Положення про Хмельницьку обласну організацію профспілки

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою пленуму 

Хмельницької обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я України 

від 13.12.2013 р. №П-4-5


ПОЛОЖЕННЯ

про Хмельницьку обласну організацію профспілки

працівників охорони здоров’я України


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Хмельницька обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я України (далі – Обласна організація профспілки) є організаційною ланкою професійної спілки працівників охорони здоров’я України, що діє на території Хмельницької області і має наступне найменування:

  • повне: Хмельницька обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я;
  • скорочене: ХООППОЗУ;

Місцезнаходження: 29013 м.Хмельницький, вул.Соборна, буд.57, к.47.

1.2. Обласна організація профспілки утворюється за рішенням керівного органу профспілки на установчих зборах (конференціях) представників первинних, об'єднаних, районних, міських організацій профспілки, на підставі рішень їх органів.

1.3. Обласна організація профспілки повідомляє Хмельницьке обласне управління юстиції про належність до профспілки працівників охорони здоров’я України і набуває статусу юридичної особи на підставі статуту зареєстрованої всеукраїнської Профспілки.

Обласна організація профспілки здійснює свої повноваження, передбачені розділом VI  Статуту Профспілки і бере на себе зобов’язання через свій виборний орган -  комітет.

1.4. Обласна організація профспілки керується у своїй діяльності Конституцією, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавством України, статутом Профспілки, цим положенням, рішеннями вищих виборних  органів  профспілки.

1.5. Обласна організація профспілки незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.6. Обласна організація профспілки будує відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на принципах самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності та законності.

1.7. Обласна організація профспілки визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, статуту профспілки, рішень центральних органів профспілки з метою об’єднання і координації спільних дій первинних, територіальних профспілкових організацій щодо представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднаннях.

1.8. Обласна організація профспілки створюється за галузевою та територіальною ознаками, до її складу входять первинні, об'єднані, районні, міські організації. Основою Обласної організації профспілки є первинні профспілкові організації, які діють на підприємствах, в установах, організаціях, закладах охорони здоров'я та навчальних закладах Хмельницької області.

1.9. Голова Обласної організації профспілки, який обирається зборами (конференцією), звільняється з посади тим же органом більшістю голосів учасників зборів, делегатів конференції. Звільнення голови виборного органу за власним бажанням або внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню повноважень, та з інших підстав  – за рішенням Президії.

1.10. Строк повноважень виборних органів організацій профспілки, які входять до Обласної організації, усіх рівнів - 5 років.

2. ОРГАНИ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

2.1. Органами Обласної організації профспілки є:

    2.1.1. Конференція.

    2.1.2. Комітет (далі – виборний орган).

    2.1.3. Президія.

2.2. Вищим органом Обласної організації профспілки є конференція, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років.

Конференція скликається виборним органом. Про дату проведення і порядок денний конференції оголошується в терміни, визначені статутом профспілки. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється виборним органом.

2.3. Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше як 2/3 обраних делегатів.

2.4. Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів,  присутніх на її засіданні, за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації або реорганізації обласної організації профспілки, яке приймається двома третинами делегатів.

2.5. Позачергова конференція скликається з ініціативою виборного органу або на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, які об’єднуються обласною організацією, чи на вимогу центрального виборного органу профспілки, якщо інше не передбачено статутом.

2.6. Конференція:

2.6.1. Визначає основні напрямки діяльності Обласної організації профспілки, виходячи з повноважень, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень її центральних органів.

2.6.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання.

2.6.3. Заслуховує звіт про діяльність виборного органу, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії.

2.6.4. Обирає виборний орган, делегатів на з’їзд (конференцію) профспілки, міжспілкові конференції, делегує представників до складу керівних органів профспілки та міжспілкових об’єднань, якщо це не передбачено статутом.

2.6.5. Обирає голову виборного органу Обласної організації профспілки, визначає його повноваження, якщо інше не передбачено статутом. В разі обрання керівника на конференції він одночасно стає головою обласного комітету та очолює президію.

2.6.6. Приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно Обласної організації профспілки відповідно до рішення центрального органу профспілки або до статуту.

2.6.7. Формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності профспілки, змін до її статуту, інших нормативних документів.

2.6.8. Приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань.

2.6.9. Розглядає інші питання діяльності профспілкової організації.

2.6.10. Має право делегувати виборному органу окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.

2.6.11. У період між конференціями роботу Обласної організації профспілки організовує виборний орган – комітет, який обирається конференцією.

2.7. Виборний орган (обласний комітет):

2.7.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань профспілки, рішень її органів та конференції Обласної організації профспілки.

2.7.2. Визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи із статутних положень профспілки, рішень її вищих за рівнем керівного органу та конференції обласної організації.

2.7.3. Приймає рішення про скликання конференції.

2.7.4. Затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає документи, що вносяться на розгляд конференції.

2.7.5. Визначає позицію профспілкових організацій при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту обласної угоди, надає допомогу первинним організаціям у проведенні колективних договорів.

2.7.6. Заслуховує інформацію про роботу президії, голови, дає оцінку їхній діяльності.

2.7.7. Заслуховує інформації керівників нижчих за підпорядкуванням організаційних ланок профспілки про виконання рішень органів профспілки та обласної організації профспілки.

2.7.8. Розглядає та затверджує кошторис Обласної організації профспілки.

2.7.9. Скасовує прийняті рішення, якщо їх прийнято з порушенням законодавства України, статуту профспілки та рішень їх органів.

2.7.10. Приймає рішення та організовує масові акції на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до законодавства України.

2.7.11. Обирає заступника голови та членів президії обласного комітету за поданням голови обкому.

2.7.12. Координує діяльність профспілкових організацій, контролює виконання ними статутних вимог, сприяє вирішенню конфліктів у профорганізаціях та між ними.

2.7.13. Приймає рішення про позбавлення права голосу на засіданнях виборного органу і президії тих профспілкових організацій, які не сплачують відрахувань від профвнесків обласній організації або сплачують їх в розмірі, нижчому від встановленого, без поважних причин протягом трьох місяців.

2.7.14. Здійснює інші функції за рішенням конференції, а також функції, делеговані йому первинними та територіальними організаціями профспілки.

2.7.15. Засідання (пленуми) виборного органу проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виборного органу.

2.7.16. Рішення виборного органу приймаються більшістю голосів присутніх членів виборного органу за умови наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає виборний орган.

2.7.17. Виборний орган підзвітний конференції та вищому за підпорядкуванням органу профспілки.

2.7.18. У період між засіданнями виборного органу постійно діючим органом Обласної організації профспілки є президія.

2.7.19. Обласний комітет може створювати постійні і тимчасові комісії, секції, визначає їх функції та повноваження, затверджує положення про них.

2.8. Президія:

2.8.1. Спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів профспілки, постанов конференції та виборного органу.

2.8.2. Визначає тактику дій Обласної організації профспілки відповідно до поточної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, готує відповідні пропозиції на розгляд виборного органу, конференції.

2.8.3. Розглядає проекти і дає доручення щодо підписання угод.

2.8.4 Приймає заяви, звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

2.8.5. Скликає засідання виборного органу, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд виборного органу.

2.8.6. Розглядає питання та подає клопотання виборному органу профспілки щодо прийняття до обласної організації нових організаційних ланок.

2.8.7. Приймає рішення про створення й ліквідацію власних підприємств, установ, організацій відповідно до законодавства України, затверджує їх статути, призначає і звільняє їх керівників.

2.8.8. Забезпечує координацію і єдність дій організаційних ланок профспілки, які входять до складу обласної організації.

2.8.9. Спільно з органами правління соціального страхування спрямовує дії профспілкових органів на ефективне використання коштів, проводить роботу щодо оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей.

2.8.10. Розглядає та затверджує бюджет або кошторис Обласної організації Профспілки,  звіт про  його  виконання,  контролює  надходження відрахувань  від  профвнесків. За поданням голови Обласної організації Профспілки затверджує  граничну чисельність, структуру та  штатний  розклад виконавчого апарату у межах бюджетних асигнувань.

2.8.11. Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів і активу.

2.8.12. Організовує контроль за додержанням законодавства про працю, наданням членам профспілки правової, матеріальної допомоги. Приймає рішення про преміювання профактиву і керівників профорганів, надання членам профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на проведення культурно-масової і господарської діяльності.

2.8.13. Приймає рішення та надає пропозиції первинним профспілковим організаціям щодо розірвання трудового договору (контракту) з керівниками підприємств, установ, організацій, якщо вони порушують Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

2.8.14. Організовує та координує роботу з питань культурного обслуговування членів профспілки, розвитку масової фізичної культури і спорту, вживає заходів щодо підтримки закладів культури, оздоровлення й відпочинку, спортивних споруд, які утримуються роботодавцями та обслуговують найманих працівників галузі, членів їх сімей.

2.8.15. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

2.8.16. Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в обласній організації профспілки.

2.8.17. Забезпечує своєчасний розгляд листів і скарг членів профспілки, організовує регулярний прийом членів профспілки.

2.8.18. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації, якщо вони не належать до виключної компетенції конференції або виборного органу.

2.8.19. Може делегувати окремі свої повноваження голові виборного органу.

2.8.20. Президія обирається із складу виборного органу на період його повноважень на першому його засіданні. Кількісний склад президії визначається виборним органом. До її складу за посадою входить голова Обласної організації профспілки.

2.8.21. Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на три місяці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин членів президії, якщо інше не передбачено статутом профспілки.

2.8.22. Рішення президії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів за умов наявності кворуму.

2.9. Голова виборного органу:

2.9.1. Організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів та несе відповідальність за їх виконання обласною організацією профспілки.

2.9.2. Представляє без довіреності Обласну організацію профспілки в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, об'єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, підписує договори та угоди, здійснює контроль за їх виконанням.

2.9.3. Організовує виконання рішень профспілкових органів.

2.9.4. Організовує надання практичної допомоги первинним, територіальним профспілковим організаціям у здійсненні статутної діяльності.

2.9.4. Скликає президію, організовує підготовку необхідних документів, що вносяться на розгляд конференції, виборного органу, президії.

2.9.5. Вносить пропозиції на пленум обласного комітету щодо обрання членів президії обкому.

2.9.6. Затверджує штатний розпис, приймає та звільнює з роботи працівників апарату обласної організації профспілки.

2.9.7. Організовує роботу апарату обласного комітету.

2.9.8. Бере участь у колективних переговорах щодо укладання регіональних галузевих угод і підписує їх, організовує контроль за виконанням угод та колективних договорів.

2.9.10. Забезпечує надання членам профспілки безкоштовної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом.

2.9.11. Підписує рішення президії Обласної організації профспілки, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву.

2.9.12. Укладає договори від імені Обласної організації профспілки та підписує відповідні документи.

2.9.13. Розпоряджається коштами обласної Організації профспілки в межах кошторису.

2.9.14. Виконує інші функції, що випливають із завдань профспілки.

3. Майно і кошти Обласної організації профспілки

3.1. Обласна організація профспілки має повну фінансову самостійність, є власником коштів та іншого майна, необхідного для виконання статутної діяльності.

3.2. Джерелами формування майна, в тому числі і коштів Обласної  організації профспілки є:

 3.2.1. вступні, членські та цільові внески;

 3.2.2. відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

 3.2.4. безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування

 3.2.5. пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);

 3.2.6. інші надходження, не заборонені законодавством.

3.3. Кошти та інше майно організації є колективною власністю Обласної організації профспілки. Воно не підлягає розподілу між первинними і територіальними організаціями, членами профспілки і використовується для забезпечення виконання статутних завдань в інтересах організаційних ланок профспілкової організації та об'єднуваних ними членів профспілки.

3.4. Обласна організація профспілки розпоряджається наявними у неї коштами згідно з річним бюджетом та окремими цільовими кошторисами, затвердженими   виборним профспілковим органом з урахуванням статутних вимог та рішень вищих за підпорядкуванням органів профспілки.

3.5. У випадку прийняття рішення про реорганізацію чи  ліквідацію (саморозпуск) Обласної організації профспілки одночасно приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі або перераховуються  вищестоящому виборному органу.

4. ПРАВА ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

4.1. Обласна організація профспілки набуває статусу юридичної особи на підставі Статуту легалізованої Профспілки працівників охорони здоров’я України в поряду, встановленому чинним законодавством, має печатку, штамп установленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунок в банку.

4.2. Право юридичної особи обласна організація профспілки здійснює через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм Статутом.

4.3. Обласна організація профспілки на виконання своїх завдань та повноважень, у відповідності до чинного законодавства, має право займатися видавничою діяльністю, засновувати власні друковані та електронні засоби масової інформації.


5. ЛІКВІДАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

5.1.Обласна організація профспілки може припинити свою діяльність в зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією. Ліквідація або реорганізація обласної організації здійснюється за рішенням конференції або керівного органу профспілки.

5.2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.

У випадку прийняття рішення про ліквідацію Обласної організації профспілки конференція призначає ліквідаційну комісію .

5.3. Припинення діяльності, ліквідація обласної організації як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

5.4.Ліквідація Обласної організації профспілки не тягне за собою припинення діяльності її організаційних ланок – первинних, об’єднаних, районних, міських організацій.

23:44
497
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...