Положення про комісії профкому. Рекомендації з організації роботи

Завантажити:

Профком первинної профорганізації може створювати постійно діючі комісії за напрямками роботи. Наприклад, з питань організаційно-масової та інформаційної роботи, з питань соціально-економічного захисту, з охорони праці, з правового захисту, з роботи з молоддю, спортивно-масову і ін. У невеликих  профорганізаціях (до 15 членів Профспілки) можуть бути закріплені за окремими напрямами члени профкому, або організатори роботи за перерахованими напрямками, в т.ч. представники з охорони праці.

Як правило, комісії створюються профкомом після звітно-виборних зборів, а при потребі — і в період між виборами.

Доцільність створення певних постійно діючих комісій профком кожної первинної профспілкової організації вирішує самостійно, виходячи з потреб, умов, специфіки роботи. При цьому можна скористатись затвердженими президією Федерації профспілок України примірним переліком постійних комісій та примірними положеннями про них (постанова від 22 вересня 2005 року №П-20-5).

Таких комісій 9: з питань організаційної роботи; з питань заробітної плати та нормування праці; з питань зайнятості та професійної підготовки персоналу; з питань розвитку виробництва; з питань соціального захисту членів профспілки; з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення; з питань роботи з молоддю; з питань рівності жінок і чоловіків; з охорони праці.

Кількість утворюваних постійних комісій, їх назви та кількісний склад визначаються профкомом залежно від чисельності первинної профспілкової організації, її структури та специфіки діяльності. Як правило, комісії очолюють члени профкому за його рішенням. Але голови комісій, їх заступники можуть обиратися також на засіданнях комісій, а рішенням профкому – затверджуватися. Термін повноважень комісій відповідає терміну повноважень профкому.

Робота комісій, як правило, планується на період, на який складається план роботи профкому. Плани роботи комісій затверджуються на засіданні профкому і є частиною плану роботи профкому.

Наприклад, у малочисельних організаціях можуть створюватись комісії за  наступними напрямами роботи та повноваженнями:

Повноваження комісії з питань організаційно-масової та інформаційної роботи (примірний перелік):

- підготовча і організаційна робота з проведення засідань, конференцій та інших заходів профспілкової організації, зокрема організація та проведення звітів і виборів;

- аналіз виконання постанов профспілкових зборів (конференції), профкому з питань організаційної роботи; 

- навчання профспілкового активу;

- висвітлення діяльності профспілкової організації — підготовка стендів, матеріали для преси чи телебачення;

- організація обліку членів профспілки, контролює взяття та зняття з обліку членів профспілки;

- вивчення й поширення досвіду інших організацій профспілок;

- статистична звітність про профспілкове членство;

- поповнення профспілкової бібліотеки необхідною довідковою та іншою літературою для профспілкового активу;

- збір письмових заяв членів профспілки щодо перерахування членських внесків;

- ведення протоколів, діловодства, формування й збереження архіву профкому;

- спільно з іншими комісіями - розгляд листів, заяв, скарг, які надійшли до профкому.

Повноваження комісії з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки та громадського контролю (примірний перелік):

 - організація ознайомлення працівників із нормативними документами з питань нормування і оплати праці;

- громадський контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам, дотриманням гарантій в оплаті праці, встановлених галузевою угодою, а також передбачених колективним договором;

- за дорученням профкому або за власною ініціативою розглядає і вносить пропозиції щодо тарифікації; присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам і атестації працівників немедичних професій; заходів матеріального стимулювання за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування; впровадження показників та умов преміювання; розробки заходів із забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників; щодо контролю за реорганізацією закладу; дотримання законодавства про зайнятість;

- розробка пропозицій до колективного договору;

- пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціальних пільг і послуг згідно з колективним договором;

- розробка та впровадження заходів поліпшення умов праці, соціального захисту працюючих жінок;

-  контроль за своєчасним  проведенням атестації робочих місць;

- контроль за виконанням адміністрацією закладу вимог і положень щодо гарантій соціального захисту працівників, передбачених, зокрема, Законами України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",  «Про військовий обов’язок і військову службу», "Закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей";

- перевірка відповідності кадрових наказів нормам трудового законодавства, стану ведення трудових книжок працівників, громадський контроль за призначенням і виплатою працівникам допомоги у зв’язку з хворобою та інших видів матеріального забезпечення, а також соціальних послуг за рахунок коштів соціального страхування;

- погодження і контроль графіка відпусток, надання відпусток, надання всіх видів відпусток;

- розгляд питань, пов'язаних з порушенням реалізації працівниками права на пенсійне забезпечення, в т. ч. на пільгових умовах;

- безоплатна юридична допомога працівникам установи, організації з питань соціального та пенсійного страхування.

  

Повноваження комісії по житлово-побутовій роботі (або організатора житлово-побутової роботи) :

- облік усіх соціально незахищених та пільгових категорій членів профспілки (сироти, працівники з інвалідністю, «чорнобильці», учасники АТО-ООС, сімейні з дітьми тощо);

- участь у вирішенні питань соціального захисту працівників, зокрема щодо забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів;

- вивчення стану захворюваності працівників, її причини, участь у розробці оздоровчих заходів;

- контроль виконання колективного договору щодо колишніх працівників закладу;

- робота по поліпшенню соціального захисту сімей, які виховують дітей, багатодітних та одиноких матерів;

- контролює ведення обліку членів профспілки, які потребують поліпшення житлових умов, готує акти обстеження житлово-побутових умов;

- допомога у оформленні документів для взяття на квартирний облік,

- консультації і допомога у отриманні житла (у тому числі службового), кредитів, матеріальної допомоги;

- питання надання комунальних послуг (компенсацій за надані комунальні послуги);

- практична допомога непрацюючим ветеранам війни та праці (у тому числі організація матеріальної допомоги), консультації та допомога у наданні членам профспілки садово-городніх ділянок, земельних ділянок для забудови та господарювання і т. д.

Повноваження комісії з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення  (примірний перелік):

- сприяння розвитку аматорських талантів та уподобань, естетичному розвитку працівників колективу, клубних формувань;

- організація роботи зі створення та діяльності колективів самодіяльної художньої творчості, колективних відвідувань театрів, концертів, кіно тощо;

- організація та проведення тематичних культурно-мистецьких заходів, свят, концертів, фестивалів, спектаклів, виставок; поширення цікавих і корисних публікації;

- організація змістовного дозвілля працівників та членів їхніх сімей;

- організація масових спортивних змагань, турпоходів;

- вшанування ветеранів війни та праці, вітання колег з їх родинними урочистостями;

- внесення пропозицій профкому щодо оздоровлення та відпочинку дітей працівників;

- організація змістовного дозвілля дітей під час канікул;

- організація передплати профвидань.

До складу цієї комісії входять представники різних категорій працюючих - молодь, жінки, кадрові працівники, інженерно-технічні працівники та пенсіонери, які перебувають на профспілковому обліку і беруть активну участь у житті профспілкової організації.

Комісія профкому з питань роботи з молоддю  (обирається з числа найбільш активних та авторитетних профспілкових працівників та активістів переважно віком до 35 років):

- залучає молодь до членства в профспілці та до профспілкової роботи, здійснює підготовку профспілкового активу з числа молоді;

- сприяє поліпшенню умов праці, забезпечення житлом, соціального захисту молодих працівників;

- допомагає молодим спеціалістам в адаптації в установі, організації, створює умови для здобуття відповідної освіти й підвищення кваліфікації, організовує наставництво, проводить конкурси професійної майстерності;

- веде пропагандистську діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя, запобігання зловживанню алкоголем, вживанню наркотиків і на дотримання безпечної сексуальної поведінки.

- пропаганда культурних цінностей України, залучення молоді до активної участі в проведенні державних, професійних і народних свят;

- проводить спортивні змагання серед молодих працівників;

- організує оздоровлення, відпочинок й дозвілля молоді.

- готує пропозиції та матеріали щодо морального й матеріального заохочення молодих спеціалістів.

Комісія (представник) з охорони праці - контролює в закладі дотримання норм Закону «Про охорону праці». Зокрема,

- володіє питаннями створення здорових і безпечних умов праці, здійснення підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий час;

- забезпечення адміністрацією атестації робочих місць за умовами праці і на цій основі та згідно колдоговору надання відповідним працівникам доплат, додаткових відпусток, засобів індивідуального захисту;

- контролює проведення щорічної перевірки опору контурів захисного заземлення, ізоляції, забезпечення нормального температурного, світлового режиму, безпечної роботи обладнання, електробезпеки, протипожежної безпеки, виробничої гігієни;

- бере участь у розслідуванні травм, пов'язаних з виробництвом;

- контролює своєчасне та в повному об'ємі проведення профілактичних медичних оглядів працівників.

Комісії (організатори, представники) планують свою роботу, перевіряють стан роботи зі свого напрямку, складають акти, довідки, вносять пропозиції адміністрації, на розгляд профкому чи профзборів, де приймається відповідне рішення, постанова, що є обов'язковою для виконання.

Комісії мають право отримувати від відповідних посадових осіб необхідні матеріали й документи з питань, які належать до відання комісії. Комісії в межах своїх повноважень і відповідно до функціональної спрямованості здійснюють контроль за виконанням рішень з питань, які розглядалися на засіданнях.

Комісії спільно аналізують листи, заяви та скарги, які надійшли до профкому.

Основною формою роботи комісій є організація заходів за конкретними напрямами, хід проведення та результати яких розглядаються на засіданнях, що проводяться в міру необхідності.

Організація роботи та інформування профкому про роботу комісії покладається на голову комісії. Комісії правомочні приймати рішення за наявності на засіданні не менше половини загального складу комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

23:29
593
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...