Звіт про стан охорони праці, травматизму та профзахворювань

Завантажити:
Подається за станом на 1 січня:

до 1 лютого – головою профкому до територіальної організації профспілки;
до 25 лютого – технічним (головним технічним) інспектором праці або представником територіальної організації профспілки з питань охорони праці до Профспілки працівників охорони здоров’я України

Додаток 1

до постанови Виконавчого  комітету Профспілки від 29.12.2020 № ВК8-1-1ог

З В І Т

 про стан охорони праці,  травматизму та профзахворювань за 20___ рік

_____________________________________________________

 ( назва закладу, територіальної організації профспілки*)

 

ПОКАЗНИК

Кількість

1

2

3

1

Кількість працюючих, осіб 

1*

Кількість закладів, установ, організацій охорони здоров’я

2

Кількість працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці, осіб

- з них: 

2.1

з правом на пільгове пенсійне забезпечення

2.2

Кількість робочих місць, які підлягають атестації

- з них : 

2.3

- кількість атестованих робочих місць

2.4

- кількість робочих місць, на яких атестація не проведена,

             або закінчився термін дії попередньої атестації

2.5

Кількість працівників, які працюють на робочих місцях, атестація яких не проведена, або закінчився термін дії попередньої атестації

3

Кількість розслідувань нещасних випадків та профзахворювань

- з них : 

3.1

кількість нещасних випадків та профзахворювань розслідуваних комісіями зі спеціального розслідування

3.2

кількість нещасних випадків та профзахворювань із смертельним наслідком розслідуваних комісіями зі спеціального розслідування

4

Кількість нещасних випадків та профзахворювань, які повинні бути розслідуванні, але розслідування яких не проводилось

5

Кількість розслідуваних комісією нещасних випадків та профзахворювань, які визнані не пов’язаними з виробництвом 

6

Кількість нещасних випадків невиробничого травматизму (актів НТ)

7

Кількість нещасних випадків взятих на облік (актів Н-1

з них : 

7.1

- нещасних випадків із смертельним наслідком

8

Кількість випадків профзахворювання (актів П-4 та карт П-5)

з них:

8.1

- хронічних професійних захворювань (актів П-4)

8.2

- гострих професійних захворювань (карт П-5)

9.1

Кількість нещасних випадків, що трапились з вини потерпілого

9.2

Кількість нещасних випадків, з частковою виною потерпілого

1

2

3

10

Кількість днів непрацездатності (по лікарняним листкам виданим за наслідками нещасного випадку, або профзахворювання)

з них : 

10.1

- за наслідками нещасного випадку (акт Н-1

10.2

- за наслідками хронічних профзахворювань (акт П-4)

10.3

- за наслідками гострих профзахворювань (карта П-5)

11

Виплачено по лікарняним листкам виданим за наслідками взятих на облік нещасних випадків та профзахворювань, грн.

12

Кількість нещасних випадків, що призвели до стійкої втрати працездатності

12.1

з них : - до інвалідності

13

Загальна кількість працівників, що отримують відшкодування внаслідок травмування на виробництві або профзахворювання

14

Фонд оплати праці, грн. 

15

Витрачено на заходи з охорони праці, грн.

з них на заходи передбачені колективним договором, грн.

16

Наявність в закладі служби охорони праці, (є, немає)

16.1

Кількість працівників служби охорони праці, осіб

16.2

- з них 

- штатних працівників закладу

16.3

- за сумісництвом

16.4

- сторонніх (за угодою)

17*

Кількість закладів, де немає служби охорони праці

18

Коефіцієнт частоти ( К ч )

19

Коефіцієнт важкості ( К в )

* Зазначається тільки у звітах територіальних організацій профспілки

Довідково.

Кількість групових нещасних випадків ________ 

Кількість потерпілих у групових нещасних випадках ________ осіб.

Кількість медичних працівників потерпілих від нападів 

та інших неправомірних дій пацієнтів та сторонніх осіб ________ осіб.

- з них працівників екстреної медичної допомоги ________ осіб.

Кількість проведених розслідувань гострого 

професійного захворювання COVID-19 ________

з них із смертельним наслідком ________

Кількість випадків захворювання COVID-19 визнаних

пов’язаним з виробництвом ________

з них: із смертельним наслідком ________

з встановленням інвалідності ________

Дата складання "___" ____________ 20__ рік.

м.п

Голова профкому           __________

(* Технічний інспектор праці або представник територіальної (підпис)

 організації профспілки з питань охорони праці)

Пояснення

щодо складання звіту про стан охорони праці, 

травматизму та профзахворювань 

1. Звіт складають голови первинних профспілкових організацій тих закладів, установ та організацій охорони здоров’я, які мають статус юридичної особи. 

Для отримання необхідної інформації, в разі якщо профком її ще не має, або ж вона застаріла, слід звернутися до роботодавця, який зобов’язаний її надати, що передбачено у Законі України "Про охорону праці": 

"Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці 

Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників або осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд соціального страхування від нещасних випадків про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог. 

Працівникам та/або їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і державного нагляду за охороною праці." 

 1. У п. 1 Звіту зазначаються усі особи, які мають трудові відносини з роботодавцем, незалежно від того, чи є вони членами профспілки чи ні, штатні працівники або ж сумісники, постійні працівники чи за тимчасовою угодою, станом на 31 грудня звітного року. Працівник який працює на частині ставки (0.25, 0.5 і т.д.) або ж має ставку більше 1.0 (1.25, 1.5, 2.0 і т.д.) обліковується як одна особа.
 2. Пункти з позначкою * заповнюються тільки об’єднаними та територіальними організаціями Профспілки. 
 3. У п. 2 зазначається кількість працівників зайнятих на робочих місцях, які відповідно до висновків атестації робочих місць за умовами праці, віднесено до робочих місць з важкими або шкідливими умовами праці, та з особливо важкими або особливо шкідливими умовами праці.
 4. У п. 2.1 зазначається кількість працівників, яким за висновком атестації робочих місць за умовами праці підтверджено право на пільгову пенсію за Списками № 1 та № 2.
 5. У п. 2.2 зазначається кількість робочих місць, які відповідно до "Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці" затвердженого постановою КМУ № 442 від 1.08.1992 р. підлягають атестації, тобто для яких атестаційна комісія визнала характерною принаймні одну з наступних ознак:
  • наявність шкідливих виробничих факторів;
  • наявність небезпечних виробничих факторів;
  • важкість трудового процесу;
  • підвищена напруженість трудового процесу.
 1. У п. 2.3 зазначається кількість робочих місць, з числа визначених у п. 2.2, на яких проведена атестація робочих місць за умовами праці. 
 2. У п. 2.3 зазначається кількість робочих місць з числа визначених у п. 2.2, атестація яких не проводилась, або ж закінчився термін дії попередньої атестації.
 3. Сума показників п.п. 2.3 та 2.4 повинна дорівнювати показнику 2.2.
 4. У п. 2.5 зазначається кількість працівників зайнятих на робочих місцях зазначених у п. 2.4. Оскільки за умов дво-, тризмінного режиму роботи на одному робочому місці можуть працювати декілька осіб, показник п. 2.5 може бути більшим показника п. 2.4.
 5. У п. 3 зазначається загальна кількість нещасних випадків та гострих профзахворювань, по яким призначено комісії з розслідування. 
 6. У п. 3.1 зазначається загальна кількість групових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими наслідками, нещасних випадків із смертельним наслідком, гострих професійних захворювань із смертельним наслідком, розслідування яких проводилось комісіями зі спеціального розслідування, призначених територіальними управліннями Держгірпромнагляду України. 
 7. У п. 3.2 зазначається кількість нещасних випадків із смертельним наслідком та гострих професійних захворювань із смертельним наслідком з числа визначених у п. 3.1, розслідування яких проводилось комісіями зі спеціального розслідування призначених територіальними управліннями Держгірпромнагляду України. 
 8. У п. 4 зазначається загальна кількість нещасних випадків та профзахворювань, які відповідно до вимог "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337, повинні бути розслідуванні, але розслідування яких, з тих чи інших причин, не проводилось.
 9. У п. 5 зазначається кількість нещасних випадків та гострих профзахворювань, з числа визначених у п. 3, які за рішенням комісії з розслідування визнані не пов’язаними з виробництвом. 
 10. У п. 6 зазначається кількість нещасних випадків, розслідування яких проводиться відповідно до вимог "Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270. 
 11. У п. 7 зазначається загальна кількість нещасних випадків та гострих професійних захворювань з числа визначених у п. 3, які за рішенням комісії з розслідування визнані пов’язаними з виробництвом і взяті на облік.
 12. Якщо у звітному році групових нещасних випадків не було, то сума показників п.п. 5 та 7 повинна дорівнювати показнику п. 3.
 13. У п. 7.1 зазначається кількість нещасних випадків із смертельним наслідком з числа визначених у п. 7.
 14. У п. 8 зазначається загальна кількість взятих на облік випадків профзахворювання.
 15. У п. 8.1 зазначається кількість взятих на облік випадків хронічного профзахворювання.
 16. У п. 8.2 зазначається кількість взятих на облік випадків гострого профзахворювання.
 17. Сума показників п.п. 8.1 та 8.2 повинна дорівнювати показнику п. 8.
 18. У п. 9.1 зазначається кількість нещасних випадків, з числа визначених у п. 7, по яким у актах Н-1 причиною нещасного випадку визнано тільки вину потерпілого.
 19. У п. 9.2 зазначається кількість нещасних випадків, з числа визначених у п. 7, по яким у актах Н-1 причиною нещасного випадку визнано як вину потерпілого, так і інших осіб.
 20. У п. 10 зазначається загальна кількість днів непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання з числа визначених у п.п. 7 та 8.
 21. У п. 10.1 зазначається кількість днів непрацездатності внаслідок нещасного випадку з числа визначених у п. 7.
 22. У п. 10.2 зазначається кількість днів непрацездатності внаслідок хронічного профзахворювання, з числа визначених у п. 8.
 23. У п. 10.3 зазначається кількість днів непрацездатності внаслідок гострого профзахворювання, з числа визначених у п. 8.
 24. У п. 11 зазначається загальна сума виплат по лікарняним листкам виданим за наслідками взятих на облік нещасних випадків та профзахворювань визначених у п. 10.
 25. У п. 12 зазначається загальна кількість працівників, яким внаслідок нещасного випадку або профзахворювання, рішенням МСЕК встановлено стійку втрати працездатності.
 26. У п. 12.1 зазначається кількість працівників, яким внаслідок нещасного випадку або профзахворювання, рішенням МСЕК встановлено групу інвалідності.
 27. У п. 13 зазначається загальна кількість працівників, які у звітному році мають право на отримання відшкодування внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання. Враховуються всі працівники закладу, незалежно від того, у цьому закладі заподіяно шкоду здоров’ю або ж у іншому, та року коли це трапилось.
 28. За коефіцієнт частоти травматизму Кч береться кількість нещасних випадків, що припадають на тисячу працівників за певний період (рік):

Кч = Кнв Х 1000 / Кпр 

де Кнв - це кількість нещасних випадків за звітний період; 

Кпр - середньооблікова кількість працівників за той же період.

Коефіцієнт важкості травматизму Кв характеризує середню кількість днів непрацездатності, що припадають на один нещасний випадок:

Кв = Днп / Кнв

де Днп - сумарна кількість днів непрацездатності за всіма нещасними випадками за звітний період.

Головний інспектор з охорони праці

виконавчого апарату Профспілки                                                                    Володимир ФЕСАН 

18:12
95
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...