Регламент Ради Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

Додаток

до постанови Ради Профспілки

від 29.06.2023 № Р8-3зг/3

 

Регламент

Ради Професійної спілки працівників 

охорони здоров’я України

Загальні положення

1. Регламент Ради Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Ради Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Рада), скликання її засідань, підготовки і розгляду нею питань, ухвалення рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок проведення засідань Ради, порядок формування та організації роботи постійних та тимчасових комісій та інші процедури, що випливають з повноважень Ради, встановлених Статутом Професійної спілки працівників охорони здоров’я України (далі – Статут). 

2. Загальний  склад Ради, її повноваження, терміни проведення її засідань, їх правомочність та правомочність прийнятих нею рішень визначається Статутом.

Персональний склад Ради визначається з’їздом Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

3. Робота Ради складається із власне засідань Ради (відкритих чи закритих), що передбачає фізичну присутність членів Ради в одному місці для обговорення та ухвалення рішень з питань порядку денного засідання, засідань постійних та тимчасових комісій, що проводяться в період між засіданнями Ради, роботи членів Ради в комісіях та з членами Профспілки.

На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або у разі загрози військового, техногенного, природного  чи іншого характеру засідання Ради можуть також проводитися у режимі:

1) відеоконференції (за умови можливості бачити і чути всіх учасників засідання);

2) заочної участі, коли члени Ради особисто, але кожний окремо, розглядають проєкти рішень Ради.

4. Реєстрація членів Ради та інших учасників пленарного засідання розпочинається за 30 хвилин та закінчується за 10 хвилин до початку засідання.

Реєстрація членів Ради на засіданні, що проходить в режимі відеоконференції, проводиться під час його відкриття.

Реєстрацію членів Ради та інших учасників засідання проводить Оргвідділ.

Дані реєстрації є підставою для підтвердження  правомочності засідання Ради.

Правомочність засідання Ради, що проводиться в режимі заочної участі визначається відділом організаційно-інформаційної роботи виконавчого апарату Профспілки (далі – Оргвідділ) після отримання матеріалів від членів Ради.

За пропозицією членів Ради або лічильної комісії, обраної на цьому засіданні Ради, наявність кворуму на засіданні може бути перевірена в будь-який час за рішенням Ради.

5. Засідання Ради, його робочих органів є відкритими і гласними.

6. Відкритість засідання Ради забезпечується за участі в ньому на запрошення Голови Профспілки з його власної ініціативи або за поданням заступника  Голови Профспілки та керівників структурних підрозділів виконавчого апарату Профспілки, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників профспілок та їх об’єднань, керівників громадських об’єднань, профспілкових працівників й профспілкового активу. 

В засіданні Ради з правом дорадчого голосу бере участь голова Ревізійної комісії Профспілки.

Список запрошених на засідання Ради формує Оргвідділ. 

7. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом публікації в профспілкових, інших засобах масової інформації  рішення про скликання засідання Ради, звіту про її засідання та запрошенням на засідання представників засобів масової інформації.

8. Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується також через повноцінну і безперебійну роботу офіційного сайту Профспілки.

Функціонування сайту Профспілки здійснюється згідно із вимогами законодавства України та на підставі Положення про веб-сайт, що затверджується Виконавчим комітетом Профспілки. 

9. Представники засобів масової інформації беруть участь у засіданні Ради після попередньої акредитації, яку проводить Оргвідділ не пізніше ніж за один день до дати засідання. 

Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. 

Пресреліз засідання Ради для представників засобів масової інформації готує та розповсюджує Оргвідділ.

10. Про присутність на засіданні Ради запрошених осіб Голова Профспілки інформує членів Ради під час відкриття засідання.

11. За рішенням Ради, яке ухвалюється після скороченого обговорення більшістю голосів членів Ради від загального складу Ради, можуть проводитися її закриті засідання з конкретно визначених питань. 

У закритому засіданні Ради мають право бути присутніми особи, які визначені Радою.  

Наприкінці закритого засідання Рада приймає рішення щодо розповсюдження матеріалів цього засідання.

12. Вхід до зали засідань проводиться під час пред’явлення картки для голосування, отриманої в процесі реєстрації, запрошення, акредитаційного посвідчення  або службової перепустки, та документа, що посвідчує особу. 13. Дотримання вимог Регламенту є обов’язковим для всіх членів Ради, осіб, які беруть участь в підготовці питань на її засідання,  та осіб, які беруть участь в її засіданні.

Права члена Ради

14. Член Ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та комісії Ради, до складу якої він входить. Член Ради набуває право ухвального голосу з моменту ухвалення рішення щодо включення його до складу Ради.

Член Ради, який не входить до комісії Ради, може брати участь в її роботі з правом дорадчого голосу.

15. Член Ради має право:

1. Обирати і бути обраним до складу комісій Ради,  робочих органів засідання Ради.

2. Пропонувати питання для  розгляду на засіданні Ради, комісії Ради. 

3. Вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідання Ради, комісій Ради, порядку розгляду питань, що обговорюються та їх суті.

4. Вносити на розгляд Ради, комісії Ради проєкти рішень із питань, що належать до їх відання, поправки до них.

5. Брати участь у обговоренні питань порядку денного засідання Ради, комісії Ради, ставити питання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні.

6. Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати довідки.

7. Ознайомлюватися з текстом протоколів засідань Ради Профспілки.

16. Член Ради може передавати головуючому на засіданні Ради тексти свого неоголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради.

Обов’язки члена Ради

17. Член Ради зобов’язаний:

1. Дотримуватися Статуту Профспілки та цього Регламенту.

2. Брати участь у засіданні Ради, постійної та інших комісій Ради, а також у роботі робочих груп, до складу яких його обрано.

3. Виконувати доручення Ради та Голови Профспілки, інформувати їх про виконання доручень.

4. Входити до складу однієї з  постійних комісій Ради.

5. Повідомляти Оргвідділ щодо неможливості бути присутнім на засіданні.

Комісії  Ради Профспілки

18. Рада Профспілки утворює постійні та тимчасові комісії.

Функціональна спрямованість і порядок організації роботи комісій визначаються окремим положенням, що затверджується Радою.

19. Постійні комісії Ради обираються із числа членів Ради на першому засіданні Ради на строк її повноважень у складі голови, заступників голови та членів комісії за поданням Голови Профспілки та за згодою членів Ради. 

20. Загальний склад комісії визначається Радою, але не менше п’яти осіб в кожній комісії.

У разі необхідності Радою може бути змінено загальний склад комісії та переобрано її персональний склад.

21. Тимчасова комісія створюється Радою для попереднього розгляду конкретно визначеного Радою питання або для здійснення контролю за виконанням конкретно визначеного питання.

22. Повноваження тимчасової комісії Ради припиняється з моменту ухвалення Радою остаточного рішення щодо роботи цієї комісії, а також у разі закінчення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

23. У разі ухвалення рішення з питання, що вивчала постійна чи тимчасова комісія, їх рішення беруться за основу.

Порядок скликання засідань Ради,

підготовки документів, що вносяться на її розгляд

24. Основною формою роботи Ради є засідання Ради та засідання постійних комісій Ради, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи Ради.

Засідання Ради  можуть проводитися у режимі:

1) очної участі, що передбачає безпосередню особисту присутність членів Ради на засіданні;

2) відеоконференції за умови можливості бачити і чути всіх учасників засідання;

3) заочної участі, коли члени Ради особисто, але кожний окремо, розглядають проєкти рішень Ради.

25. Відповідно до Статуту Профспілки засідання Ради скликається Виконавчим комітетом Профспілки (далі – Виконком).

У постанові Виконкому зазначаються дата, час, місце  і форма проведення засідання Ради, проєкт порядку денного засідання, доповідачі (співдоповідачі) та відповідальні за підготовку проєктів документів з кожного питання.

26. У разі проведення засідання Ради в режимі очної участі членам Ради Оргвідділом надсилається за підписом Голови Профспілки або особи, яка виконує його обов’язки, лист-запрошення не пізніше ніж за п'ятнадцять календарних днів до дати проведення засідання Ради.

У листі, окрім відомостей, зазначених в пункті 25 цього Регламенту, повідомляється про час і місце реєстрації та інші дані інформаційно-довідкового характеру.

27. Проєкт порядку денного засідання Ради формується Оргвідділом на підставі плану роботи Ради, пропозицій організацій Профспілки, постійних комісій Ради, членів Ради, Ревізійної комісій, Молодіжної Ради Профспілки, структурних підрозділів виконавчого апарату Профспілки.

28. Проєкти рішень Ради та інші матеріали (пояснювальна або доповідна записка, порівняльна таблиця тощо), що заплановано винести на розгляд Ради, подаються виконавцями до Оргвідділу в друкованій або електронній формах не пізніше ніж за десять календарних днів до засідання Ради, крім випадків розгляду термінових або наперед не визначених питань.      

До підготовки матеріалів на засідання Ради можуть  залучатися постійні комісії Ради Профспілки, а також тимчасові робочі групи, що  можуть створюватися розпорядженням Голови Профспілки.

29. Проєкт рішення повинен мати заголовок,  що коротко і точно відображає їх зміст, констатуючу і розпорядчу частини, може мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета прийняття відповідного рішення.

  У розпорядчій частині містяться висновки, пропозиції, прохання, конкретні змістові заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконання рішення в цілому, обумовлюються форми та способи контролю.

30. Проєкти рішень повинні бути лаконічними і не перевищувати за обсягом 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту 14, інтервал - 0.

31. Підготовлені, відповідно до Інструкції із організації діловодства та архівного зберігання документів у Професійній спілці працівників охорони здоров’я України (далі – Інструкція), проєкти постанов Ради та додатки до них візуються  відповідним керівником структурного підрозділу виконавчого апарату Профспілки, заступником Голови Профспілки.

Проєкти рішень з питань правового характеру, в обов’язковому порядку візуються завідувачем відділу правової роботи, а з фінансових питань – головним бухгалтером виконавчого апарату Профспілки.

Якщо до підготовки питання на засідання Ради залучалась постійна комісія Ради або спеціально створена комісія чи робоча група, то проєкти документів в обов’язковому порядку візуються керівниками цих комісій.

Проєкти постанов з питань, що вносяться на розгляд засідання Ради Ревізійною, Мандатною комісією, Молодіжною Радою, візуються головами цих комісій та ради, членами Ради – особисто ними. 

За наявності зауважень до проєкту документа вони викладаються на окремому аркуші, про що на проєкті робиться відповідна відмітка.

32. Проєкти постанов та додатки до них не пізніше ніж за десять календарних днів до засідання Ради передаються в Оргвідділ, який не пізніше ніж за сім календарних днів до засідання надсилає їх членам Ради та голові Ревізійної комісії.

33. Члени Ради не пізніше ніж за три календарні  дні до засідання Ради надсилають  Оргвідділу свої пропозиції і зауваження у письмовій формі до запропонованих проєктів документів або альтернативні проєкти постанов Ради, що не забороняє їм вносити письмові пропозиції і зауваження до запропонованих проєктів документів безпосередньо і на засіданні Ради.

34. Оргвідділ передає отримані пропозиції та зауваження відповідальним за підготовку питання на засідання Ради, які готують висновки у формі порівняльних таблиць щодо врахування чи відхилення запропонованих змін і доповнень до проєктів документів.

Члени Ради мають право завчасно та безперешкодно ознайомлюватися до засідання Ради з матеріалами, на підставі яких робились певні висновки, що містяться в проєктах документів засідання Ради. 

35. У випадку виникнення питання, не передбаченого проєктом порядку денного засідання Ради, воно може бути внесеним до розгляду за рішенням Ради. При цьому порядок підготовки проєкту постанови, подання пропозицій і поправок до неї визначається Радою під час  затвердження порядку денного засідання.

Попереднє обговорення проєктів рішень

36. Завідувач Оргвідділу  через секретарів відповідних комісій Ради забезпечує попереднє обговорення проєктів рішень Ради комісіями Ради.

37. Узагальнення зауважень та пропозицій до проєктів рішень, вироблення кінцевої редакції покладається на виконавчий апарат Профспілки. 

38. Зауваження, поправки та пропозиції зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на засіданні Ради.

Порядок проведення засідань Ради

39. Засідання Ради в  проводяться відкрито.

В окремих випадках засідання Ради в режимі  очної участі (або обговорення окремих питань) може бути закритим.

Рішення з цього питання приймається двома третинами голосів від складу присутніх членів Ради за наявності кворуму.

40. Засідання Ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради від загального складу Ради. 

Реєстрація членів Ради проводиться Оргвідділом перед кожним засіданням Ради в режимі очної участі чи в режимі відеоконференції.

41. Якщо відкриття засідання Ради в режимі очної участі чи в режимі відеоконференції  неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості членів Ради, Голова Профспілки або особа, яка виконує його обов’язки, відкладає відкриття засідання Ради на одну годину або закриває засідання Ради.

  42. Засідання Ради відкриває Голова Профспілки або особа, яка виконує його обов’язки. 

43. Під час відкриття засідання Ради Голова Профспілки або особа, яка виконує його обов’язки, інформує учасників засідання про:

1) загальну кількість членів Ради;

2) кількість членів Ради, присутність яких необхідна для кворуму;

3) кількість членів Ради, які зареєструвались на час відкриття засідання Ради.

44. У разі змін у складі Ради на початку засідання в режимі очної участі чи в режимі відеоконференції заслуховується повідомлення Мандатної комісії щодо припинення повноважень членів Ради та виведенням їх із складу Ради і визнання повноважень нових членів Ради та введенням їх до складу Ради, про що приймається відповідне рішення.

45. Після відкриття засідання Ради Голова Профспілки або особа, яка виконує його обов’язки, вносить від імені Виконавчого комітету Профспілки  на розгляд Ради пропозиції щодо порядку денного засідання Ради, персонального складу робочих органів засідання Ради (робочої президії, лічильної комісії, секретаріату, редакційних комісій тощо), проводить відкрите голосування з цих питань.

Рішення з питань обрання робочих органів  засідання Ради можуть прийматися без обговорення і постановами не оформлятися.

46. Керує роботою засідання Ради робоча президія. До робочої президії засідання Ради можуть запрошуватись, за згодою членів Ради, особи, які запрошені на це засідання.

47. Головує на засіданні Ради, за дорученням членів робочої президії, один із членів робочої президії (далі – Головуючий). 

48. У разі проведення засідання Ради в режимах відеоконференції та заочної участі робочі органи засідання не обираються. 

49. Веде та закриває засідання Ради в режимі відеоконференції Голова Профспілки. 

50. Підрахунок голосів під час голосування проводить завідувач Оргвідділу або особа, яка виконує його повноваження.

51. Для доповіді, як правило, надається час до 20 хвилин, співдоповіді - до 10 хвилин, заключного слова - до 5 хвилин, для виступів - до 7 хвилин, повторних виступів та виступів у процесі постатейного обговорення проєктів документів - до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування,  довідок - до 2 хвилин.

Процедурним вважається питання, що стосується порядку та способу розгляду питання на засіданні Ради.

52. Член Ради, який виступає від мікрофона в залі, перед початком виступу повинен назвати своє ім’я, прізвище та організацію, яку він представляє. 

53. З одного й того ж питання член Ради може виступити одноразово. Слово для повторного виступу може надаватися в тому разі, коли з цього питання виступили інші члени Ради, які записалися на виступ.

54. Після завершення обговорення питання порядку денного й оголошення переходу до голосування слово може надаватися лише для внесення пропозицій з мотивів голосування.

55. Головуючий на засіданні:

1) веде та закриває засідання, оголошує перерви в його роботі;

2) вносить на обговорення проєкти постанов та інших документів, оголошує повну назву питання, списки осіб, які записалися для виступу та надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

3) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

4) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні, вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

5) робить попередження промовцеві в разі вживання ним образливих висловлювань чи перевищення часу, відведеного для виступу, або виступу не з тих питань, з яких надано слово. Якщо промовець ігнорує попередження, головуючий може поставити на голосування Ради питання про позбавлення промовця права виступу на цьому засіданні.

56. Якщо промовець у доповіді, співдоповіді, виступі, інформації припустився явної помилки або перекручування фактів, Головуючий особисто або на прохання члена Ради, секретаріату або редакційної комісії цього засідання зобов’язаний надати їм слово для довідки (спростування).

57. На час виступу Головуючого на засіданні з доповіддю, співдоповіддю або в обговоренні, а також під час розгляду питання щодо самого Головуючого ведення засідання доручається іншому члену робочої президії засідання за згодою її членів.

58. Запрошеним на засідання Ради слово для виступу надається за згодою членів Ради.

59. У ході засідання Ради затверджена послідовність розгляду питань за рішенням Ради може бути змінена, а самі питання порядку денного за рішенням Ради – відкладатись, зніматись з обговорення тощо.

Організація розгляду питань на засіданні Ради

60. Організація розгляду питання на засіданні Ради включає:

1) доповідь або повідомлення, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь (у разі необхідності), запитання співдоповідачеві і відповіді на них;

3) виступи членів Ради та інших учасників засідання;

4) оголошення Головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, хто записався на виступ і не виступив;

5) заключне слово доповідача і співдоповідача;

6) виступ голови або іншого представника редакційної комісії, утвореної для підготовки проєкту постанови з обговорюваного питання;

7) оголошення Головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;

8) оголошення про перехід до голосування та визначення форми голосування;

9) прийняття рішення.

61. У разі припинення обговорення питання порядку денного у зв’язку з закінченням відведеного для цього часу Головуючий пропонує учасникам засідання, які не виступили, передати тексти їхніх виступів до робочої президії чи секретаріату для подальшого долучення цих текстів до протоколу засідання Ради.

62. Член Ради може письмово (за своїм підписом) подати на ім’я Головуючого на засіданні свою окрему думку щодо прийнятого на поточному засіданні рішення. Окрема думка, подана під час засідання Ради, на якому приймалося рішення, оголошується на засіданні і вноситься до протоколу.

63. Рішення Ради можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів Ради.

Прийняття рішень та організація голосування

64. Відповідно до Статуту Профспілки рішення Ради вважаються ухваленими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради за наявності кворуму під час прийняття відповідних рішень, за винятком рішень про внесення змін до Статуту Профспілки, для прийняття яких потрібно не менше двох третіх голосів.

65. Рада приймає рішення у формі:

постанови – рішення Ради, прийняте у межах її компетенції для досягнення певної цілі;

доручення – рішення Ради, що стосується Виконавчого комітету Ради, виборного органу організації Профспілки, голови, заступника голови Профспілки, організації Профспілки і містить зобов’язання до певних дій;

звернення – рішення Ради зверненого до непідпорядкованих Раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

заяви – рішення Ради, що містить в собі виявлення позиції Ради з певних питань; 

процедурного рішення – рішення, прийняте Радою з процедурних питань;

протокольного рішення.

66. За результати розгляду питання порядку денного Рада може приймати такі рішення:

зняття з розгляду питання порядку денного;

відхилення проєкту рішення як такого, що не набрав необхідної кількості голосів;

передачу проєкту рішення на доопрацювання чи відкладення для додаткового вивчення із встановленням строків;

прийняття проєкту рішення за основу;

обговорення і ухвалення проєкту рішення постатейно та в цілому. 

67. Форму голосування з кожного питання порядку денного (відкрите чи таємне) засідання визначає Рада перед початком голосування. 

Голосування у разі проведення засідання Рада в режимі відеоконференції та заочної участі проводиться в формі відкритого голосування.

68. Голосування на засіданні Ради здійснюється членами Ради у ході відкритого голосування особисто шляхом підняття рук або карточок для голосування та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Таємне голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів без ідентифікації члена Ради, який заповнив цей бюлетень, у порядку, встановленому цим Регламентом.

 Голосування під час проведення засідання Ради у режимі відеоконференції проводиться шляхом особистого висловлювання членами Ради своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Під час  проведення засідання Ради у формі заочної участі член Ради голосує шляхом надання свого волевиявлення у письмовій формі з кожного питання порядку денного. У разі, коли до проєктів документів з окремих питань порядку денного членами Ради були внесені правки, вони узагальнюються структурним підрозділом виконавчого апарату, до повноважень якого належить це питання, у вигляді порівняльної таблиці та направляються відповідній постійній комісії Ради. Порівняльна таблиця із висновками постійної комісії направляється Оргвідділом на розгляд членів Ради для прийняття остаточного рішення.

69. Перед кожним відкритим голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, повідомляє кількість голосів, необхідну для прийняття рішення, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

70. У разі коли до проєктів документів членами Ради вносились правки, голова редакційної комісії засідання Ради перед розглядом цього проєкту інформує про їх підтримання чи відхилення.

У випадку коли редакційна комісія не підтримала правку члена Ради до проєкту документа, він має право наполягати на її голосуванні та на виступі для аргументації своєї пропозиції. На голосування першою вноситься пропозиція редакційної комісії.

71. Якщо у режимі відкритої форми голосування за оголошену правку чи пропозицію голосує явна більшість членів Ради, голова Лічильної комісії може 

внести пропозицію щодо проведення голосування без точного підрахунку голосів, поданих «за». При цьому підраховуються лише голоси, подані проти, та тих членів Ради, хто утримався.

72. Після оголошення головуючим початку відкритого голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

73. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається до бюлетеня має бути зрозумілим та сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чіткою, однозначною та не допускала її неоднакового тлумачення.

74. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає зареєстрованій чисельності членів Ради, виготовляються Лічильною комісією за встановленою рішенням Ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати жодних позначок.

75. Час, місце і порядок голосування визначаються Лічильною комісією, про що голова (представник) Лічильної комісії повідомляє членам Ради.

76. Лічильна комісія перед початком таємного голосування перевіряє наявність кабін і опечатує скриньки для голосування.

77. Кожному членові Ради видається один бюлетень з кожного питання голосування  після пред’явлення ним посвідчення члена Ради та особистого підпису у реєстрі про одержання бюлетеня.

78. Таємне голосування проводиться шляхом закреслення питань або прізвищ кандидатів на посади, проти яких голосує член Ради.

79. Недійсними вважаються бюлетені, в яких залишено більше необхідної кількості прізвищ чи питань,  пошкоджені бюлетені, а також бюлетені, виготовлені не за встановленим кольором, розміром та змістом.

80. Питання або прізвища, додатково вписані до бюлетенів, за підрахунком голосів не враховуються і до протоколу не вносяться. 

81. Якщо в скриньках для голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром, усі вони вважаються недійсними. У цьому разі за рішенням Ради вирішується питання довіри Лічильній комісії та проводиться повторне голосування. 

82. За результатами відкритого чи таємного голосування з кожного питання порядку денного Лічильна комісія складає протокол, який підписує голова Лічильної комісії та всі члени Лічильної комісії. 

У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на засіданні Ради. 

83. Про результати голосування голова Лічильної комісії або визначений нею член комісії доповідає Раді та відповідає на запитання членів Ради.

84. На підставі повідомлення Лічильної комісії Головуючий оголошує про прийняття чи не прийняття рішення, яке ставилось на голосування. 

85. Питання про повторне обговорення або повторне голосування уже прийнятого рішення може розглядатися, якщо за це проголосує не менше ніж одна третя членів Ради.

86. У випадку голосування проєктів документів за пунктами Головуючий може об’єднати голосування в цілому з деяких послідовно розміщених пунктів, якщо до них не було внесено правок. Їх текст підлягає оголошенню, якщо на цьому наполягає хтось із членів Ради.

87. Рада не може приймати рішень, які суперечать Конституції України, законодавству України або Статуту Профспілки.

Робочі органи  засідання Ради

88. Робочими органами засідання Ради є секретаріат засідання Ради, лічильна комісія, редакційна комісія.

Робочі органи засідання Ради обираються з числа членів Ради відкритим голосуванням більшістю голосів від числа членів Ради, присутніх на засідання Ради.

У разі необхідності з метою підготовки та опрацювання конкретних питань Радою можуть утворюватися інші робочі органи.

Член Ради вправі заявляти самовідвід у разі висунення його кандидатури до складу робочих органів засідання Ради.

89. Перше (організаційне) засідання робочого органу засідання Ради, за дорученням робочої президії, проводить один з членів робочої президії. 

90. Засідання робочого органу засідання Ради вважається правомочними за наявності на ньому не менше двох третин його членів, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на його засіданні членів робочого органу.

91. Документи робочого органу засідання Ради після його закінчення передаються керівником цього органу для подальшого зберігання до Оргвідділу.

92. Секретаріат засідання Ради:

1. Секретаріат засідання Ради обирається  з членів Ради для  надання Головуючому допомоги в проведенні засідання, організаційного забезпечення зв’язку з членами Ради та іншими учасниками засідання, організації запису  засідання. 

2. Секретаріат на першому своєму засіданні обирає зі свого складу керівника секретаріату.

3. Секретаріат:

1) приймає від учасників засідання проекти документів, пропозиції, листи, заяви, скарги, запитання, іншу письмову й усну інформацію та вносить пропозиції щодо їх розгляду за призначенням;

2) формує список виступаючих з урахуванням представництва від організацій Профспілки, постійних Ради, а також черговості надходження записок, яка визначається відображенням на ній часу її отримання секретаріатом, і передає їх Головуючому;

3) інформує учасників засідання Ради про документи, листи, скарги, заяви тощо, які надійшли на його адресу, про хід їх проходження й розгляду;

4) забезпечує та контролює ведення протоколу засідання Ради.

4. Записи на виступи проводяться секретаріатом після затвердження порядку денного засідання Ради. Бажаючий виступити подає до секретаріату записку, вказавши в ній своє прізвище, ім’я, по батькові, посаду та місце роботи, яку організацію Профспілки представляє, з якого питання виступатиме.

5. Будь-які матеріали засідання Ради поширюються серед його учасників тільки через секретаріат засідання Ради.

6. Секретаріат може залучати до своєї роботи фахівців відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату Профспілки. 

7. За рішенням Ради замість секретаріату може обиратися Секретар засідання Ради.

93. Редакційні комісії:

1. Редакційні комісії обираються Радою з членів Ради  для підготовки проектів рішень Ради з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій учасників засідання Ради щодо проєкту рішення та відпрацювання  остаточної редакції рішення Ради.

2. Кожна редакційна комісія на першому своєму засіданні обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

3. Редакційні комісії можуть залучати до роботи над проектами документів фахівців відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату Профспілки.

94. Лічильна комісія:

1. Лічильна комісія обирається для організації і проведення процедури голосування та визначення його результатів. До складу комісії не можуть входити особи, за кандидатурами яких проводитиметься голосування.

Якщо під час проведення засідання до списку кандидатур, по яких має проводитися голосування, буде включено члена Лічильної комісії, то він автоматично вибуває з складу Лічильної комісії цього засідання. 

2. Лічильна комісія на першому своєму засіданні обирає зі свого складу голову і секретаря.

3. Для проведення підрахунку голосів під час відкритого голосування Лічильна комісія визначає сектори зали засідання і закріплює за кожним з них членів комісії.

4. Під час проведення відкритого голосування члени Лічильної комісії ведуть підрахунок голосів членів Ради щодо кожної кандидатури чи з кожного питання (варіанта питання) у секторах зали засідань і передають дані для узагальнення голові Лічильної комісії, який після підбиття підсумків голосування усно повідомляє Головуючому результати голосування.

5. При проведенні таємного голосування Лічильна комісія вносить на затвердження Ради форму бюлетеня, контролює виготовлення бюлетенів для таємного голосування, видає їх членам Ради, забезпечує і  контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування, здійснює підрахунок голосів та складає протокол про результати таємного голосування.

6. Голова Лічильної комісії після проведення таємного голосування оголошує протокол результатів таємного голосування, що затверджується Радою шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів Ради, які присутні на засіданні.

7. Рішення Лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількісті її членів та оформляються протоколом. 

8. Протоколи Лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі невикористаними, визнаними недійсними) головою Лічильної комісії передаються Оргвідділу (за відповідним актом) та додаються до протоколу засідання Ради. 

Оформлення прийнятих рішень

95. Проєкти постанов та інших документів, до яких у ході обговорення було внесено зміни й доповнення, не пізніше третього робочого дня після засідання Ради передаються разом з магнітною стрічкою або оптичним носієм, стенограмою засідання з цього питання комісіям або структурним підрозділам виконавчого апарату Профспілки, яким доручалося доопрацювання цих проектів.

96. Доопрацьовані й оформлені, відповідно до правил з організації діловодства в Профспілці, постанови не пізніше ніж через п’ять  робочих днів після засідання повертаються до Оргвідділу.

97. Постанови та інші документи, прийняті Радою, підписуються Головою Профспілки і розсилаються Оргвідділом, згідно з реєстром, не пізніше ніж у семиденний термін після їх прийняття.

Документування діяльності Ради

98. Засідання Ради протоколюється. Ведення протоколу Ради здійснює секретаріат Ради. Протокол підписує за рішенням Ради один із Головуючих на засіданні Ради та керівник секретаріату (секретар). 

99. У протоколі зазначаються: дата, форма й місце проведення засідання Ради, ім’я та прізвища головуючих, загальна кількість членів Ради, кількість членів Ради, присутніх на засіданні; кількість запрошених; питання порядку денного, внесені на розгляд; ім’я та прізвища доповідачів (співдоповідачів) та осіб, які брали участь в обговоренні; прийняті постанови й інші документи, результати голосування за ними, а також перелік інформаційно-довідкових та інших матеріалів і документів, що вручалися членам Ради.

До протоколу додається список Ради, присутніх на засіданні, список осіб, які були запрошені на засідання Ради і які були присутніми на ньому.

Рішення  Ради за процедурними питаннями та протокольні рішення відображаються в тексті протоколів засідання Ради. 

До протоколу додаються підписані й завізовані оригінали постанов Ради і додатків до них.

Оформлення протоколу засідання Ради здійснюється відповідно до вимог Інструкції.

100. Засідання Ради в режимі очної участі записуються на магнітну плівку або оптичний носій та стенографуються. Записи  зберігається у Оргвідділі упродовж строку повноважень Ради.

101. Засідання Ради в режимі відеоконференції фіксується за допомогою відеозаписувального технічного засобу. Відеозапис засідання долучається до протоколу.

102. До протоколу засідання Ради, проведеного в режимі заочної участі, долучаються письмові відповіді членів Ради з кожного питання порядку денного засідання.

Завідувач відділу 

організаційно-інформаційної роботи 

виконавчого апарату Профспілки                                  Валентин ПОЖИДАЄВ

16:11
129
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...