Колективна угода на 2010– 2012 рр

КОЛЕКТИВНА УГОДА

між управлінням охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації

та

Хмельницькою обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я

на 2010– 2012 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

                        Колективну Угоду на 2010 – 2012 роки (далі – Угода) між управлінням охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації – органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я області та Хмельницькою обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я – повноважним представником працівників охорони здоров’я області (далі – Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, Генеральної, Галузевої угоди, інших актів законодавства України, що регулюють відносини між управлінням охорони здоров’я - органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та обласною організацією профспілки працівників охорони здоров'я України - повноважним представником найманих працівників.

                        Угода спрямована на удосконалення колективно-договірного регулювання соціально- трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників та роботодавців галузі охорони здоров'я.

                        Прийняті за цією Угодою положення є обов'язковими для виконання Сторонами.

                        Положення Угоди діють безпосередньо, поширюються на заклади, установи, організації та підприємства в галузі охорони здоров'я, всіх форм власності, що перебувають в сфері дії сторін, які підписали Угоду, є обов'язковими як мінімальні гарантії для застосування при укладанні регіональних галузевих угод та колективних договорів. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених Угодою та законодавством.

Колективними договорами для працівників госпрозрахункових закладів охорони здоров'я можуть встановлюватись додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії за рахунок власних коштів закладів охорони здоров'я.

                        Сторони гарантують дотримання чинного законодавства у сфері трудових відносин, при наданні соціальних гарантій і пільг для працівників охорони здоров'я, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі охорони здоров'я.

                        Угода набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї

Угоди.

                        Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в

односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.

              Управління охорони здоров’я, обласна організація профспілки у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подають три її екземпляри на повідомну реєстрацію; управління охорони здоров’я у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління охорони здоров’я, навчальних закладів.

               Комітети (ради) галузевої Профспілки забезпечують профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий термін з дня її реєстрації.

2.      СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ, ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ.

              Сторони домовились:

                        Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів охорони здоров'я Хмельницької області.

                        Вимагати від Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної

ради:

-    фінансування галузі охорони здоров'я в обсягах, передбачених Основами законодавства

України про охорону здоров'я;

-  введення протягом 2010-2011 років оплати праці працівників галузі на основі ЄТС в повному

обсязі.

            Спільно вирішувати питання реформування галузі.

            Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення

вирішувати їх відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", прагнути до їх розв'язання шляхом взаємних консультацій, переговорів, використовуючи всі можливі для вирішення заходи, не заборонені законодавством.

              Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації:

                        Визначає пріоритетні напрямки розвитку системи охорони здоров'я області, створює

необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для їх реалізації.

                        Вживає всі можливі заходи щодо стабілізації функціонування підвідомчих закладів охорони здоров'я, використання бюджетних та позабюджетних коштів у встановленому порядку.

                        Вживає заходи щодо недопущення незаконного скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, їх незаконної приватизації та реорганізації. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, реорганізацію, а також зміну форми власності цих об’єктів лише за згодою відповідної профспілкової організації.

                  Здійснює заходи по забезпеченню фінансування підпорядкованих закладів охорони здоров'я лише за цільовим призначенням видатків, та контролю за їх фінансово-господарською діяльністю.

                    Надає обласній організації профспілки працівників охорони здоров’я інформацію щодо стану фінансування закладів, підпорядкованих управлінню.

                        Підготує власні пропозиції та забезпечить підтримку пропозицій обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я до проекту оновленого варіанту „Основ законодавства України про охорону здоров'я” в частині соціально-економічного захисту працівників галузі.

                     Підготує відповідні пропозиції щодо реалізації положень, передбачених ст. 77 Закону України „Основ законодавства України про охорону здоров'я” в частині соціально-економічного забезпечення працівників охорони здоров’я.

                        Розглядає за участю обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я на колегіях управління охорони здоров'я облдержадміністрації, апаратних нарадах стан дотримання трудового законодавства та законодавства про охорону праці в закладах та установах охорони здоров'я.

                        Забезпечить дотримання термінів забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників галузі - не рідше одного разу на п'ять років.

              Обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я зобов'язується:

                        Сприяти дотриманню законодавства, виконавчої та трудової дисципліни в закладах охорони здоров'я.

                        Утримуватись від організації та проведення страйків у разі невиконання зобов'язань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку. Дотримуватись законодавства щодо вирішення колективних трудових спорів.

3.  ОПЛАТА ПРАЦІ

              Сторони домовились:

                        Заробітна плата в закладах та установах охорони здоров'я виплачується відповідно до вимог чинного законодавства та укладених колективних договорів.

                   Встановлювати перелік та розміри доплат і надбавок за погодженням з профспілками.

                        Підтримувати подання до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення надбавок за вислугу років для фармацевтичних працівників.

                        Сприяти зростанню фондів оплати праці та відновленню міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці працівників галузі.

                        Проводити моніторинг стану виплат заробітної плати в установах і закладах охорони здоров'я, аналізувати причини порушення термінів її виплати та вживати заходів щодо недопущення утворення заборгованості.

Розглядати пропозиції обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я щодо застосування заходів матеріального та дисциплінарного впливу до керівників закладів охорони здоров'я, з вини яких допущена заборгованість із заробітної плати.

                        Рекомендувати установам та закладам охорони здоров'я, виборним органам профспілкових організацій всіх рівнів:

•    передбачати у колективних договорах пункти щодо своєчасності виплати заробітної плати, з обов'язковим дотриманням термінів її виплати не рідше двох разів на місяць.

•    під час укладання колективних договорів визначати конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників. Постійно здійснювати моніторинг у сфері нормування праці;

•    привести у відповідність з Національним класифікатором професій (Класифікатор професій ДК 003:2005) назви посад і професій працівників;

•    при формуванні кошторисів керівникам закладів та установ охорони здоров'я передбачати кошти на оплату праці у нічний час, вихідні та святкові дні, відшкодування витрат на службові відрядження та компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом

від виробництва.

•    передбачати в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

                  Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації зобов'язується:

                    Забезпечити ефективний контроль за дотриманням в закладах охорони здоров'я чинного законодавства про оплату праці.

                    Здійснювати заходи щодо безумовного забезпечення виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць у терміни, встановлені колективними договорами. У разі несвоєчасної виплати заробітної плати нараховувати компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати відповідно до вимог законодавства.

                        Вживати заходів щодо безумовного дотримання чинного законодавства з питань оплати праці в галузі за роботу в понадурочний та нічний час, у святкові та вихідні дні; при встановленні Кабінетом Міністрів України на відповідних територіях карантину в порядку, визначеному статтею 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

                        Не допускати введення нових умов оплати праці, які погіршують діючі норми, або передбачають звуження пільг та гарантій.

                        Для працівників госпрозрахункових підрозділів установ та закладів охорони здоров'я, що знаходяться в сфері управління охорони здоров’я, застосовувати умови оплати праці, встановлені для працівників бюджетної сфери, як мінімальні гарантії. Виходячи з фінансових можливостей їх розмір може бути вищий ніж встановлено для бюджетної сфери.

                     Включати до складу тарифікаційних та атестаційних комісій представників виборних органів галузевої профспілки.

                    Проводити індексацію грошових доходів працівників галузі у зв'язку із зростанням цін у встановленому законодавством порядку.

                  Хмельницька обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я зобов'язується:

      Здійснювати заходи щодо удосконалення співробітництва з органами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України з питань усунення та попередження порушень зобов'язань колективних договорів, угод та вимог чинного законодавства щодо термінів виплати заробітної плати.

      Забезпечити реалізацію виборними органами профспілки всіх рівнів своїх функцій згідно законодавства щодо контролю за виконанням колективних договорів в частині своєчасної виплати заробітної плати.

                     Представляти і захищати інтереси медичних та фармацевтичних працівників у сфері оплати праці.

                    В разі звернення працюючих надавати безкоштовні консультації та практичну допомогу при розгляді в судах питань щодо примусового стягнення несплаченої своєчасно заробітної плати та компенсаційних виплат за втрату здоров'я внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

                   Проводити роз’яснювальну роботу серед членів галузевої профспілки щодо питань оплати

праці.

                     Інформувати органи обласного управління праці стосовно фактів порушень термінів

виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективними договорами, угодами.

Проводити роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників охорони здоров’я до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань з організацій, установ галузі.

4.  ЗАЙНЯТІСТЬ

                Сторони домовились:

                  Вживати заходів щодо недопущення в закладах та установах охорони здоров'я необґрунтованих вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

                       Спільно порушувати питання перед місцевими органами виконавчої влади про призупинення звільнення або про поетапне звільнення працівників при неможливості їх подальшого працевлаштування.

                  Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації

зобов'язується:

                        Забезпечувати працевлаштування молодих спеціалістів, які закінчили вищі медичні (фармацевтичні) навчальні заклади III-IV рівня акредитації за рахунок державного замовлення.

                        Вживати заходів щодо обґрунтованого визначення потреб області у спеціалістах з різним рівнем кваліфікації та обсягів державного замовлення з урахуванням реальної ситуації на ринку праці.

                        Співпрацювати з відповідними структурами державної служби зайнятості населення, брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

                        Здійснювати аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів закладів охорони здоров'я та розглядати це питання спільно з Хмельницькою обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я одночасно з підсумками виконання Угоди.

                        Узгоджувати з Хмельницькою обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я пропозиції щодо скорочення чисельності працівників закладів та установ охорони здоров'я.

                       У разі, якщо керівники органів та підвідомчих закладів і установ охорони здоров'я з причин економічного, технологічного, структурного чи іншого характеру планують ліквідацію, реорганізацію, зміну форми власності установи, вони повинні завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних заходів надати галузевій та первинній профспілковій організації інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілкою про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Профспілки мають право вносити пропозиції керівникам органів та підвідомчих закладів і установ охорони здоров'я про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення, які є обов’язковими для розгляду.

Не допускати в закладах охорони здоров’я масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу понад 5% чисельності працівників протягом календарного року.

                        Дотримуватись чинного законодавства під час вирішення питань щодо звільнення працюючих, які досягли пенсійного віку.

      Проводити роботу щодо подальшого удосконалення мережі медичних закладів, організації амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторій, ФАПів.

      Щорічно інформувати Сторону профспілок про результати здійснення моніторингу створення нових робочих місць та вивільнення працівників в результаті запровадження планів реформування галузі охорони здоров'я.

                  Хмельницька обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я зобов'язується:

                     Проводити консультації з обласним управлінням охорони здоров’я про заплановані реорганізацію чи скорочення чисельності або штату працівників та з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 10 відсотків чисельності працівників.

                      Сприяти організації в колективах закладів та установ охорони здоров’я навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.

5.  УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

              Сторони домовились:

      Забезпечити дієвий контроль за виконанням заходів, передбачених колективними договорами та угодами в районах, установах і закладах охорони здоров'я щодо створення здорових і безпечних умов праці, відповідно до вимог законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про цивільну оборону України", "Про дорожній рух" та ін.

      Вживати заходи для надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства, узгодити орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем. (додаток 1). Контролювати надання додаткових відпусток за безперервну роботу понад три роки відповідно до пункту „н” ч.1. ст.77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (додаток 6).

                        Готувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до „Списків виробництв, робіт,

цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290, з метою включення до них додаткових професій і посад працівників охорони здоров'я при надходженні обґрунтованих пропозицій від закладів, установ та підприємств галузі.

      Підготувати спільний наказ щодо організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я та забезпечити його безумовне виконання.

      До кінця 2010 року розробити за участю профспілок та затвердити програму „Ветеран-медик” на 2011-2012 роки.

      Забезпечувати виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій та пільг працівникам та їх родинам і не обмежувати права трудових колективів госпрозрахункових закладів та установ охорони здоров'я щодо розширення цих гарантій при укладанні колективних договорів, що передбачають більш високий рівень їх соціальної захищеності порівняно з встановленим законодавством.

Дозволити бюджетним закладам та установам охорони здоров'я при укладанні колективних договорів, на підставі ст.9-1 КЗпП, встановлювати додаткові порівняно законодавством соціальні пільги та гарантії працівникам за рахунок власних коштів .

                        Сприяти забезпеченню працівників охорони здоров'я та їх дітей путівками на санаторно- курортне лікування на пільгових умовах (за медичними висновками).

                        Готувати додаткові, згідно з вимогами законодавства, обґрунтування для внесення в Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах окремим категоріям працівників охорони здоров'я, які працюють в умовах підвищеного ризику при надходженні обґрунтованих пропозицій від закладів,установ та підприємств галузі.

      Вжити заходів щодо забезпечення функціонування оздоровчо-спортивних таборів медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, недопущення їх продажу та псрепрофілювання.

      Забезпечити в установах, закладах і організаціях галузі охорони здоров’я підвищення рівня обізнаності працюючих з проблемами, пов’язаними із ВІЛ/СНІДом, а також необхідності періодичних профілактичних оглядів.

                        Забезпечити дотримання Порядку видачі працівникам підприємств, установ, закладів, організацій галузі охорони здоров'я, працюючим в шкідливих умовах молока (інших рівноцінних продуктів), лікувально-профілактичного харчування, дезінфікувальних засобів відповідно до чинного законодавства та умов колективних договорів.

                         Забезпечити безоплатну видачу працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в межах встановлених норм.

                        Уповноважені представники профспілок мають право вносити керівникам закладів та установ охорони здоров'я подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати аргументовані відповіді.

                  Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації зобов'язується:

                   При формуванні бюджетів на відповідний рік передбачати видатки:

-  на охорону праці (0,2%) відповідно до статті 19 Закону України „Про охорону праці”;

-    на культурно-масову і фізкультурну роботу не менш ніж 0,3% відповідно до вимог ст.44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

                        Щорічно аналізувати стан травматизму, профзахворювань, нещасних випадків в галузі і вносити на обговорення розширеного засідання колегії управління охорони здоров’я, за участю галузевої профспілки, питання умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності і вживати відповідних заходів.

Не рідше одного разу на півріччя здійснювати аналіз нещасних випадків, профзахворювань на виробництві за основними факторами та причинами, а також стану умов праці і доводити результати до установ і організацій галузі та профспілкових організацій. Укомплектувати штатні та позаштатні посади профпатологів.

      Надавати практичну допомогу закладам охорони здоров'я у проведенні атестації робочих місць, виконанні комплексних планів по реалізації встановлених нормативів з охорони праці, забезпеченню працюючих засобами індивідуального захисту та спецодягом.

      Відновити форму статистичної звітності 23-ТН в області, виділивши окремо захворюваність працівників галузі охорони здоров'я.

      Забезпечити виконання підпорядкованими закладами всіх вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.05.2006 р. № 319 "Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я ".

      До 2011 року укомплектувати служби охорони праці закладів охорони здоров'я області згідно з Законом України „Про охорону праці” та Типовим положенням про службу охорону праці (затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255 із змінами та доповненнями).

            Управління  охорони           здоров’я    Хмельницької    обласної    державної    адміністрації

зобов'язує керівників органів та закладів охорони здоров'я, відповідно до чинного законодавства:

      При укладенні колективних договорів в госпрозрахункових підприємствах галузі розглядати питання щодо встановлення для працюючих жінок з нормальною тривалістю робочого часу, які мають дітей дошкільного та шкільного віку, особливо багатодітних матерів, 38-годинного робочого тижня за рахунок власних коштів.

      На умовах колективних договорів та відповідно до чинного законодавства надавати головам профспілкових комітетів, які не звільнені від основної виробничої діяльності, вільний від основної роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов'язків в інтересах трудового колективу.

                        Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ охорони здоров'я, виборним органам профспілки всіх рівнів:

      Враховувати спільні рекомендації відповідних державних органів і профспілки з планування заходів щодо охорони праці при укладенні колективних договорів.

      Передбачати в колективних договорах закладів охорони здоров'я:

  • комплекс заходів по поліпшенню умов праці;
  • Положення про щорічне проведення громадських оглядів - конкурсів з охорони праці.

                        При підведенні підсумків роботи закладів охорони здоров'я максимально враховувати виробничі та санітарні умови.

                        Передбачати в колективних договорах закладів та установ охорони здоров'я дотримання вимог положень щодо безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування, молока, мила, миючих та дезінфікуючих засобів, спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства.

Ініціювати перегляд та оновлення порядку безплатної видачі молока та інших рівноцінних продуктів працюючим з шкідливими хімічними речовинами.

                        Щоквартально проводити аналіз стану захворюваності медичних працівників на інфекції, що передаються через кров, та рівня їх захищеності від зараження при виконанні своїх професійних обов'язків. Запровадити систему профілактичних щеплень медичних працівників, віднесених до груп ризику, проти вірусного гепатиту.

                      Щорічно вивчати стан заборгованості щодо відшкодування шкоди та одноразової допомоги потерпілим і сім'ям загиблих на виробництві і вживати заходів щодо їх погашення.

                      Забезпечити проведення атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства, та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов трудової діяльності, включивши їх як додатки до колективних договорів:

-  здійснювати доплати працівникам закладів охорони здоров’я за роботу в шкідливих і важких умовах праці згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 5 жовтня 2005 року №308/519 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за №1209/11489) „Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення” (із змінами та доповненнями);

-    надавати додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами праці згідно з додатком № 2;

                     Забезпечити спільно з органами державного пожежного нагляду на місцях виконання приписів і додаткових заходів для покращення протипожежного захисту закладів охорони здоров’я.

                  Хмельницька обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я зобов’язується:

                        Вживати заходи щодо посилення громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці.

                        Забезпечувати участь представників профспілки у роботі комісій по розслідуванню причин нещасних випадків, профзахворювань та розробки заходів щодо їх попередження.

      Здійснювати контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці, створенням

безпечних і нешкідливих умов праці та належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

      Забезпечувати організаційні ланки профспілки нормативними актами про охорону праці. 5.5.5.Організовувати навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці, по здійсненню громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці. 5.5.6.Забезпечувати контроль за правильною та своєчасною виплатою допомоги страхувальником за рахунок коштів соціального страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, народженням дитини та інших соціальних виплат відповідно до чинного законодавства.

      Проводити щорічний аналіз даних щодо витрат по тимчасовій непрацездатності в установах і закладах охорони здоров'я та розробляти заходи, спрямовані на покращення здоров'я працівників.

                        Здійснювати контроль за правильним обчисленням середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю і пологами.

                    Забезпечувати інформування відповідних органів виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання з боку держави.

6.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ.

              Сторони домовились:

                        Вживати заходів щодо забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім'ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій.

                        Вживати заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для підтвердження їх права на пільги та компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

                        Здійснювати контроль за забезпеченням додаткової оплати працівникам закладів охорони здоров'я, зайнятим на важких роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

                        Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування працівникам галузі, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

                        Здійснювати заходи щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей працівників закладів та установ охорони здоров'я області.

                        Брати участь у підготовці нормативних актів з питання надання пільг з житлово- комунальних послуг медичним працівникам, які проживають і працюють у сільській місцевості та селищах міського типу.

                  Забезпечувати щорічний аналіз стану надання пільгових кредитів та компенсацій з державного (місцевого) бюджету медичним працівникам при спорудженні ними житла в сільській місцевості відповідно до Указу Президента України №95\99 від 28.01.99р. "Про заходи щодо поліпшення умов функціонування закладів охорони здоров'я у сільській місцевості".

                       Вживати спільні заходи для належного впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників охорони здоров’я. Забезпечувати узгодження позицій з питань пенсійного забезпечення працівників, які мають право на пенсію за вислугу років.

                   Започаткувати спільне проведення:

-    огляду на кращу організацію оздоровлення дітей медиків у літній період;

-  обласних оглядів самодіяльних творчих і художніх колективів.

                        Спільно підготувати і направити керівникам та профспілковим організаціям закладів, установ та організацій освіти методичні рекомендації стосовно механізму реалізації положень статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

                       Звернутися до голів місцевих рад з ініціативою про розгляд питання щодо персональних премій міських, районних та селищних рад для кращих медичних працівників (проект положення про преміювання - додаток 4).

                       Профспілки мають право вносити пропозиції керівникам закладів охорони здоров'я про прийняття або внесення змін до наказів, розпоряджень, які стосуються соціально-трудової сфери. Профспілки мають право брати участь у розгляді своїх пропозицій керівниками закладів охорони здоров'я.

                  Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації зобов'язується:

                    Забезпечити затвердження керівниками закладів охорони здоров'я порядку преміювання працівників охорони здоров'я відповідно до їх особистого внеску за результатами діяльності, в межах фонду оплати праці (проект положення про преміювання - додаток 5).

                        Забезпечити надання в підпорядкованих закладах охорони здоров’я матеріальної допомоги працівникам в межах фонду оплати праці, в тому числі при звільненні - у зв'язку з виходом на пенсію.

                   Забезпечити, згідно з вимогами законодавства, відрахування профспілковим комітетам не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми.

                    Вживати заходів для збереження діючого порядку забезпечення медичних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безплатними житлом (квартирами) з опаленням та освітленням.

                   Контролювати відшкодування працівникам закладів та установ охорони здоров'я, у штаті яких вони є, витрат на проїзд у пасажирському транспорті у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків за рахунок коштів, передбачених на утримання цих закладів відповідно до затверджених кошторисів (загальний та спеціальний фонди) у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.97 №922 або на підставі маршрутних листів.

                    Надавати медичним працівникам при виході на пенсію допомогу у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективних договорів.

                  Хмельницька обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я зобов'язується:

                        Щорічно аналізувати стан забезпечення медичних працівників житлом, безплатним

опаленням і освітленням у межах встановлених норм. На підставі узагальнених даних вносити пропозиції до відповідних державних органів.

                        Проводити за участю соціальних партнерів обласну спартакіаду трудових колективів

галузі.

                     Вжити заходів для активізації діяльності територіальних органів Профспілки з метою

безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.

                        Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо пенсійного забезпечення працівників галузі та соціального страхування, надавати членам профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу.

7.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:

З метою координації діяльності, пов'язаної з колективно-договірним регулюванням соціально- економічних і трудових відносин та вдосконаленням соціального партнерства,

              Сторони домовилися:

                        Проводити соціальний діалог з питань розроблення та здійснення соціально-економічної політики в галузі охорони здоров'я, в тому числі проектів нормативно-правових актів та власних рішень, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту працівників галузі, і розглядати їх за участю Сторін та в межах їх компетенції, у порядку визначеному Регіональною угодою між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Федерацією профспілок та об’єднанням організацій роботодавців Хмельницької області на 2007-2009 роки та Галузевою угодою між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2007-2011 роки

                      Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних та трудових відносин, здійсненню соціального партнерства в межах своєї компетенції.

                   Сприяти укладенню колективних договорів в закладах та установах охорони здоров'я, що перебувають у сфері дії Сторін, а також внесенню до них змін і доповнень, якщо вони включають нижчі в порівнянні з цією Угодою соціальні гарантії, пільги, компенсації.

                    Контроль за виконанням Угоди здійснювати двічі на рік спільною комісією, утвореною сторонами, які уклали Угоду (додаток 3). Інформацію про хід її виконання доводити до органів управлінь охорони здоров'я, керівників закладів охорони здоров'я та виборних органів профспілки на місцях.

                        Спірні питання, що виникають під час реалізації даної Угоди, розв’язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

                        Надавати один одному, на безоплатній основі, статистичну інформацію з питань, які є предметом даної Угоди.

                        Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10- денний термін. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, галузевої угоди, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

  • одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;
  • у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;
  • після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

Угоду підписано у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Повну версію з додатками завантажуйте на початку документу.

16:28
312
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...