;

22)      встановлює відзнаки Профспілки, затверджує положення про них;

23)      здійснює інші повноваження за рішеннями з'їзду.

94.       Центральний комітет Профспілки може делегувати окремі свої повноваження Президії, Голові Профспілки, крім повноважень, делегованих йому з'їздом.

95.       Для виконання своїх статутних завдань Центральний комітет утворює постійні та тимчасові комісії.

96.       У період між засіданнями Центрального комітету Профспілки поточну роботу проводить Президія, яка підзвітна та підконтрольна Центральному комітетові.

До складу Президії за посадою входять Голова Профспілки, його заступник, голови республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки.

97.       Засідання Президії проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал за рішенням Голови Профспілки за власною ініціативою або на вимогу не менш як однієї третини членів Президії.

98.       Повноваження Президії Профспілки:

1)        організовує діяльність Профспілки в період між засіданнями Центрального комітету, координує роботу організацій Профспілки, спрямовану на виконання цього Статуту, рішень з'їзду, Центрального комітету Профспілки;

2)        скликає засідання Центрального комітету, вносить пропозиції щодо дати його проведення і порядку денного;

3)        вносить пропозиції для розгляду Центральним комітетом, з'їздом Профспілки;

4)        визначає основні положення та порядок укладення галузевої угоди, інших угод (договорів), дає доручення щодо їх підписання та заслуховує інформацію про їх виконання;

5)        веде господарську й фінансову діяльність, розпоряджається коштами Профспілки відповідно до затвердженого кошторису;

6)        контролює своєчасність і повноту надходження відрахувань від членських внесків до Профспілки;

7)        приймає рішення щодо списання, передачі, перерозподілу, обміну, здачі в оренду, реалізації профспілкового майна;

8)        скасовує розпорядження Голови Профспілки, рішення Виборних органів нижчестоящих організацій Профспілки, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки, рішенням вищестоящих Виборних органів;

9)        організовує і проводить навчання, підготовку, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;

10)      за поданням Голови Профспілки розглядає і затверджує граничну чисельність та структуру виконавчого апарату Профспілки у межах бюджетних асигнувань;

11)      приймає рішення щодо нагородження відзнаками членів Профспілки, подає клопотання про нагородження членів Профспілки державними нагородами і присвоєння їм почесних звань, нагородження відзнаками профоб'єднань, до складу яких входить Профспілка;

12)      затверджує зразки печаток, штампів, бланків Профспілки;

13)      організовує облік організацій Профспілки;

14)      приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;

15)      приймає звернення і заяви до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

16)      виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з'їзду або Центрального комітету Профспілки.

99.       Вищою посадовою особою Профспілки є Голова Профспілки, який, як правило, має повну вищу медичну освіту за напрямком підготовки - медицина та досвід профспілкової роботи в Виборних органах Профспілки, організації Профспілки не менше п'яти років.

100.     Голова Профспілки обирається з'їздом терміном на п'ять років та є підзвітний з'їзду, а в період між з'їздами - Центральному комітетові, Президії.

101.     Повноваження Голови Профспілки:

1)        організовує діяльність Профспілки на виконання програмних завдань, Статуту Профспілки, рішень з'їздів, Центрального комітету та Президії;

2)        представляє Профспілку без довіреності в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, судових органах, організацій роботодавців, їх об'єднаннях, міжнародних та інших громадських об'єднаннях;

3)        у разі необхідності звертається до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

4)        скликає Президію, Центральний комітет Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів на з'їзд, засідання Центрального комітету і Президії Профспілки;

5)        головує на засіданнях виборних органів, підписує їх рішення;

6)        організовує роботу виконавчого апарату Профспілки, приймає та звільняє працівників відповідно до трудового законодавства, визначає функціональні обов'язки працівників та несе відповідальність за ефективність роботи виконавчого апарату Профспілки. Укладає колективний договір відповідно до законодавства України;

7)        розпоряджається коштами Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та кошторисами;

8)        здійснює контроль за використанням майна Профспілки, діяльністю підприємств, установ і організацій, створених Профспілкою, вносить пропозиції Президії щодо призначення та звільнення їх керівників;

9)        за рішенням Президії укладає господарські угоди щодо відчуження майна Профспілки чи його придбання, передачі в заставу та довгострокову оренду. Укладає цивільно-правові та господарські договори, організовує контроль за їх виконанням, видає довіреності;

10)      веде особистий прийом членів Профспілки;

11)      розглядає заяви та скарги членів Профспілки і приймає відповідні рішення;

12)      у межах своїх повноважень видає розпорядження;

13)      виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з'їзду, Центрального комітету або Президії.

102.     За відсутності Голови Профспілки, його функції виконує заступиш голови Профспілки або інша уповноважена особа, яку визначає Президія.

103.     Звільнення Голови Профспілки у зв'язку із закінченням термінії повноважень, за порушення норм Статуту Профспілки, неналежне виконанні посадових обов'язків здійснюється відповідно до норм трудового законодавстві за рішенням З'їзду.

Звільнення Голови Профспілки за власним бажанням, з інших підстав, передбачених трудовим законодавством здійснюється за рішенням Президії.

У цих випадках вибори Голови Профспілки проводяться Центральний комітетом на строк до наступного З'їзду.

VIII. Кошти, майно і порядок здійснення фінансової та господарської діяльності

104.     Профспілка має повну фінансову самостійність, є власником коштів та іншого майна, необхідного для здійснення статутної діяльності.

105.     Профспілка може мати у власності земельні ділянки, будинки і споруди, транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, санаторно-курортні, туристські, спортивні та інші заклади, а також кошти, ціні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Профспілки.

106.     Джерелами формування майна, в тому числі коштів, Профспілки, організації Профспілки є:

1)        щомісячні внески членів Профспілки;

2)        безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування і пасив доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);

3)        відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями і культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

4)        вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілкової організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договор (угоди), відповідно до статей 42 і 43 Закону України «Про професійні спілки,' права та гарантії діяльності»;

5)        інші надходження, не заборонені законодавством, в тому числі:

 • часткова оплата вартості путівки на оздоровлення в санаторно-курортні оздоровчих закладах членів Профспілки та членів їх родин;
 • часткова оплата вартості путівки на туристичні подорожі, екскурсії;
 • дольова участь або повне фінансування спільних заходів (нарад навчання-семінари, конференції, з'їзд та інші заходи);
 • відшкодування витрат за проживання та харчування в готелі членів Президії, Центрального комітету а також членів Профспілки, які беруть участь у даному заході;
 • фінансування статутної діяльності первинних профспілкових організацій та територіальних організацій Профспілки;
 • безкоштовна передача основних засобів;
 • відшкодування витрат на відрядження;
 • грошова винагорода.

107. Щомісячні членські внески встановлюються у розмірі:

 • 1% від розміру місячної заробітної плати, нарахованої працівнику - для працюючих членів Профспілки;
 • 0,5 % від законодавчо встановленого мінімального розміру стипендії - для студентів та учнів;
 • 0,1 % від мінімального розміру пенсії за віком - для непрацюючих пенсіонерів.

Розмір внесків для членів Профспілки, що припинили роботу з поважних причин, передбачених законодавством України, тимчасово втратили роботу у зв'язку зі скороченням штатів чи ліквідацією Закладу, непрацюючих пенсіонерів Виборний орган первинної профспілкової організації визначає самостійно, але не більше 0,5 % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Членські профспілкові внески не сплачуються з сум оплати листка непрацездатності, матеріальної допомоги, разової премії.

Порядок сплати членських внесків визначає первинна профспілкова організація.

108.     Для проведення загальнопрофспілкових заходів, здійснення статутної діяльності організацій Профспілки первинні профспілкові організації перераховують до вищестоящих Виборних органів організацій Профспілки не менше 30 відсотків відрахувань від профспілкових внесків.

109.     Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації здійснюють відрахування від профспілкових внесків на статутну діяльність Профспілки в розмірі трьох відсотків від загальної суми зібраних профспілкових внесків.

110.     Діяльність, створених первинними профспілковими організаціями, районних, міських організацій, фінансується додатково первинними профспілковими організаціями у розмірі не менше 20 відсотків від зібраних профспілкових внесків.

111.     Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в установленому розмірі профспілкових внесків протягом більш як три місяці, може бути позбавленою права на захист інтересів членів Профспілкою, яких вона об'єднує, Виборним органом Профспілки чи територіальної організації Профспілки на період до погашення заборгованості.

Представники цих організацій позбавляються права голосу на засіданнях вищестоящих виборних органів за рішенням цих органів.

112. Кошти Профспілки можуть використовуватися згідно із затвердженими щорічно кошторисами відповідних виборних органів Профспілки, організацій Профспілки на:

1)        Організацію і проведення зборів, конференцій, з'їздів, форумів, засідань виборних органів Профспілки, організацій Профспілки, семінарів, нарад, «круглих столів» тощо.

2)        Навчання, підготовку та перепідготовку профспілкових кадрів та профспілкового активу.

3)        Роботу щодо ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод, контролю за їх виконанням.

4)        Надання правової допомоги членам Профспілки.

5)        Організацію та проведення колективних, масових заходів Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки (збори, мітинги, пікетування, походи, демонстрації, страйки).

6)        Програми роботи з молоддю.

7)        Міжнародну роботу (відшкодування витрат на відрядження профспілковим кадрам та профспілковому активу, які приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах та інших заходах; представницькі витрати на прийом та обслуговування іноземних делегацій; оплата праці перекладачів; придбання сувенірної продукції; транспортні витрати тощо; відрахування членських профспілкових внесків міжнародним профспілковим об'єднанням і організаціям тощо).

8)        Часткову компенсацію закладам охорони здоров'я вартості платних послуг з лікування членів Профспілки та членів їх родин, виходячи із фінансових можливостей.

9)        Придбання (реалізація) дитячих путівок до дитячих оздоровчих закладів; оздоровлення в санаторно-курортних, оздоровчих закладах тощо членів Профспілки та членів їх родин; придбання путівок на туристичні подорожі, екскурсії.

10)      Витрати на утримання дитячого оздоровчого закладу, що знаходиться на балансі профспілкової організації (благоустрій території, утримання приміщень, обладнання, комунальні послуги, зв'язок, банківські витрати, друкування бланків путівок, витрати на навчання матросів-рятувальників, пожежне страхування, витрати на страхування дітей, відрядження, витрати на придбання матеріалів, основних засобів, витрати на обслуговування комп'ютерної техніки і комп'ютерних програм, витрати на харчування, медичне та культурне обслуговування тощо).

11)      Організацію та проведення урочистих заходів (з нагоди загальнодержавних і професійних свят, ушанування ветеранів війн, ветеранів Чорнобиля, ветеранів праці, династій медичних працівників, проведення телевізійних марафонів, відзначення ювілейних дат, інші урочисті події).

12)      Культурно-масову роботу Профспілки, її організацій (організація та проведення фестивалів, конкурсів; придбання пам'ятних подарунків учасникам та переможцям; виготовлення друкованої продукції для забезпечення культурно-масових заходів, новорічно-різдвяних свят, придбання новорічних подарунків, квитків на новорічно-різдвяні заходи; оренду приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів для організації масових культурно- мистецьких заходів; придбання музичних інструментів та сценічних костюмів для гуртків аматорської художньої самодіяльності та клубів; оплата послуг акторів, режисерів, членів журі, кінооператорів для організації та проведення свят; придбання квитків на видавницькі заходи, придбання квітів, вінків тощо).

13)      Фізкультурну роботу Профспілки, її організацій (проведення спартакіади, чемпіонатів, турнірів, змагань з окремих видів спорту тощо; фінансування спортивних товариств; компенсацію витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю; користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами; придбання спортивної форми, оплата харчування, проживання та транспортних послуг учасників спортивно- масових заходів, оплата праці судців, медичного та обслуговуючого персоналу; придбання нагородної атрибутики (кубків, медалей, дипломів, цінних призів тощо) для відзначення переможців та учасників змагань; виготовлення друкованої продукції для забезпечення спортивних заходів тощо).

14)      Заходи соціального захисту працівників виконавчих апаратів Виборних органів.

15)      Матеріальне стимулювання працівників виконавчих апаратів Виборних органів та профспілкового активу.

16)      Надання членам Профспілки виплат чи відшкодувань, цільової та нецільової благодійної допомоги, заохочень, винагород, в тому числі у негрошовій формі: знаки, почесні грамоти, медалі, дипломи, подяки, квіти, сувеніри, призи, цінні подарунки надання грошової допомоги на поховання, відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов'язаних із похованням тощо.

17)      Надання безпроцентних позик.

18)      Інформаційно-видавничу діяльність, друкування методичних та інформаційних матеріалів.

19)      Здійснення заходів по контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

20)      Передплату та придбання періодичних видань та літератури.

21)      Організаційні витрати для забезпечення діяльності виборних органів Профспілки, її організацій (канцелярські, поштові, транспортно-експедиторські послуги, друкарські витрати, виготовлення корпоративної атрибутики тощо).

22)      Адміністративно-господарські витрати виборних органів Профспілки, її організацій, в тому числі на оплату праці працівників виконавчих апаратів цих органів (основна, додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) з нарахуваннями; винагороди за цивільно-правовими договорами; службові відрядження; витрати по утриманню транспортних засобів; медичне страхування профспілкових кадрів; відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов'язаних із похованням; оплата банківських послуг; нотаріальні і аудиторські послуги; сплата судових зборів, відшкодування витрат представнику в суді, оренда, утримання та ремонт службових приміщень; експлуатаційні та комунальні послуги; послуги усіх видів зв'язку, Інтернету, придбання комп'ютерних програм, антивірусних програм, запуск та підтримка Веб-сайтів; страхування майнових інтересів; представницькі витрати; придбання та обслуговування обладнання й інвентарю, організаційної і побутової техніки, меблів, транспортних засобів; списання дебіторської та кредиторської заборгованості, списання необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів) тощо.

23)      Надання поворотної, безповоротної фінансової допомоги та цільового фінансування організаціям Профспілки.

24)      Формування страйкового, навчального, інформаційного та інших фондів.

25)      Надання благодійним фондам фінансової допомоги, як в грошовій, так і в натуральній формі.

26)      Придбання необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів тощо).

27)      Безкоштовна передача необоротних активів (основних засобів, малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів тощо).

28)      Надання цільової та нецільової благодійної, матеріальної допомоги учасникам зони АТО та бойових дій з числа працівників закладів охорони здоров'я та членів їх сімей; військовим частинам, добровольчим територіальним об'єднанням оборони, волонтерським організаціям; придбання медичних препаратів для військових зони АТО.

29)      Оплата оренди землі.

30)      Відрахування від профспілкових внесків.

31)      Забезпечення інших напрямків статутної діяльності Профспілки, її організацій.

113.     З метою реалізації статутних завдань Профспілка може вести необхідну господарську й фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, формування відповідних профспілкових фондів.

114.     Кошти і майно Профспілки та її організацій є їх власністю.

Профспілка та її організації є неприбутковими організаціями та відповідно не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до положень податкового законодавства України.

Доходи (прибутки) Профспілки, організацій Профспілки або їх частини не підлягають розподілу серед її членів (засновників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки та інших пов'язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Профспілки та її організацій використовуються виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Профспілки.

115.     Профспілка та її організації володіють, користуються, розпоряджаються належним їм майном на підставі рішень Виборних органів.

Профспілка за рішенням Виборних органів може передавати в оперативне управління первинним профспілковим організаціям і територіальним організаціям Профспілки майно, яке перебуває в її власності.

Позбавлення права власності Профспілки, а також права володіння та користування майном, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

116.     Кошти від реалізації майна Профспілки спрямовуються на відновлення та розвиток об'єктів власності Профспілки, виконання статутних завдань.

117.     Профспілка, її республіканська, обласні, Київська та Севастопольська організації сплачують членські внески на статутну діяльність об'єднань профспілок, до яких вони входять, у розмірах і порядку, визначених статутами цих об'єднань.

118.     Профспілка та її Виборні органи не несуть відповідальності за зобов'язання членів Профспілки, а члени Профспілки не несуть відповідальності за зобов'язаннями Профспілки та її Виборних органів.

У Профспілці, організаціях Профспілки відсутні вигодоодержувачі та кінцеві бенефіціарні власники (контролери).

IX. Постійні комісії Профспілки, організацій Профспілки

119.     Ревізійна комісія Профспілки, організації Профспілки обирається зборами, конференцією, з'їздом у складі голови та членів Ревізійної комісії терміном на 5 років і підзвітна органам, що їх обрали.

Якщо в нечисленних первинних профспілкових організаціях не обрано Ревізійну комісію, її функції здійснює Ревізійна комісія вищестоящої організації Профспілки.

120.     Повноваження і порядок роботи Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію Профспілки, організації Профспілки, яке затверджується з'їздом.

121.     Члени виборних органів Профспілки, організацій Профспілки не можуть бути членами відповідної Ревізійної комісії.

122.     Мандатна комісія Профспілки, організації Профспілки обирається одночасно з відповідними виборними органами Профспілки, організації Профспілки на з'їзді, конференції у складі голови та членів Мандатної комісії на той же строк повноважень і підзвітна органам, які їх обрали. Повноваження й порядок роботи комісії визначаються Положенням про Мандатну комісію Профспілки, організації Профспілки, яке затверджується з'їздом.

X. Припинення Профспілки

123.     Профспілка може припинити свою діяльність у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском) згідно з діючим законодавством України.

124.     Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Профспілки приймає з'їзд, і воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 делегатів з'їзду за наявності кворуму.

125.     З'їзд приймає рішення про передачу майна та коштів, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету; призначає ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до законодавства та рішень з'їзду.

126.     Припинення чи заборона діяльності Профспілки з інших підстав (примусовий розпуск) можуть здійснюватися лише за рішенням суду відповідно до законодавства. У цьому випадку скликається позачерговий з'їзд Профспілки.

XI. Прикінцеві положення

127.     Цей Статут набирає чинності з дня його затвердження з'їздом.

128.     Зміни та доповнення до Статуту Профспілки вносяться за рішенням з'їзду, Центрального комітету Профспілки в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту їх затвердження з'їздом чи Центральним комітетом Профспілки.

129.     З питань, які не регламентовані цим Статутом, Центральний комітет приймає окремі рішення.

12:17
758
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...